Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Fire nye arter på norgeslisten

NSKF avholdt sitt årlige møte helgen 9.–11. april. En rekke rapporter på funn fra 2020 ble vurdert, i tillegg til revurderinger av mange eldre funn. I løpet av helgen ble til sammen fire nye arter godkjent i kategori A, dvs. antatt spontant forekommende i Norge.

Av NSKF (Norsk sjeldenhetskomité for fugl)

Publisert 13.04.2021

En snøgås fra Adventdalen på Svalbard 14.–23. mai 2014 ble som første funn av arten godkjent i kategori A. Fuglen hadde tilgriset hode lignende det som ofte ses i Nord-Amerika, men som etter NSKFs undersøkelser er langt mindre vanlig blant rømte og forvillede snøgjess i Europa. Kombinert med ankomstdato, lokalitet og manglende rapporter på rastende snøgjess sammen med kortnebbgjess på fastlandet samme vår ble et opphav i artens naturlige utbredelsesområde ansett å være klart mest sannsynlig. Det påpekes at kun dette ene funnet er plassert i kategori A foreløpig.

En ung hunn bøffeland fra Harvalandsvatnet, Rogaland 3.–4. januar 2021 ble godkjent i kategori A. I sammenheng med dette funnet ble også de to funnene som tidligere har vært plassert i kategori D tatt opp til ny vurdering. Funnene fra Lier i 2010 ble plassert i kategori E, mens en umerket voksen hann fra Engekilen, Grimstad 9.–10. november 2014 ble ansett å dreie seg om en vill fugl. Sistnevnte fugl blir dermed første funn av arten i kategori A i Norge.

En mistenkt taigasvartstrupe ble innfanget for ringmerking i Lyngdal, Agder 27. oktober 2020. I sammenheng med ringmerkingen ble enkelte fjær samlet inn og sendt til genetisk analyse. Denne analysen bekreftet mistanken og fuglen ble derfor godkjent som Norges første funn av taigasvartstrupe. Taigasvartstrupe var inntil nylig ansett som en underart av «asiasvartstrupe», men er nå skilt ut som en egen art.

En voksen hann brunhodespurv ble sett på Røstlandet, Nordland i perioden 30. juni til 12. juli 2020. Det er en lang rekke tidligere funn av brunhodespurv i Norge, men pga. at arten tidligere var svært vanlig i burfuglhandelen har flertallet av disse blitt betraktet som trolige rømlinger. I de siste 20-25 årene har imidlertid handelen med brunhodespurv heldigvis avtatt betraktelig. Det var derfor naturlig å vurdere spontaniteten til fuglen fra Røst sammen med tidligere funn fra og med 1990-tallet. Resultatet av dette er at funnene fra Kolvereid, Trøndelag 1.–4. juli 1999, Tjørve, Lista 26.–28. mai 2003 og Stavneslia, Trøndelag 22.–23. oktober 2017 sammen med fuglen fra Røst i fjor regnes som spontant forekommende. Det er dermed fire funn av arten i kategori A i Norge.

Som del av en pågående revurdering av nordamerikanske spurvefugler påtruffet i Norge, ble de to funnene av gulbrynkjernebiter vurdert på nytt. På tross av at arten er plassert i kategori A i Storbritannia fant NSKF at det er like sannsynlig at de to norske funnene har opphav som rømte burfugler, ettersom arten ble regelmessig importert til Europa i det minste i perioden 1972 til 1981. Begge de to norske funnene er gjort innenfor dette tidsrommet, i mai hhv. 1973 og 1975. Selv om det også finnes andre mulige forklaringer på hvorfor det ikke er gjort funn etter den tid, konkluderte komiteen med at en plassering i kategori D vil være mest riktig.

Snøgås
Denne snøgåsa hadde tilhold i Adventdalen på Svalbard 14.–23. mai 2014. Den er nå godkjent som første funn av arten i Norge i kategori A. FOTO: Tommy Dahl Markussen
Bøffeland
En umerket voksen hann bøffeland holdt til i Engekilen, Grimstad i daværende Aust-Agder fylke 9.–10. november 2014. NSKF anser dette som en vill fugl. Den blir dermed første funn av arten i kategori A i Norge. FOTO: Rolf Jørn Fjærbu
Brunhodespurv
Det er nå fire godkjente funn av brunhodespurv i kategori A. Hannen på bildet ble registrert på Lista i mai 2003. FOTO: Tor Oddvar Hansen