Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Landsmøtet 2009 ønsket et mer enhetlig NOF

NOFs landsmøte ble arrangert 25. april. Den røde tråden i landsmøtesakene var ønsket om en mer enhetlig og tydelig organisasjon. Landsmøtet vedtok at landsmøtet og landsstyret legges ned, og at et årsmøte reetableres. Et organisasjonsutvalg skal prøve å finne en mer hensiktsmessig struktur på NOF.

Av Magne Myklebust

Publisert 13.05.2009

Det var møtt fram 27 deltakere på NOFs landsmøte 2009, som ble arrangert i sekretariatets lokaler i Trondheim. Større deltakelse var vel ikke forventet, all den tid årets landsmøte var tiltenkt å være et redusert arrangement. NOFs styreleder Alv Ottar Folkestad orienterte om dette innledningsvis på landsmøtet. NOF hadde et svært dårlig årsresultat i 2007, og det var lenge også usikkerhet om resultatet for 2008. Dette førte til at sentralstyret valgte å arrangere et billig og redusert landsmøte i sekretariatets lokaler. Folkestad presiserte imidlertid at dette er ment å være en midlertidig løsning, og at det er ønskelig med mer fyldige arrangementer i framtida.

Landsmøtet ble effektivt og ryddig ledet av Andreas Winnem, som er leder i NOF avd. Sør-Trøndelag. Landsmøteinnkallingen ble godkjent, det samme ble årsmeldingene og årsoppgjørsdisposisjonene for 2007 og 2008.

Kontingenten for Vår Fuglefauna ble enstemmig vedtatt å bli hevet til kr. 350 for seniormedlemmer og kr. 250 for juniormedlemmer og pensjonister fra og med år 2010. Familiemedlemskap forble uendret på kr. 50.

Det var ikke motkandidater til Alv Ottar Folkestad som styreleder for en ny periode, og Folkestad ble uten innvendinger enstemmig valgt til styreleder for to nye år ved akklamasjon. Per Stensland og Kjetil Mork gir seg i sentralstyret, og til de to ledige plassene hadde valgkomiteen skaffet fire kandidater. Elisabeth Årsnes (22 stemmer) og Trond Vidar Vedum (18 stemmer) ble valgt inn som nye sentralstyremedlemmer. Rune Haugen og Terje Lislevand fikk henholdsvis 4 og 5 stemmer. Ellen Tove Andreassen (19 stemmer) og Terje Lislevand (16 stemmer) ble valgt til henholdsvis første og andre varamedlem. Rune Haugen fikk 11 stemmer. Runar Jåbekk ble gjenvalgt for to år i valgkomiteen, mens Kjetil Mork og Per Stensland ble valgt for fire år. Disse tre supplerer Espen Sundet Nilsen som er på valg i 2011.

Etter valget var det klart for å diskutere en rekke forslag om vedtektsendringer. Forslaget om å fjerne landsmøtet og landsstyret fikk bred støtte. Forslaget innebærer en reetablering av årsmøtet, som da blir et årlig samlingspunkt slik det var i NOF fram til og med 1997. Med et årsmøte og kun ett styre er det NOFs forhåpninger at organisasjonen kan respondere raskere både internt og eksternt. Forslaget ble, med noen små justeringer i teksten, vedtatt enstemmig av landsmøtet.

Det var foreslått at Fuglevennen legges til som egen medlemskategori i vedtektene, noe landsmøtet enstemmig vedtok.

Debatten om felles kontingent blusset som forventet opp under neste landsmøtesak, som omhandlet service til fylkesavdelingene rundt kontingentinnkreving, internett (tilby nettløsninger) og økonomi (regnskapsføring). Landsmøtet ble imidlertid enige om at felles kontingent for ulike ledd er noe det nye organisasjonsutvalget (se nedenfor) skal se på. Et enstemmig vedtak ble fattet på at regnskapsføring og kontingentinnkreving skal samles i en kategori ved navn økonomi, og at NOF sentralt skal kunne tilby løsninger på økonomi og nettsider avhengig av fylkesavdelingenes ønsker og sekretariatets kapasitet.

Siste landsmøtesak omhandlet evaluering av NOFs organisasjonsstruktur. Det var stor enighet om at et utvalg skal settes ned for å se på hvordan NOFs struktur i framtida skal være. Jann-Oskar Granheim endret sitt landsmøteforslag til følgende: Landsmøtet pålegger Sentralstyret å opprette et organisasjonsutvalg som har som mandat å endre NOFs organisasjonsstruktur. Det tas utgangspunkt i notatet til Per Stensland datert 18.2.2009. Per Stensland føyde til at arbeidet må ha en sterk forankring i NOF-kontoret ved organisasjonskonsulent Morten Ree, som skal lede utvalgets arbeid. Med Stenslands tilføyelse ble Granheims endrete landsmøteforslag vedtatt.

Ingen resolusjoner var meldt inn før landsmøtet, men Alv Ottar Folkestad ba landsmøtet om å pålegge Sentralstyret å ta fatt i to viktige temaer:

  • Sjøfugl: Fokusere på den kritiske situasjonen for norske sjøfuglbestander
  • Vindkraft: Unngå lokalisering av vindkraft der det er store konsentrasjoner av fugl.

Landsmøtet ga sin tilslutning til Folkestads forslag.

Det offisielle landsmøtereferatet

Alv Ottar Folkestad
Alv Ottar Folkestad tar en ny periode som leder i Norsk Ornitologisk Forening. FOTO: Ingar Jostein Øien
Jann-Oskar Granheim
Jann-Oskar Granheim var leder i NOF i perioden 2001-2007. Han endret sitt landsmøteforslag om et nytt organisasjonsutvalg slik at det ble mer samstemt med sentralstyrets tekst i landsmøteinnkallingen. FOTO: Ingar Jostein Øien

Kommentér nyheten