Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

NOFs årsmøte på Stiklestad ga ny leder og nytt prinsipprogram

NOF arrangerte lørdag 23. april sitt årsmøte på Stiklestad i Verdal kommune i Nord-Trøndelag. Michael Fredriksen erstatter Simon Rye som foreningens styreleder, Anne Sørensen tar 3 nye år og et nytt ansikt i sentralstyret blir Dag Gjerstad fra Finnmark. NOFs foreslåtte prinsipprogram ble vedtatt med noen små justeringer.

Av Magne Myklebust

Publisert 26.04.2016

De historiske omgivelsene på Stiklestad dannet nok en gang en ypperlig ramme for årsmøtehelga til NOF. Organisasjonen hadde sitt landsmøte (som det het den gang) samme sted i mai 1997. Vår fylkesavdeling i Nord-Trøndelag har et aktivt lokallag i Verdal og Levanger, og de kunne ønske NOFs medlemmer varmt velkommen i et for øvrig kjølig vær til slutten av april å være. Titusener av kortnebbgjess rastet i mudderfjærer og søkte næring på stubbåkre i Verdal og nabokommunene denne helga, og både gjess og andre vårtrekkere måtte tåle snøbyger sent i april.

Lørdag 23. april var det klart for årsmøte i Stiklestad Nasjonale Kultursenter. NOFs styreleder Simon Rye åpnet årsmøtet, der 59 stemmeberettigede hadde møtt fram. Inge Hafstad fra arrangøravdelingen ble valgt til å være dirigent. Årsmøteinnkalling, årsmelding og sentralstyrets forslag til årsoppgjørsdisposisjoner ble vedtatt. NOFs strategiplan gjelder for perioden 2014-2019, og ble vedtatt videreført. Sentralstyret hadde foreslått en økning i grunnkontingent fra kr. 150 til kr. 180, mens kontingenten for øvrig skulle være uendret. Dette ble enstemmig vedtatt.

Valg

Alv Ottar Folkestad la fram valgkomiteens innstilling. Simon Rye (styreleder) og Anne Sørensen var på valg, og Simon Rye hadde frasagt seg gjenvalg som styreleder, mens Anne Sørensen ønsket å gå på en ny periode som styremedlem. I tillegg hadde Dag Gjerstad (NOF avd. Finnmark) sagt seg villig til å være med i sentralstyret. Valgkomiteen hadde innstilt nåværende styremedlem Michael Fredriksen (NOF avd. Hordaland) som ny leder i organisasjonen. Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt av årsmøtet. Styrets sammensetning er nå slik: Michael Fredriksen (leder), Eli Maria Stenklev (nestleder) og styremedlemmer Dag Gjerstad, Per Christian Stensland, Anne Sørensen, Edvin Thesen og Christin Valsjø.

Alv Ottar Folkestad går ut av valgkomiteen, og blir erstattet av Peter Sjolte Ranke (NOF avd. Østfold). Fra før sitter Knut Arne Nygård, Martha Elisabeth Storstein Årsnes og Atle Ivar Olsen i valgkomiteen.

Årsmøtesaker

Sentralstyret hadde foreslått et prinsipprogram for Norsk Ornitologisk Forening, fordelt på ni viktige temaer for organisasjonen. Dette forslaget om prinsipper og retningslinjer på utvalgte faglige og politiske områder skal fungere som en rettledning for alle nivåer i organisasjonen, noe som er i tråd med punkt 1.4 i NOFs strategiske plan. Sentralstyret kommenterte i sin introduksjon til årsmøtesaken at det foreslåtte prinsipprogrammet var nokså detaljert, og at det forutsettes at det revideres av årsmøtet minst annethvert år.

Det var mye engasjement rundt det foreslåtte prinsipprogrammet, og debatten skulle ta mesteparten av tiden på årsmøtet. NOFs generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken presenterte programmet, som ble vedtatt med noen små justeringer. Årsmøtet vedtok også at programmet skulle språkvaskes av sentralstyret og sekretariatet. Når dette er gjort, vil vi presentere NOFs prinsipprogram på nettsidene.

Sentralstyret hadde foreslått følgende vedtektsendring i §3.2.8:«Sentralstyret skal oppnevne nødvendige komiteer, utvalg og tillitsrepresentanter og gi disse retningslinjer og/eller instrukser på eget initiativ. Sentralstyret skal bidra til og ha ansvaret for at komiteer og utvalg fungerer på en tilfredsstillende måte.» Denne teksten foreslo Sentralstyret endret til: «Sentralstyret skal oppnevne nødvendige komiteer, utvalg og tillitsrepresentanter og gi disse retningslinjer og/eller instrukser på eget initiativ». Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Andreas Cleve hadde meldt inn salg av brukt utstyr via NOFs nettside som årsmøtesak. Årsmøtet støttet enstemmig opp om sentralstyrets forslag på å avvise saken.

NOF avd. Oslo & Akershus hadde meldt inn sak på at NOF burde ansette en jurist, for å øke den juridiske kompetansen i organisasjonen. I forbindelse med naturvernsaker og høringer er det ulike lovverk som er involvert. NOFs sentralstyre mener at dette er en type avgjørelser det ikke er hensiktsmessig å ta på et årsmøte, og at ansettelser er sentralstyrets ansvarsområde. Årsmøtet vedtok enstemmig at sentralstyret skulle vurdere videre saken om å ansette en jurist i NOF.

Prisutdelinger

Under lørdagens festmiddag var det klart for å dele ut prisene Årets Fossekall 2016 og Fuglevernprisen 2016. Det er andre året på rad NOF deler ut disse to prisene.

Som Årets Fossekall 2016 hadde sentralstyret valgt Viggo Ree. Prisen ble tildelt for et bredt, langvarig og omfattende frivillig engasjement for Norsk Ornitologisk Forening. Spesielt trekkes fram den monumentale og utslagsgivende innsatsen gjennom flere tiår for bevaring av våtmarkene i Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem. Avtroppende styreleder Simon Rye overrakte diplom og gavekort til Viggo, som i sin takketale trakk linjene tilbake til ungdommens naturvernengasjement på slutten av 60-tallet.

Fuglevernprisen 2016 gikk til NOF avd. Hordaland for prosjektet Vern vipa i Hordaland. Avdelingen har med dette arbeidet satt fokus på en fugleart i kraftig tilbakegang, og iverksatt tiltak for å bedre situasjonen for vipe i fylket. Prosjektet er en utmerket representant for regionalt fuglevernarbeid i NOF. Sentralstyret håper at prisen kan bidra til at arbeidet med å bevare vipa i Hordaland kan fortsette også i årene som kommer. En gledelig overrasket Lars Ågren mottok diplom og gavekort fra Simon Rye.

Ekskursjoner og foredrag

Det var muligheter for å delta på organiserte ekskursjoner både lørdag og søndag. Tidlig lørdag morgen gikk turen til Ørin og fugletårnet på nordsiden av utløpet til Verdalselva. Det nærmeste fjæreområdet heter Kausmofjæra, og deltakerne kunne her med selvsyn se de enorme mudderflatene og gruntvannsområdene som er et svært viktig matfat først og fremst for trekkende fugler. Etter årsmøtet samme dag gikk turen også til Ørin, men denne gang til sørsida av Verdalselvas utløp. Her er det nylig bygd opp et fugletårn og et våtmarkssenter, og styreleder Svein Karlsen i Trondheimsfjorden Våtmarkssenter orienterte om arbeidet til senteret. Tusener av kortnebbgjess rastet på strandenga i Ørin naturreservat, og hvitkinngås var å finne inne i den gigantiske flokken. Lørdagens ekskursjon ble avsluttet med en tur til Leksdalsvatnet, der fugletårnet ved utløpet av Musumsbekken ble besøkt.

Søndag ble det arrangert busstur til områder som Rinnleiret, Fiborgtangen, Tautra og Hammervatnet. Et klart høydepunkt på denne turen ble nok gjenoppdagelsen av den sjeldne knoppsjøorren som ble oppdaget på Tautra i mars i år. Store mengder kortnebbgjess var å finne helt sør til Fiborgtangen.

Før festmiddagen på lørdag kunne årsmøtedeltakerne høre på foredrag fra Jan Eivind Østnes og Rolf Terje Kroglund om kartleggingsarbeidet på fire utfordrende arter som dobbeltbekkasin, fjellmyrløper, lappfiskand og sædgås. Her har kunnskapsnivået økt om bestandene av arter man i utgangspunktet trodde var svært fåtallige som hekkefugler i fylket. Spesielt for artene dobbeltbekkasin og fjellmyrløper er det nok klart større bestander i fylket enn tidligere antatt. Svein Karlsen er styreleder i Trondheimsfjorden Våtmarksssenter, og avsluttet lørdagens bolk med foredrag ved å snakke om ramsarområder i Nord-Trøndelag.

Avslutningsvis ønsker vi å gratulere arrangørene i NOF avd. Nord-Trøndelag samt NOF Verdal og Levanger lokallag med et svært vellykket arrangement!

Offisielt årsmøtereferat

Gerd Janne Kristoffersen
Gerd Janne Kristoffersen er assisterende fylkesmann i Nord-Trøndelag, og åpnet NOFs årsmøte lørdag 23. april. Hun kunne blant annet fortelle om at det var lokale NOFere som fikk politikerne til å snu slik at reguleringsplanen for Ørin ble endret for å ta hensyn til fuglelivet. FOTO: Frode Falkenberg
Michael Fredriksen
NOFs nye styreleder er Michael Fredriksen! Her presenterer han seg for årsmøtet. Michael har solid erfaring fra NOF avd. Hordaland, og har også vært med i sentralstyret siden årsmøtet på Runde i Møre og Romsdal i 2013. FOTO: Frode Falkenberg
Viggo Ree Årets Fossekall 2016
Årets Fossekall 2016 ble Viggo Ree (t.h.). Her har han nylig fått diplomet overrakt fra avtroppende styreleder i NOF, Simon Rye. FOTO: Magne Myklebust
Fuglevernprisen 2016 til NOF avd. Hordaland
En fornøyd Lars Ågren (t.h.) - styreleder i NOF avd. Hordaland - tar i mot Fuglevernprisen 2016 fra Simon Rye. Fylkesavdelingen fikk prisen for prosjektet Vern vipa i Hordaland. FOTO: Magne Myklebust
Svein Karlsen Ørin Trondheimsfjorden Våtmarkssenter
Svein Karlsen er styreleder i Trondheimsfjorden Våtmarkssenter, og fortalte årsmøtedeltakerne om våtmarkssenterets arbeid på lørdagens ettermiddagsekskursjon til Ørin. Flere tusen kortnebbgås ga en fin ramme for fuglekikkinga her, og viste hvilken betydning Ørin har som rasteplass for store mengder vannfugler. FOTO: Magne Myklebust
Arnstein Indahl
Arnstein Indahl jobber til daglig på Stiklestad Nasjonale Kultursenter, og var sentral i arrangementet av NOFs årsmøte i 2016. FOTO: Frode Falkenberg