Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Grundig om låvesvalene i Gran

Gjennom mer enn ti år har låvesvalene i Gran kommune i Innlandet blitt studert. Den omfattende undersøkelsen som inkluderer informasjon om utbredelse, tettheter, hekkesuksess og andre aspekter i låvesvalens liv, vil stå som en robust referanse i andre framtidige studier.

Av Even Dehli, Frode Falkenberg og Paul Shimmings

Publisert 20.11.2023

Even Dehli, som har utført undersøkelsene, har besøkt så og si alle gårdene i Gran kommune for å finne ut om det hekker låvesvaler der. Resultatene hans omfatter nesten 350 gårder, der 197 var hekkelokaliteter. Alle hekkeplassene var i nærheten av jordbrukslandskap, og det ble funnet gjennomsnittlig 2,2 par ved hver av lokalitetene.

Åpne låver og husdyr

Det viste seg at åpne låver er avgjørende for at låvesvalene etablerer seg og hekker. Svalene foretrakk låver med isolerte takkonstruksjoner, trolig for å unngå overoppheting i reiret. Mer enn halvparten av alle gårder med åpne låver og med husdyr hadde hekkende låvesvaler, mot bare 29 % for gårder uten husdyr. Vannforekomster i nærheten av hekkeplassen virker også å være viktig.

Kullstørrelser

Hele 452 kull som omfattet 1 969 reirunger ble ringmerket i undersøkelsen. Det utgjør en kullstørrelse på 4,5 unger, som er sammenlignbart med andre europeiske studier. Gjennomsnittlig kullstørrelse var ganske stabilt mellom år (4,1 – 4,7 unger), og populasjonstettheten ble estimert til 6,1 par/ innenfor et 72 jordbruksareal.

Voksne fugler mest trofaste til hekkeplassen

Voksne låvesvaler, altså individer fanget og ringmerket mens de hekker, kommer tilbake til hekkeplassen påfølgende år i større grad enn ungen som blir født der. Av 1 018 ringmerka voksne fugler var det 234 som ble fanget på samme plass senere år. Ungfuglene kommer tilbake i betydelig mindre grad, og bare 44 (36 av disse var hanner) av 1 969 ringmerka reirunger ble gjenfanget på stedet de ble født.

Rapporten har dessuten detaljerte omtaler av ringmerking og gjenfangster av fugler på overnattingsplasser om høsten, aldersfordelinger og dødelighet, metodikk for gjennomføring av de forskjellige aktivitetene og mye mer.

Gran kommune virker å ha en sunn hekkepopulasjon av låvesvaler. Framtiden er riktignok usikker, både for fuglen i Gran, Norge og Europa. Det var en krasj i populasjonen mot slutten av forrige århundre, og utfordringene arten står ovenfor er mange. Undersøkelsene fra Gran vil bli en viktig referanse i kommende studier av arten.

Les hele rapporten

Låvesvale
Låvesvalen i Gran kommune har blitt studert i mer enn ti år, og resultatene i den nylig publiserte rapporten er et viktig bidrag til kunnskapsgrunnlaget om arten i Norge. FOTO: John Knut Bakken
Mjør
På gården Mjør, lengst sør i Gran kommune, har omtrent 10 par med låvesvale hekket i hele perioden. På låvebrua har hele 118 voksne låvesvaler blitt fanget, ringmerket eller kontrollert. Bonde Karl Arne Mjør i forgrunnen. FOTO: Even Dehli