Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt:

Sjøfugler blant de mest truete virveldyr

En artikkel i Biological Conservation (2019) summerer opp trusler mot sjøfugler etter en gjennomgang av mer enn 900 vitenskapelige artikler. Konklusjonen er at sjøfugler møter trusler både til havs og på land. Som artsgruppe er sjøfuglene ansett som noen av de mest truete virveldyr på global basis.

Av Øystein R. Størkersen

Publisert 07.01.2020

Sterk nedgang pågår i de fleste deler av verden, fra albatrosser på den sørlige halvkule til lunde i Nord-Atlanteren. Selv en gang svært tallrike arter av pingviner trues nå av total utryddelse i naturen. Den nye studien har sett på de problemer som møter sjøfuglene på global skala for å identifisere de viktigste.

Studien omfattet 359 sjøfuglarter og i hvor stor grad de ulike truslene påvirker de enkelte artene. De tre viktigste truslene er fremmede arter (påvirker 46 % av artene), bifangst (28 %) og klimaendring (27 %). I tillegg utgjør jakt, eggsamling og forstyrrelser i hekkekolonier viktige trusler for mange arter. Overfiske påvirker få arter, men er en alvorlig trussel for de det gjelder.

Studien viser at plast som trussel per i dag ikke anses som en av de viktigste, da bare en av de vurderte artiklene gir eksempel på at dette er en alvorlig trussel. Plast som spises av sjøfugl anses å ha størst negative følger for mindre sjøfugler, som lever mesteparten av sitt liv ute på det åpne hav. På grunn av at det er mangel på kunnskap om bestandsstørrelser og deres trender for disse artene, så er det foreløpig vanskelig å forstå omfanget av plastproblemet.

Studien anslår at 170 millioner sjøfugler (20 % av alle sjøfugler) utsettes for negative trusler som bifangst, klimaendring og fremmede arter, og at over 380 millioner (45 % av verdens sjøfugler) utsettes for minst en av disse truslene. BirdLife peker på at truslene er store, men at det finnes løsninger. Bekjempelse av fremmede arter, bærekraftig fiske og tiltak mot bifangst er eksempler som trekkes fram.

Artikkelen ble først publisert i «Nytt fra fuglenes verden» i Vår Fuglefauna 3-2019

Lomvi
Lomvi og andre sjøfuglarter er blant våre mest truede virveldyr. På tide med en nasjonal handlingsplan? Vi har ventet lenge nå! FOTO: Terje Kolaas / terjekolaas.com