Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

NOF endrer navn til BirdLife Norge

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) endrer navn til BirdLife Norge. Det er klart etter vedtak med overveldende flertall på årsmøtet lørdag 9. oktober. Dermed skifter foreningen ut navnet som har vært brukt siden stiftelsen i 1957. I NOFs sentralstyre blir Trond Øigarden og Reidar Hindrum nye styremedlemmer.

Av Magne Myklebust

Publisert 11.10.2021

Noen årsmøter husker man bedre enn andre. De 52 deltakerne på årsmøtet lørdag 9. oktober tok et stort valg for foreningen i mange år framover, gjennom at de med et solid flertall vedtok å skifte navn fra Norsk Ornitologisk Forening til BirdLife Norge.

Årsmøtet ble åpnet av NOFs styreleder Michael Fredriksen. Blant deltakerne var det 44 delegater som med fullmakter hadde 52 stemmer. Thomas Kvalnes ble valgt til å være dirigent. Årsmøteinnkalling, årsmelding og sentralstyrets forslag til årsoppgjørsdisposisjoner ble enstemmig godkjent. NOFs utkast til strategiplan gjelder for 2019–2024, og ble enstemmig vedtatt videreført. Forslag om uendrete kontingentsatser for 2022 fikk også unison tilslutning.

Valg

Thomas Kvalnes presenterte valgkomiteens arbeid og innstilling. Blant styremedlemmene var Eli Maria Stenklev og Per Stensland på valg, og de ønsket ikke å ta gjenvalg. Som nye styremedlemmer hadde det kommet inn forslag på Reidar Hindrum (NOF avd. Trøndelag / LOFF), Trond Øigarden (NOF avd. Vest-Agder), Lars Petter Marthinsen (NOF avd. Oslo og Akershus) og Oddvin Lund (NOF avd. Oslo og Akershus). Valgkomiteens innstilling var Reidar Hindrum og Trond Øigarden som nye styremedlemmer. Et klart flertall støttet valgkomiteens innstilling.

Styrets sammensetning er nå slik: Michael Fredriksen (leder) og styremedlemmene er Thorbjørn Aakre, Merete Wiken Dees, Dag Gjerstad, Reidar Hindrum, Anne Sørensen og Trond Øigarden.

Atle Helge Qvale gikk ut av valgkomiteen, og ble erstattet av Petter Osbak (NOF avd. Oslo og Akershus). Fra før sitter Martha Elisabeth Storstein Årsnes, Thomas Kvalnes og Per Jan Hagevik i valgkomiteen.

Årsmøtesaker

Den store saken på dette årsmøtet var utvilsomt årsmøtesaken om foreningens navn. På et organisatorisk møte kvelden før, hadde mange av deltakerne fått gi uttrykk for de meninger som fylkesavdelinger og lokallag har på denne svært viktige saken. Etter fredagens kveldsmøte satt man igjen med et inntrykk av at det eksisterte et solid flertall for å skifte navn på foreningen, og det skulle vise seg å stemme. Med 46 mot 5 stemmer vedtok årsmøtet å skifte navn på Norsk Ornitologisk Forening til BirdLife Norge. Navneendringen har dermed solid rotfeste blant de avdelinger og lokallag som deltok på årsmøtet. Sentralstyret kommer tilbake med en implementeringsplan for navnebyttet.

Den andre årsmøtesaken gjaldt et forslag «om at årsregnskap inkluderes i årsmeldingen, at det utarbeides en økonomiplan som legges fram for årsmøtet for godkjenning, og at det utarbeides klare retningslinjer for beslutningsprosesser og fullmakter i NOF sentralt». Forslaget var ført i pennen av Jann-Oskar Granheim (NOF avd. Troms) og Steinar Eldøy (NOF avd. Rogaland). Det fikk lite gehør blant årsmøtedeltakerne, og sentralstyrets forslag om å avvise årsmøtesaken ble vedtatt med 46 stemmer mot 4.

Prisutdelinger

Under festmiddagen lørdag kveld var det klart for prisutdeling. For sjuende gang delte NOF ut prisen Årets Fossekall. Sentralstyret hadde blant flere forslag valgt Per Inge Værnesbranden fra NOF Stjørdal lokallag som Årets Fossekall 2021. Styreleder Michael Fredriksen delte ut prisen til en glad og overrasket Værnesbranden, og orienterte om hvorfor han ble tildelt æren. Prisen ble tildelt for en ekstraordinær innsats gjennom flere tiår for NOF i hjemfylket Trøndelag, og særskilt i hjemkommunen Stjørdal. Per Inge har vært den viktigste drivkraften i NOF Stjørdal lokallag gjennom flere tiår. Han har tatt tak i det lokale naturvernarbeidet, og lagt ned en spesielt stor innsats for å bevare våtmarksområdene ved Stjørdalselvas utløp. Per Inge er nå redaktør i lokaltidsskriftet Trøndersk Natur, og har vært med i redaksjonen der i flere år. Han er sentral i det lokale ringmerkingsarbeidet, først ved Trøite og nå ved Sandfærhus. Per Inge er opptatt av rekruttering, og er primus motor for lokale fugleturer og arrangementer.

Fuglevernprisen ble ikke delt ut i 2021 grunnet mangel på forslag.

Øvrig program og ekskursjoner

Etter årsmøtet hadde man satt av noen timer til foredrag, men innstilte fly og sykdom gjorde at man måtte rokere litt på programmet. Et av foredragene måtte kuttes helt ut, og det frigjorde tid til en etterlengtet tur ut i frisk luft. Like ved hotellet ligger nemlig Sandfærhus Ornitologiske Stasjon, og årsmøtedeltakerne fikk der muligheten til å studere ringmerkingsarbeidet ved stasjonen på nært hold. Ingar Jostein Øien holdt så et langt og interessant foredrag om «overvåking av fuglefaunaen – eksempler fra NOFs arbeid». Her fikk årsmøtedeltakerne et solid innblikk i de svært viktige prosjektene foreningen utfører for å overvåke fuglefaunaen, og foredraget demonstrerte også den store spennvidden i arbeidet. NOFs generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken var neste mann på programmet, med foredraget «NOFs fuglevernarbeid 2020–2021». Her ble deltakerne fortalt om de mange trusler fuglelivet er utsatt for i Norge, og hva NOF gjør for å motvirke dette.

Årsmøtet Værnes, Stjørdal
Fra årsmøtesalen på Scandic Hell Hotell lørdag 9. oktober. Eli Maria Stenklev fra sentralstyret med mikrofonen, mens dirigent Thomas Kvalnes står til venstre i bildet. FOTO: Magne Myklebust
Årets Fossekall 2021 er Per Inge Værnesbranden
Per Inge Værnesbranden (t.h.) ante ikke hva som ventet ham på festmiddagen lørdag 9. oktober, og var glad og overrasket over å få prisen som Årets Fossekall 2021. Her har han nylig fått prisen av styreleder Michael Fredriksen. FOTO: Magne Myklebust
Årsmøteekskursjon
Det ble tid til en liten tur ut fra hotellet for å se på ringmerkingsarbeidet ved Sandfærhus Ornitologiske Stasjon et steinkast unna. Her leder NOFs generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken an på nettrunden. FOTO: Håkan Billing