Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Ingen oppgang i åkerriksebestanden etter 2009

Årsrapporten for åkerriksas forekomst i Norge i 2017 er nå klar. Etter ni års intensivovervåking av arten er det ingenting som tyder på hverken nedgang eller oppgang for den lille hekkebestanden. NOF etterlyser nye tiltak for å forsøke å bedre artens bestandssituasjon i Norge.

I slutten av august i fjor rapporterte NOF om de foreløpige resultatene fra årets åkerriksekartlegging i Norge. Disse viste et høyere antall lokaliteter med syngende hanner enn de to foregående årene, men likevel ikke den helt store forekomsten sammenlignet med for noen år siden. Årsrapporten for 2017 er nå ferdig, og det er tydelig at arten fremdeles sliter med å få skikkelig fotfeste igjen som norsk hekkefugl.

Stabilt i intensivområdene

I det meste av landet registreres åkerriksa relativt tilfeldig, men på Jæren i Rogaland og i deler av Oslo og Akershus følges artens forekomst gjennom systematiske tellinger. Disse tellingene startet i 2009, og har nå altså pågått i ni år. Siden tellingene gjennomføres på samme måte hvert år, gir de et godt grunnlag for vurderinger av bestandstrender. Til tross for at man siden handlingsplanen for åkerrikse kom i 2008 har gjennomført målrettede beskyttende tiltak i jordbruket på flere av lokalitetene der arten har blitt påvist, er det lite som tyder på at bestanden har tatt seg nevneverdig opp i denne perioden.

Fremdeles ingen oppdatert handlingsplan

Ved utgangen av 2016 publiserte NOF en rapport som skulle danne grunnlaget for en oppdatering av den norske handlingsplanen for åkerrikse. I rapporten ble flere nye tiltak for å bedre forholdene for åkerriksa foreslått. Av de mest vesentlige punktene som ble påpekt, var bedre langsiktighet i tiltakene, utpeking av områder som kunne egne seg for en mer åkeriksevennlig drift, og en mer helhetlig forvaltning for ivaretakelse av fuglearter tilknyttet kulturlandskapet. Over ett år senere har det fremdeles ikke kommet noen oppdatert handlingsplan fra Miljødirektoratet. Vi har likevel håp om at det kan bli fortgang i prosessen, slik at vi har en oppdatert handlingsplan på plass før inngangen til hekkesesongen 2018.

Kartlegging og overvåking av åkerrikse (Crex crex) i 2017

Syngende åkerrikse (Foto: Jørn Konradsen)
Åkerriksa liker seg best i skjul mellom høyt gress, og all kartlegging og overvåking baserer seg på lytting etter syngende individer. På Jæren i Rogaland og i deler av Oslo og Akershus har det blitt lyttet systematisk etter arten hvert år siden 2009. Resultatene viser ingen tydelige negative eller positive trender for bestandsutviklingen. FOTO: Jørn Konradsen - jkonradsen.wordpress.com/