Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Nå kan du sende inn forslag til BirdLife Norges priser for 2023!

Hvem blir Årets Fossekall 2023? Og hvem får Fuglevernprisen 2023? Prisene skal deles ut på Birdlife Norges årsmøte på Granavollen i Hadeland 29. april, og vi ønsker å få velbegrunnede forslag til kandidater før 25. februar. De som gjør en omfattende innsats for foreningen og fuglevernet skal hedres!

Av Magne Myklebust

Publisert 17.01.2023

For åttende gang delte BirdLife Norge ut prisen Årets Fossekall i fjor. Sentralstyret hadde blant flere forslag valgt Éric Roualet fra BirdLife Nittedal lokallag som Årets Fossekall 2022. Prisen ble tildelt Éric for en stor innsats gjennom flere år for foreningen, særskilt i Oslo og Akershus samt for Nittedal lokallag. Han er en dyktig feltornitolog som er involvert i og har tatt initiativ til en rekke fuglevernprosjekter i sitt nedslagsfelt. Det gjelder ikke minst studier og kartlegging av fuglebestander i Oslo-området, særlig rovfugler som spurvehauk og hønsehauk. Éric kartlegger Årets fugl i Nittedal, og arter som taksvale, sanglerke, vipe og gulspurv er grundig kartlagt takket være prisvinneren. Han deler også sin kunnskap med andre, og leder turer i Nittedal-området.

Fuglevernprisen 2022 gikk til fiskeørnprosjektet i Østfold. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom BirdLife Østfold og Høgskolen i Østfold. Med oppstart i 2007 har man gjennom en storstilt innsats kartlagt fiskeørnbestanden i Østfold. Det har blitt undersøkt miljøgifter i egg og fjær, man har sett på hvilken effekt valg av vann for næringssøk har hatt på innhold av miljøgifter i ungene. Studier av parforhold har blitt gjennomført både på hekkeplass og i vinterkvarterene. Fugler har blitt utstyrt med satellittsendere, og har hatt som mål å avsløre valg av fiskevann for voksne fugler, utskifting av partnere samt trekkforhold for fuglene. Prosjektet har også bygd et stort antall kunstige reir for arten, som har bidratt til å bedre situasjonen for arten betydelig.

Hvorfor gjør vi dette?

Mange av våre medlemmer gjør en betydelig innsats for foreningen og for fuglevernet. Det er BirdLife Norge veldig takknemlige for. Gjennom å dele ut to priser håper vi både å kunne belønne – og å motivere til videre innsats. Ved å bli tildelt en slik pris vil en også få løftet frem de gode eksemplene som kan stimulere andre til å bidra med sine ressurser.

Årets Fossekall

Prisen er forbeholdt en enkeltperson – en ildsjel – som har gjort en særlig innsats for BirdLife Norge og/eller har bidratt med stor innsats som har skapt gode resultater innenfor fuglevern, rekruttering av nye medlemmer, overvåking, medieeksponering eller foreningsdrift.

Prisstørrelsen er på kr 10 000 og gis i form av et gavekort fra Natur og Fritid AS. Prismottaker må være medlem av BirdLife Norge.

Fuglevernprisen

Prisen deles årlig ut til et prosjekt, lokallag eller fylkesavdeling som har gjort seg særlig bemerket innen fuglevern. Hensikten med prisen er å støtte opp under det videre arbeidet som prisvinneren planlegger å gjøre. Med fuglevern tenker vi først og fremst på temaer som restaurering, prosjekter som bidrar til bestandsøkning for enkeltarter, informasjons- og mediearbeid knyttet til fuglevern, samhandling med offentlige myndigheter som bidrar til en bedret situasjon for et område eller en art. Det er ønskelig at prisen bidrar til å løfte arbeidet ytterligere eller at den bidrar til at nye, tilsvarende prosjekter starter opp. Prisen gis ikke til avsluttede prosjekter som ikke har en fortsettelse.

BirdLife Norges fylkesavdelinger og lokallag oppfordres til å foreslå sine egne prosjekter til denne prisen hvis de mener de faller inn under kriteriene. Et støttet prosjekt må ha tilknytning til BirdLife Norge. Prisen er på kr 30 000 for 2023.

Hvordan foreslå kandidater?

Vi ønsker mange gode forslag til kandidater til begge prisene. Den som sender inn forslag må beskrive personen eller prosjektet og gi en utfyllende begrunnelse, supplert med resultater som er oppnådd. Forslag som ikke har med tilstrekkelig begrunnelse blir ikke behandlet. Forslag til kandidater sendes til post@birdlife.no, merkes med «Årets Fossekall» eller «Fuglevernprisen» og underskrives av et medlem i BirdLife Norge. Dersom dere mener at noen som også er foreslått for prisen tidligere bør få prisen i år er det bare å sende inn forslag på dem på nytt med en oppdatert begrunnelse. Prisvinneren velges ut av sentralstyret etter innstilling fra BirdLife Norges sekretariat, og prisen deles ut på det sentrale årsmøtet. Dersom vi ikke finner at noen av forslagene er gode nok har sentralstyret mulighet til å overføre prisen til påfølgende år.

Forslag må sendes inn til oss innen 25. februar!

Éric Roualet Årets Fossekall 2022
Éric Roualet (t.v.) mottar her prisen Årets Fossekall 2022 av sentralstyremedlem Lars Petter Røyset Marthinsen i BirdLife Norge.  FOTO: Håkan Billing
Fuglevernprisen 2022 deles ut
En glad Rune Aae mottar på vegne av fiskeørnprosjektet i Østfold Fuglevernprisen 2022 av BirdLife Norges styreleder Anne Sørensen (t.v.) og generalsekretær Kjetil Aadne Solbakken (t.h.). Sondre Krokeide (nr. 2 fra høyre) er en sentral deltaker i fiskeørnprosjektet. FOTO: Jan Ingar Iversen Båtvik