Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Truete gjess med satellittsendere

NOF driver forsknings- og overvåkingsprosjekter på begge de truete gåseartene i Norge, dverggås og sædgås. I tidsrommet 16. – 18. mai lyktes NOFs felt-team med å fange og påmontere satellittsendere både på sædgås og dverggås ved det viktige rasteområdet for disse artene ved Valdakmyra i Finnmark.

Av Ingar Jostein Øien og Tomas Aarvak

Publisert 22.05.2006

NOFs dverggåsteam, som for tiden arbeider i felt ved Valdakmyra i Porsanger i Finnmark lyktes i forrige uke med å fange både sædgås og dverggås for å påmontere satellitt-radiosendere. Sædgås står på den norske rødlista for fugler, og hekkebestandene i Norge har gått tilbake gjennom det forrige århundret. Imidlertid er det lite som er kjent om hvor de norske sædgjessene hekker, trekker og overvintrer. Siden 2002 har NOF drevet et overvåkingsprosjekt på sædgås hvor trekkforløpet i Porsangerfjorden i Finnmark følges på våren. I løpet av sommeren blir også de viktigste myteplassene i Finnmark undersøkt.

Hvert år blir noen fugler fanget og påmontert halsringer. Vi har mange ringavlesninger, særlig i Nord-Sverige. Den 16. mai i 2006 ble en sædgås hunn fanget ved Stabbursnes og utstyrt med en 30 grams satellitt-radiosender for å supplere den informasjonen vi får fra halsringene. Prosjektet finansieres av Direktoratet for naturforvaltning gjennom Viltfondet. På DN sine ungdomssider ligger det ytterligere informasjon om fangsten: www.ungute.no.

Vår-rastingen av den lille Fennoskandiske dverggås-bestanden kulminerer i disse dager ved Valdakmyra. Hittil har 12 par vært innom området, og 18. mai ble ett av disse parene innfanget. Begge fuglene fikk påmontert miniatyr satellitt-radiosendere. Hannen fikk en satellittsender som også har innebygd GPS plotter som daglig gir svært nøyaktige lokaliseringer. Med dette håper vi å få økt kunnskap om hekke- og myteområdene i Finnmark, samt data på områdebruken i Porsangerfjorden før høsttrekket starter.

En annen viktig målseting er å skaffe mer detaljert informasjon om bruken av rasteområdene langs trekkrutene og i vinterområdene. All denne informasjonen er viktig for å kunne iverksette avgjørende bevaringstiltak for den kritisk truete Fennoskandiske hekkebestanden i de områdene der fuglene til enhver tid oppholder seg. Dette er en del av et større LIFE-EU prosjekt, hvor NOF og DN er norske prosjektpartnere. De øvrige landene som er med i dette prosjektet er Finland, Estland, Ungarn og Hellas. For mer informasjon om fangsten av disse fuglene, se her og for informasjon om EU-LIFE-prosjektet, se her.

Satelittmerket dverggås
Dverggås med påmontert satelittsender klar for å slippes fri 18. mai. FOTO: Ingar Jostein Øien
Satelittmerket sædgås
Tomas Aarvak og sædgåsa som ble påmontert satelittsender 16. mai. FOTO: Ingar Jostein Øien