Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Ny norsk fuglenettside ut til hele Europa

Nettportalen www.birdid.no ble nylig offisielt åpnet. Der kan du trene på artsbestemmelse av fugl og ta studium som gir studiepoeng på artskunnskap om fugl. Dette er starten – senere vil det forhåpentligvis også lages en digital lærebok på fugl og diverse andre tilbud. Ta en test og se om du liker den!

Av Magne Husby

Publisert 25.03.2011

Nettportalen www.birdid.no er utgangspunktet for en storstilt satsing på læring og kompetanseutvikling innenfor fuglekjennskap. Ansvarlig for nettsiden er Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) ved Magne Husby. For øyeblikket er det hovedsakelig tre viktige tema (som du kan lese mer om på www.birdid.no):

 1. Trening i artsbestemmelse
  Nettportalen inneholder over 10 000 bilder, alle inndelt i ulik vanskelighetsgrad for hvert av 52 land/regioner i Europa. Dette gjør at bl.a. elever i barneskolen og studenter på universitet og høgskole kan bruke nettportalen til å teste sin kunnskap. Det er også mulig å teste sine kunnskaper på fuglesang, da det er mange fuglelyder på nettsiden. Område og språk kan velges uavhengig av hverandre når en bruker nettportalens treningsoppgaver.
 2. Studier med studiepoeng
  HiNT har utviklet to studier. Det ene heter «Fuglekjennskap», og behandler norske arter.
  Det andre studiet er europeisk, heter «BirdID», og omhandler fuglearter fra hele Europa.
 3. Web-basert eksamen
  Interesserte kan velge om de ønsker å avlegge eksamen, på de norske artene og/eller det europeiske studiet.

Nettportalen www.birdid.no er åpen for alle, uavhengig av om man ønsker å gå opp til eksamen eller ikke. Med ulik vanskelighetsgrad, fra trinn 1 til 6, vil alle finne et nivå som er interessant for dem. Vi har allerede oversatt nettportalen til 6 språk, i løpet av året er målet 20 språk, og over noe tid er målet 44 språk. Det er viktig for HiNT at nettportalen er åpen for alle til fri bruk. Dette vil stimulere interessen for fugler.

Satsingen på HiNT er unik fordi det ikke er noe annet land i Europa som har en tilsvarende nettportal og studietilbud.

Videre planer

Det er videre planer om å lage en digital lærebok om fugl slik at man kan søke på enkeltarter, og at det vil bli mulig å få mer informasjon om de ulike arter som dukker opp i treningsoppgavene. Dessuten arbeides med et lignende opplegg for pattedyr som nå er lansert for fugl. Spor og sportegn vil også bli et eget tema som nåes fra nettportalen.

Samarbeidspartnere og bidragsytere

I tillegg til satsinga fra HiNT, har arbeidet med nettsiden mottatt økonomisk bidrag fra mange etater og bedrifter. Bidragsytere er Artsdatabanken, Sametinget, Direktoratet for naturforvaltning, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (Miljøvernavdelingen), Nord-Trøndelag fylkeskommune, Universitetet i Oslo (Naturfagsenteret) og noen flere. Det er et stort prosjekt med mange bedrifter og enkeltpersoner som er engasjert til å utføre ulike arbeidsoppgaver og som har bidratt med faglige innspill. For å få så god nettside som mulig er det samarbeidet med Norsk Ornitologisk Forening og med fugleforeningene i de fleste land i Europa. Det lages en skriftlig avtale mellom HiNT og fugleorganisasjonene i alle europeiske land som vil bruke nettsiden - forhåpentligvis hele 47 land.

Samfunnsansvar

HiNT har samfunnsansvar som høgskole. Det er viktig å spre kunnskap om artsbestemmelse av fugl, både i Norge og i utlandet. Slik kunnskap er sentral for mange yrkesgrupper, blant annet for lærere, som har en viktig oppgave i å stimulere til interesse og kunnskap om naturen. Nettsiden vil være et godt redskap til å gjøre innlæring av artskunnskap interessant og morsom i norsk skole, og med mer kunnskap vil turene ute i naturen bli mer verdifulle for hver enkelt.

Dessuten er fugl en av 18 indikatorer i Norge for å måle om vi har en bærekraftig utvikling, og det er stort behov for kvalifisert personell for å gjøre observasjoner i felten. Det er også mange andre interessante oppgaver å få med artskunnskap på fugl, og i den kommende satsinga på økoturisme i Norge er fugl sentralt i mange av områdene. 

Sitronerle
Viser bildet en linerle? Tar du kurset BirdID så får du trening nok etterhvert til å se at fuglen på bildet faktisk er en sitronerle. FOTO: Magne Myklebust
Steppeørn
Hvilken ørn er dette? Med litt trening ser du at det dreier seg om en subadult steppeørn. FOTO: Magne Myklebust

Kommentér nyheten