Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Beskytt fuglene i hekketiden!

I disse dager kommer mange titalls millioner fugler hjem til Norge etter å ha overvintret i varmere land. Nye generasjoner skal opp og frem. Fuglene er ekstra sårbare nå, og vi må gi dem fred i hekketiden. Det er mange måter du kan hjelpe fuglene på!

Av Martin Eggen

Publisert 22.05.2018

Til sammen er det mellom 29 og 55 millioner par med fugler her i landet, som alle gjennomfører en krevende familieforøkelse i løpet av året, nesten alle i løpet av våren og sommeren. For 57 fuglearter, om lag 22 % av våre hekkefugler, er bestandene i tilbakegang, og for noen er denne nedgangen betydelig. Forstyrrelser i hekketiden bør minimeres, noe vi alle kan bidra til. Samtidig kan vi bidra med proaktive tiltak, for eksempel ved å sette ut fuglekasser eller rugeplattformer (for tjeld og fiskemåke). Og som i tidligere hekkesesonger gjelder fortsatt naturmangfoldlovens § 15, hvor det står: «Ved enhver aktivitet skal unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi unngås.»

Vær oppmerksom!

Forstyrrelser fra menneskelig ferdsel og friluftsliv kommer fra mange hold, der noen er mer utfordrende å takle for fuglene enn andre. Kajakk, løping, sykling, økt bruk av båt og vannscooter, vannsport som surfing og kiting, camping og turgåing er aktiviteter som kan skape press på viktige leveområder til fuglene. 

Dersom fugler varsler eller viser engstelig atferd bør du trekke deg unna. Noen fugler, som måker og terner, prøver å skremme deg vekk ved å stupe ned mot deg. Situasjonen er stressende for fuglene, som er bekymret for eggene sine, eller for sine små unger som venter på mat i nærheten. Når fugleforeldre forstyrres av mennesker eller løse hunder, er egg og unger sårbare for rovdyr og kulde.

Gjennom å åpne sansene – øre, øyne og den mentale bevisstheten – kan sameksistensen mellom fugler og mennesker fungre utmerket, slik at du kan nyte naturen med god samvittighet.

Pass på hund og katt

Katter tar livet av mange fugler i Norge, og sannsynligvis blir flere millioner fugler ofre for katter hvert år hos oss. Størst er problemet i hekketiden. Hold derfor katten innendørs i fuglenes hekketiden, og spesielt om natten og morgenen.

Forvillede og etterlatte huskatter er en fremmed art i norsk fauna. Vi anbefaler ID-merking og sterilisering av huskatter for å redusere omfanget av spredning og yngling i naturen. Slik tar du også ansvar for katten din.

Og har du hund, respekter båndtvangen! Dersom du synes det er viktig at hunden din får løpt fra seg på trygge områder, kan du appellere til kommunen. Kommunene bør vurdere å sette av særskilte områder for lufting av hunder der dette ikke kommer i konflikt med fuglelivet eller andre interesser. God skilting og godt informasjonsarbeid om båndtvangsbestemmelser vil dessuten være et verdifullt bidag til bevisstgjørelse om reglene for båndtvang. Her har kommunene et ansvar.

I perioden 1. april – 20. august er det båndtvang for alle hunder.

Tips for fuglevenner

Hver sommer mange bekymringsmeldinger. Løse hunder, eierløse katter, nedspylinger av svalereir, punktering av måkeegg, avliving av ungfugler, friluftslivsarrangement og utbygging i fuglenes hekkeområder er blant de hyppigst rapporterte truslene mot fuglene i hekketida. Noen av disse aktivitetene er ulovlig, og bør politianmeldes. Dersom du er usikker på regelvverket kan våre veiledende faktaark være til god hjelp. 

Noen tips til deg som vil være en god fuglevenn:

- Sett deg inn i lovverk og ferdselsrestriksjoner der du befinner deg. Skaff deg kunnskap om konsekvensene av det du gjør i naturen, slik at du ikke utsetter fugler og andre dyr for unødvendig fare og stress. Lær deg hvordan de reagerer på trusler, og følg med på hvordan de takler ditt nærvær. Ta hensyn til at det er store forskjeller mellom individer og mellom ulike arter.

- Ikke være redd for å veilede andre, og si fra hvis du ser atferd som er til plage eller skade for fugler og andre dyr. Hold deg til stier og veier hvis det er mulig, og særlig i områder med sårbar vegetasjon eller dyreliv.

- Ta ekstra hensyn til fugler og andre dyr i situasjoner med mange andre besøkende. Aktiviteter som er OK når en ferdes i områdene alene, er ikke nødvendigvis like greit når det er mange besøkende på en gang, eller når det er mye trafikk over lang tid.

- Ved bruk av droner, hold trygg avstand til rastende og flygende fugler, og til hekkeplasser.

- Ikke fell trær i hekketiden, da kan fugleegg og unger bli skadet eller drept. Trefelling kan gjøres resten av året. Husk også på svalene i sommer! Kanskje kan du gjøre et ekstra tiltak for sandsvala?

- Heng opp fuglekasser! Det moderne skogbruket har medført en mangel på naturlige hulrom i skoglandskapet. For mange av våre hullrugende fuglearter vil det derfor være av stor betydning at du bruker vinter og vår til å bygge og henge opp fuglekasser. Man kan sette opp fuglekasser for hele 25 forskjellige arter! Her finner du mål for ulike typer fuglekasser.

- Følg med på hva kommunen din gjør. Byggesaker og anleggsarbeid som kan vente til etter hekkesesongen må gjøre nettopp det.

- Dersom måker har laget reir ved eller på bebyggelse må de få være i fred. Hekkesesongen er kort, og fuglene ruger cirka tre–fire uker før ungene blir klekt. Da er ungene spesielt sårbare. Etter hvert som de blir større flytter de ofte til nye områder. Fjerner eller ødelegger man egg er sjansene store for at fuglene legger et nytt kull, og man forlenger tiden måkene oppholder seg i området.

- Bidra til å bedre fuglenes omdømme gjennom ord og handlinger! Måker er blant fuglene med et frynsete rykte, som følge av at de ofte lever nært mennesker og nyttiggjør seg av matavfall. Funksjonen som naturens renholdere blir stort sett lite verdsatt, men den er likevel viktig og undervurdert.

Smålom
Mange fugler er vare for forstyrrelser. Smålommene hekker gjerne i små pytter og vann, og må få ro i hekketiden. FOTO: Martin Eggen
Hare
Naturmangfoldloven slår fast at "Ved enhver aktivitet skal unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi unngås." NOF jobber for at dette skal gjelde alle dyr og fugler, og i større grad legge begrensninger på landbrukaktiviteter (som skogbruk) enn i dag. Her en hare. FOTO: Håvard Eggen