Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Lav ungeproduksjon i sørnorske hubroterritorier

NOF har siden 2012 overvåket hubro i Norge. Artens tilstedeværelse, hekketilslag og ungeproduksjon overvåkes i fire utvalgte områder i Sør-Norge, i fylkene Telemark, Aust-Agder, Rogaland og Hordaland. Årets overvåking representerte dermed prosjektets femte sesong, og vi begynner nå å danne oss et bilde av hvordan det går med vår største ugle i disse områdene.

Av Oddvar Heggøy

Publisert 08.11.2016

Etter et femårig kartleggingsprosjekt for hubro i Norge, som ble avsluttet i 2012 (Øien mfl. 2014), ble et eget overvåkingsprosjekt for arten startet opp av NOF, som en del av oppfølgingen av handlingsplanen for arten. Når overvåkingsområdene for hubro skulle utpekes, var det viktig at områdene hadde en viss geografisk spredning, og at de omfattet hekkeområder i ulike habitater. Det var også en forutsetning at man på forhånd kjente til et visst antall hubroterritorier i hvert overvåkingsområde, og at disse ikke hadde veldig stor geografisk spredning. Egne overvåkingsterritorier ble utpekt i Telemark, Aust-Agder og Rogaland i 2012, og i 2013 ble overvåkingen utvidet med ytterligere territorier i et overvåkingsområde i Hordaland.

Stabil forekomst, lav ungeproduksjon

Etter fem års ovevåking er det nå etterhvert mulig å danne seg et bilde av hvordan det går med hubroen i Sør-Norge. Foreløpige resultater ser ut til å indikere en relativt stabil andel okkuperte territorier i hvert overvåkingsområde. Andelen territorier med påviste hekkeforsøk viser imidlertid en del større variasjon, både mellom år og mellom de fire overvåkingsområdene. De to områdene på Vestlandet har en ganske høy andel okkuperte territorier, mens Aust-Agder og særlig Telemark har lavere andeler territorier med hubrotilhold. De siste to årene har imidlertid alle de fire områdene hatt temmelig lav ungeproduksjon. Som følge av svingninger i byttedyrforekomstene forventes ungeproduksjonen å variere mye fra år til år, med enkelte toppår av og til. Det er foreløpig for tidlig å si noe sikkert om i hvilken grad dagens ungeproduksjon i overvåkingsområdene er tilstrekkelig til å opprettholde nåværende bestandsstørrelser.

Hubrosesongen 2016

Som 2015 ble 2016 et ganske dårlige hekkeår for hubroen i alle de fire overvåkingsområdene. Både i Hordaland og i Aust-Agder ble flere hekkeforsøk avbrutt. Sannsynligvis skyldes den magre hekkesesongen dårlig næringstilgang i store deler av Sør-Norge dette året (uten at vi har kvantitative data som bekrefter dette). I Rogaland har det noe uventet vært temmelig dårlig hekketilslag i alle årene etter at overvåkingen startet, sammenlignet med det som ble påvist før NOFs overvåkingsprosjekt startet opp. Flere år med overvåking vil kunne gi oss informasjon om hvorvidt dette er en vedvarende trend, eller bare en del av naturlige svingninger i hekkeforekomsten av vår største og mest mystiske ugle.

Overvåkingsrapporten for 2016 kan leses i sin helhet ved å trykke på lenken under.

NOF-Rapport 8-2016 Overvåking av hubro i Norge i 2016

Referanser:

Øien, I.J., Heggøy, O., Shimmings, P., Aarvak, T., Jacobsen, K.-O., Oddane, B., Ranke, P.S. & Steen, O.F. 2014. Status for hubro i Norge. NOF-rapport 2014-8. 71 s.

 

Hubrounge
Hubrounge fra ett av kun to påviste hekkefunn av hubro i NOFs overvåkingsområde for arten i Rogaland i 2016. FOTO: Odd Undheim