Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

BirdLife Norge har kartlagt stellerandas bruk av kystområdene i Varangerfjorden gjennom vinteren

BirdLife Norge gjennomførte vinteren 2016/2017 månedlige tellinger av overvintringsbestanden av den globalt truede stelleranda i Varanger på strekningen mellom Vadsø og Vardø. Hensikten var å undersøke områdebruk og forflytninger hos overvintringsbestanden gjennom vinteren. Resultatene fra dette arbeidet er viktig for oljeberedskapen, og er nå tilgjengelig i en ny BirdLife-Norge rapport.

Av Oddvar Heggøy, Ingar Jostein Øien & Tomas Aarvak

Publisert 30.11.2022

Vi gjennomførte månedlige tellinger i perioden november 2016–april 2017. Det høyeste antallet stellerender ble funnet i januar, med et noe lavere, men forholdsvis stabilt antall, i februar–april. Ingen stellerender ble funnet under tellingen i starten av november, men i underkant av et halvt tusen hadde ankommet innen starten av desember. Stellerender ble funnet langs så å si hele kyststrekningen, med et tydelig tyngdepunkt i områdene Skallelv – Komagnes i alle månedene. Det var også i dette området at de fleste store flokkene ble observert. Det var forholdsvis stort samsvar i forekomsten mellom ulike måneder, men spredningen var større i mars og særlig i april, enn den var i januar. Den største flokkstørrelsen ble funnet i januar (og desember), og det var en tydelig forskjell i flokkstørrelser mellom januar og mars, og mellom januar og april. Fuglene drev hovedsakelig næringssøk på grunt vann på mindre enn 6 meters dybde.

Viktig kunnskap for oljevernberedskap
Utbredelsen av stellerand som ble avdekket i forbindelse med BirdLife Norges undersøkelser vinteren 2016/2017 samsvarte godt med lignende undersøkelser som ble gjennomført av Norsk institutt for naturforskning (NINA) tjue år tidligere, noe som styrker verdisettingen av disse områdenes betydning for stelleranda. På bakgrunn av resultatene gis klare anbefalinger av hvilke områder som bør prioriteres med hensyn til oljevernberedskap.

Resultatene fra prosjektet viser tydelig hvilke kyststrekninger som bør prioriteres ved et større oljeutslipp i denne delen av Barentshavet, og hvilken periode av året slik beredskap må være på plass. Samsvaret med lignende undersøkelser foretatt langs nordsiden av Varangerfjorden i perioden 1995–2000 viser at disse områdene har vært viktige over lang tid, og styrker robustheten av våre tellinger som et uttrykk for områdebruk også i andre vintre. Resultatene viser også at det er de grunneste områdene som må prioriteres høyest i søket etter oljeskadete stellerender ved et eventuelt framtidig oljeutslipp.

De viktigste overvintringsområdene for stellerand langs Varangerhalvøya i dag ser ut til å befinne seg omtrent midtveis mellom Vadsø og Vardø. BirdLife Norges årlige tellinger på vårvinteren de påfølgende årene etter denne studien viser at dette fortsatt er de foretrukne områdene for overvintringsbestanden.

Også havneområdene, særlig i Vadsø og Ytre Kiberg, er viktige for stelleranda, og samtidig kanskje også de stedene der det er størst sannsynlighet for lokale utslipp fra fiskebåter og andre båter, samt fra landbaserte anlegg og oljetanker. Også slike små utslipp kan få store følger for stelleranda, og en plan for beredskap, og ikke minst for å forhindre utslipp i havneområdene, bør derfor komme på plass.

Stadig bestandsnedgang
BirdLife Norge gjennomfører årlig overvåking av forekomsten av stellerand både langs Varangerfjorden og i kystområdene fra Båtsfjord til Berlevåg. I 2022 ble registreringene gjennomført i begynnelsen av april og antall registrerte stellerender endte på 680 individer, en nedgang på 18 % fra i fjor. Dette er en fortsettelse av en pågående bestandsnedgang siden 1980-tallet da overvintringsbestanden i de samme områdene var på mer enn 10 000 fugler.

 

Les rapporten her

Stellerand
Norge har et stort ansvar for å ta vare på den minkende bestanden av overvintrende stellerender i Finnmark. BirdLife Norge har kartlagt artens bruk av overvintringsområdene, noe som er viktig kunnskap for oljevernberedskapen. FOTO: Ingar Jostein Øien