Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Dårlig hekkesesong for sjøfugler i år 2007!

Rapport nr. 19 fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for hekkende sjøfugl ble nylig publisert av Norsk institutt for naturforskning (NINA). Rapporten melder om store problemer for en rekke sjøfuglbestander. Blant annet er krykkje fortsatt i stor tilbakegang, og den svært kritiske situasjonen for lomvi fortsetter.

Av Magne Myklebust

Publisert 09.01.2008

Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl ble initiert i 1976, men de første årene var det kun overvintrende sjøfuglbestander programmet fokuserte på. Først i 1988 ble hekkebestander inkludert. Direktoratet for naturforvaltning (DN) finansierer arbeidet, og NINA står for den faglige og praktiske organisering og innsamling, lagring og rapportering av data.

Svein-Håkon Lorentsen har forfattet også den siste rapporten fra det nasjonale overvåkingsprogrammet, og skriver at hekkesesongen 2007 var en av de aller dårligste som noensinne er registrert i Nordøst-Atlanteren, med omfattende hekkesvikt for mange arter i Storbritannia, Færøyene, Island og Norge.

For krykkje er det registrert en signifikant tilbakegang siden 1980 på samtlige overvåkingslokaliteter på det norske fastlandet. Eksempelvis var hekkebestanden på Runde rekordlav i 2007, og utgjorde bare 12 % av bestanden siden overvåkingen der startet i 1980. Det er følgelig ikke uten grunn at arten er fjernet fra listen over jaktbare arter, samt at den for første gang har kommet med på rødlista.

For lomvien fortsetter den negative trenden, og NINA betegner tilbakegangen for arten som dramatisk. Størst har nedgangen vært i Nord-Norge, f.eks. med en tilbakegang på 98% på Hjelmsøy. Dette var tidligere fastlandets største koloni av arten. Tilsvarende situasjon finner man på Runde i Møre og Romsdal. Her satte lomvien på lik linje med krykkja rekord i lav hekkebestand i 2007. Antall hekkende lomvier på Runde utgjorde i 2007 kun 3% av bestanden på begynnelsen av 1980-tallet. Artens dramatiske situasjon har medført rødlisting i den akutte kategorien kritisk truet (CR).

For noen arter går det også framover. Havsula har hatt en sterk bestandsvekst i Norge de siste tiårene, og i 2007 teller bestanden ca. 4600 par. På Runde var bestanden rekordstor, med 2000 hekkende par.

Les rapporten her

Krykkje på hekkeplass
Krykkja går tilbake i antall i Norge. På samtlige overvåkingslokaliteter på det norske fastlandet er det en signifikant tilbakegang etter 1980. FOTO: Frode Falkenberg

Kommentarer til nyheten (1)