Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Det er tid for vipekartlegging!

Vipa er årets fugl, og NOF oppfordrer til å registrere hekkende viper nå! Ivrige vipeentusiaster har allerede sondert terrenget for vipekartlegging, og flere steder i landet ligger vipemor nå på egg. Nettopp denne årstiden er derfor ypperlig for å registrere hekkende vipepar.

Av Peter Sjolte Ranke

Publisert 27.04.2012

I artikkelen om årets fugl i årets første nummer av Vår Fuglefauna er vipas dystre bestandsutvikling, både i Norge og i resten av Europa, beskrevet. Selv om manges personlige iakttagelser og foreløpige undersøkelser i kjerneområdene har vist stedvis store tilbakeganger, har vi dessverre ikke noen god oversikt over hvordan situasjonen er for Norge sett under ett. Det er derfor viktig med en statusoppdatering, både med hensyn på hvordan tilstanden er i de kjente områdene for vipe og for utviklingen i de mer perifere områdene.

Vi ønsker derfor en kartlegging av dagens utbredelse og bestandsforhold for vipene i Norge, samtidig ønsker vi et særlig fokus på tidligere kjente gode vipeområder. Rapportsystemet for fugler, Artsobservasjoner.no, gjør en slik omfattende kartlegging enklere, ettersom systemet har brukere over det meste av landet.

Metodikken i kartleggingsarbeidet vil være å oppsøke egnete habitater for vipe. Deretter logger man seg inn i rapportsystemet for fugler i Artsobservasjoner og legger inn de vipene man har funnet med hekkekriterier. Det er viktig at du oppsøker områder du kan tenke deg er passende for vipe. Det gjelder både aktivt drevet jordbruksmark, slåtteeng, beitemark eller nylig brakkmark, naturlige habitater som våtmarker og strandenger.

Registreringen på Artsobservasjoner vil være omtrent som å plotte andre fugleobservasjoner, men det er viktig å merke seg at observasjonene må være med så nøyaktig beskrivende aktivitet som mulig. Du kan her velge mellom aktiviteter som «Obs. i hekketid, passende biotop», «Reir, egg/unger» eller «Rugende» etc. Det er særdeles viktig at den mest presise gjengivelsen av aktivitet velges, da det innsamlede materialet skal bearbeides i ettertid. Det er også viktig at du plotter lokaliteten så nøyaktig som mulig og at du føyer til habitattype i kommentarfeltet. Legg inn observasjoner av alle arter når du er ute og registrerer vipe! Da har vi mulighet til å undersøke om vipa uteblir i større grad enn andre arter (som for eksempel storspove og sanglerke) i samme habitat.

En annen viktig del av kartleggingsarbeidet vil være å undersøke om det er områder som tidligere har blitt brukt av vipe, men som ved dagens situasjon ikke lenger er i bruk. Det er derfor viktig at dette også registreres.

Vi ønsker denne informasjonen på følgende måte:

1. Om du har notater på vipehekkinger tilbake i tid er det flott om disse legges inn med nøyaktig dato, og at lokaliteten sjekkes opp i år. Om vipa også i år tar i bruk området, - legg inn denne observasjonen med så nøyaktig aktivitet som mulig. Om du derimot registrerer at det ikke er vipe i området, kan det legges inn observasjon der du huker av for «ikke gjenfunnet» i observasjonen. Spesifiser i kommentarfeltet at dette gjelder en tidligere kjent vipelokalitet og hvor mange par som hekket.

2. Dersom du ikke har nøyaktig dato for historiske data knyttet til en lokalitet, trenger du ikke legge inn slike data fra tidligere år som en observasjon, men spesifiser da i kommentarfeltet når du legger inn «negative data» for lokaliteten, hvorfor nettopp denne lokaliteten er sjekket opp (for eksempel: «hekket sist med x-antall par på denne lokaliteten i 1997»).

I tillegg til dette kartleggingsarbeidet vil NOF sjekke opp noen utvalgte områder med gode data tilbake fra 1994, da den siste statusen ble gjort opp i forbindelse med Årets Fugl-året. Vi har dermed et større sammenlikningsgrunnlag når en skal undersøke nærmere bestandsutviklingen de siste to tiårene.

For ytterligere informasjon eller hjelp til å registrere vipehekkinger ta kontakt med Peter Sjolte Ranke på epost: peter@birdlife.no eller på mobil: 995 15 654.

Lykke til med årets viperegistreringer!

 

Rapportér dine vipeobservasjoner på Artsobservasjoner

Vipe
Hjelp NOF med å kartlegge vipe! Det kan du gjøre ved å rapportere observasjoner av vipe og andre kulturlandskapsarter i Artsobservasjoner. FOTO: Terje Lislevand
Vipe i regn
Vipa opplever stedvis stor tilbakegang, for eksempel på Lista hvor dette bildet er tatt. FOTO: Gunnar Gundersen

Kommentarer til nyheten (2)