Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Vipe blir Årets Fugl i 2012

Vipa er dermed den første fuglearten som blir Årets Fugl for andre gang, 18 år etter «Vipeåret» 1994. Det er stor bekymring for utviklingen i vipebestanden blant NOFs medlemmer, og hensikten med et nytt år med vipe som Årets Fugl er blant annet å undersøke bestandsutviklingen siden 1994.

Av Peter Sjolte Ranke

Publisert 28.10.2011

Vipa er en karismatisk fugleart som mange har et forhold til. Den er lett å oppdage og artsbestemme, og utbredelsen følger stort sett jordbruksområder. Dette gjør arten velegnet for en landsdekkende bestandskartlegging og legger til rette for å engasjere mange naturinteresserte i arbeidet. Vipebestanden ble i 1981 anslått til å ligge rundt 60.000 par (Kålås & Byrkjedal 1981). I Norsk fugleatlas fra 1994 diskuteres det en mulig tilbakegang i Norge, og bestanden ble vurdert til å være i intervallet 40 000 – 80 000 par (Gjershaug mfl. 1994). Tilbakegangen på begynnelsen av 1990-tallet ble vurdert til å være så stor som >30 % og IUCN listet vipe som sårbar i 1994. Det samme året ble vipe valgt til Årets Fugl, da arten særlig i denne perioden trengte økt oppmerksomhet. Det ble i forbindelse med Året Fugl-prosjektet satt i gang et kartleggingsprosjekt for å samle inn kunnskap om viktige områder for vipa. Data fra mange lokaliteter rundt om i Norge ble oppsummert i en artikkel i Vår Fuglefauna (Larsen & Sandvik 1994), og ga oss bedre kunnskap om vipelokaliteter på 1990-tallet. Et identisk estimat med det som står i Norsk fugleatlas ble publisert av BirdLife International i 2004 (Birdlife International 2004), og her framgår det også at bestandstrenden for perioden 1990-2003 var negativ. I senere tid har vipe blitt kategorisert som nær truet (NT) på rødlista fra 2006 (Kålås mfl. 2006) og er fortsatt listet i denne kategorien (Kålås mfl. 2010). Kategorien tilsier i korte trekk at den norske bestanden av vipe har en 5 % sannsynlighet for å dø ut innen 100 år.

Hovedtrusselen for vipe, i likhet med flere kulturlandskapsarter, er trolig i størst grad moderniseringen av jordbruket. I tillegg vil forskjellige predatorer være en trussel både for voksne og reirunger. En grundig kartlegging av arten nå vil kanskje gi svar på om dette trusselbildet er riktig, og vil forhåpentligvis også gi kunnskap om eventuelle andre trusselfaktorer. I forbindelse med Årets Fugl-arbeidet i 2012 ønsker NOF å gjennomføre kartlegging i områdene som ble kartlagt i 1994. I starten av dette arbeidet vil det være naturlig å digitalisere dette materialet i Artsobservasjoner slik at det vil være mulig å sjekke opp lokalitetene og sammenlikne tallene. Et eksempel på et område med særdeles stor tilbakegang er Lista-halvøya i Farsund kommune. Det er viktig å undersøke om andre kjerneområder for vipa opplever den samme trenden, i så fall er det svært alarmerende for den norske vipebestanden!

Utviklingen i våre naboland peker også i samme retning. I Sverige påpeker den svenske rødlista at arten tidligere har gått kraftig tilbake, men at den nå er relativt stabil på et lavere nivå (Tjernberg mfl. 2010). I Danmark er den klassifisert i kategorien “least concern (LC)”, altså ikke rødlistet, men den er sammen med et titalls arter satt på en såkalt “gull-liste” over arter i tilbakegang, men som ikke tilfredsstiller IUCN sine kriterier for risiko for utdøing (Flensted 2005). DOF melder om videre tilbakegang på sine nettsider. Vipebestandene er altså i tilbakegang på bred front, men grunnet kriteriesettet for risiko for utdøing, har ikke denne vært ansett som tilstrekkelig til å gi arten plassering i de høyeste kategoriene på rødlista. Kanskje er vipas tidligere forekomst for dårlig kjent? Det er derfor stor grunn til igjen å rette fokus mot vipas status i Norge!

En artikkel om vipe er planlagt å komme i Vår Fuglefauna til våren, så om du sitter med PDF-kopier av relevant litteratur, er vi svært takknemlige for om dette sendes pr epost ved henvendelse til Årets Fugl (aaretsfugl@birdlife.no).

Referanser

  • BirdLife International, 2004. Birds in Europe: Population estimates, trends and conservation status. Cambridge, UK: BirdLife International. BirdLife Conservation Series No. 12.
  • BirdLife International, 2011. Species factsheet: Vanellus vanellus. Downloaded from http://www.birdlife.org on 27/10/2011.
  • Gjershaug, J.O., Thingstad, P.G., Eldøy, S. & Byrkjeland, S. 1994. Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu, 551 s.
  • Flensted, K. N. 2005. Ny rødliste hvidvasker truede fugle. Fugle og natur 3: 8-9.
  • Kålås, J. A., Gjershaug, J. O., Husby, M., Lifjeld, J. T., Lislevand, T, Strann, K.-B. & Strøm, H. 2010. Norsk rødliste 2010 - Fugler Aves. Artsdatabanken, Trondheim.
  • Kålås, J. A., Viken, Å. & Bakken, T. 2006. Norsk Rødliste 2006. Artsdatabanken, Trondheim.
  • Larsen, T. & Sandvik, H. 1994. Status for vipa i Norge 1994. Vår Fuglefauna 17: 196-204.
  • Tjernberg, M., Ahlén, I., Andersson, Å., Eriksson, M.O.G., Nilsson, S.G. & Svensson S. 2010. Rödlistade arter i Sverige 2010. Artdatabanken, Stockholm.

Vipebestanden kollapser! (Lista fuglestasjon)

Vipe
Vipe er Årets Fugl 2012! Følg med i våre tidsskrifter og på våre nettsider for flere detaljer rundt kartleggingsarbeidet du kan delta på neste år. FOTO: Frank Steinkjellå
Vipe
Vipas fluktspill er et kjent og kjært vårtegn i Norge. FOTO: Frode Falkenberg

Kommentarer til nyheten (10)