Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Faunistisk samling i Trondheim

Forrige helg ble representanter fra alle landets faunistiske komiteer invitert til Trondheim for å diskutere sitt arbeid. Sentralt på agendaen var vedtekter, validering av funn, og komiteenes framtid i det relativt nye verktøyet artsobservasjoner.no.

Av Frode Falkenberg

Publisert 07.12.2009

Hele 15 av 19 LRSKer (lokal rapport og sjeldenhetskomite) var representert, i tillegg til medlemmer fra både NSKF (nasjonal sjeldenhetskomite for fugl) og NFKF (norsk faunakomite for fugl). Totalt var det 27 personer som deltok på samlingen.

Vedtekter

LRSKene består av til sammen rundt 60 personer i Norge i dag. En opptelling viste at ingen av deltagerne noensinne hadde forholdt seg til konkrete retningslinjer for arbeidet som medlem av et LRSK. Det var ikke så merkelig, da det faktisk ikke foreligger et sentralt dokument som medlemmene skal jobbe etter. I den forbindelse hadde et utkast til retningslinjer for LRSK blitt utarbeidet før møtet. Dette utkastet ble gjennomgått og diskutert, og en oppdatert versjon vil ferdigstilles for behandling av NOFs sentralstyre. Innholdet i retningslinjene vil være:

  • Formål, oppgaver og organisering
  • Sammensetning og virksomhet
  • Saksbehandling
  • Rapportering

Videre ble det en engasjert diskusjon rundt et forslag om LRSK-medlemmene skulle signere en taushetserklæring ift. informasjon om sensitive arter. Det ble ikke konkludert med noe i løpet av helga, men prosessen går videre og komiteene var enige i at man burde ha noe å forholde seg til på dette temaet.

Artsobservasjoner

Andre tema som det ble arbeidet med var komiteenes rolle i verktøyet Artsobservasjoner. Mange av de faunistiske komiteene i Norge bruker nå Artsobservasjoner til å håndtere funn som skal valideres. Spesifikasjoner på mangler i dagens versjon, og krav til neste versjon ble utarbeidet gjennom arbeidsgrupper i løpet av helga. Dette avslørte at det er store forskjeller i de forskjellige fylkenes behov, både når det gjelder innholder av hva som skal valideres (taksa, lokaliteter o.l.) og håndtering av arbeidsoppgaver og -mengde.

Det overordnete målet er at alle LRSKene benytter Artsobservasjoner full og helt til sin håndtering av funn som skal valideres. Dette vil være avgjørende for at NSKF og NFKF skal ha mulighet til å publisere sine funn innen rimelig tid etter obervasjonsåret. Det ble også opplyst om at NOF ønsker å relansere "Fugleåret", noe som avhenger av at komiteene fungerer.

Kommunikasjon

Et av målene med denne samlingen var de nevnte sakene, men også å legge grunnlaget for en bedre kommunikasjon mellom komiteene. Det er nå opprettet en egen Facebook-gruppe på internett, der komiteene kan utveksle informasjon og spørsmål om sitt arbeid til hverandre.

Faunistisk seminar
Deler av NOFs faunistiske apparat i dyp konsentrasjon. Fra høyre ser vi Jørn Helge Magnussen (LRSK Telemark), Ingve Birkeland (LRSK Troms), Tore Reinsborg (LRSK Nord-Trøndelag og NFKF), Jonas Langbråten (LRSK Hedmark). Nærmest kamera sitter Eirik Grønningsæter (LRSK Møre & Romsdal) som skjuler det meste av Gunnar Gundersen (LRSK Vest-Agder), og Morten Helberg (LRSK Vest-Agder) helt til venstre. FOTO: Magne Myklebust
Storlom
NOF har fått i oppdrag å validere funn av rødlistete arter i de mest kritiske kategoriene. Dette ble også diskutert på møtet, og flere gode forslag til håndtering av den nye oppgaven kom på bordet. Bildet viser en storlom. Arten er kategorisert som sårbar på den norske rødlista. FOTO: Frode Falkenberg

Kommentarer til nyheten (17)