Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt:

Internasjonalt fokus på å redde rødhalsgåsa

Det er ikke bare dverggåsa som sliter blant verdens gåsearter. En art som har gått alarmerende sterkt tilbake i antall de siste årene er rødhalsgåsa. Det finnes nå bare 34 000 individer igjen av arten på global basis. En internasjonal arbeidsgruppe skal prøve å berge arten fra utrydding.

Av Magne Myklebust

Publisert 28.03.2008

Rødhalsgåsa hekker i det nordlige Sibir, og over 95% av den globale bestanden overvintrer rundt Svartehavet i det sørøstlige Europa. Overvintringsområdet er faktisk så lite (20 000 kvadratkilometer) at habitatendringer der kan true den vesle bestanden. Innenfor dette området er 80-90 % av bestanden konsentrert på bare fem rasteplasser. Arten er svært avhengig av våtmarker og kulturlandskap, og endringer i disse habitatene er muligens årsaken til den store nedgangen til arten de siste årene.

På den siste globale rødlista fra IUCN står dverggås i kategorien sårbar (VU), mens rødhalsgåsa er oppført i kategorien sterkt truet (EN). Det er den kraftige tilbakegangen over kort tid for arten som er hovedgrunnen for den akutte plasseringen. Bare i løpet av noen få år så har artens bestand blitt redusert med 52-70 %, og det er nå kun 34 000 individer igjen av arten på global basis.

Den internasjonale arbeidsgruppa for rødhalsgås (The Red-breasted Goose International Working Group (RbGIWG)) hadde nylig et tredagers møte i Romania. Her ble den internasjonale handlingsplanen for arten oppdatert, og man startet også på arbeidet med å lage nasjonale handlingsplaner for de seks landene som arten normalt har tilhold i gjennom året. Disse landene er Aserbajdsjan, Kasakhstan, Russland, Ukraina, Bulgaria og Romania. Møtet ble gjennomført i samarbeid med AEWA (the African-Eurasian Waterbird Agreement). Den rumenske BirdLife-partneren var arrangør av møtet, som var sponset med EU-Life midler.

Gjennom samarbeid over landegrensene ønsker arbeidsgruppa å bedre forståelsen av hvilke trusselfaktorer som reduserer bestanden av rødhalsgås. Det vil også bli fokusert på bevaring av overvintringsområder, noe man alt delvis har lykkes med gjennom arbeidet med brakkvannsestuariet Techirghiol nær den rumenske svartehavskysten. Her har arbeidsgruppa allerede gjort et viktig steg for å ta vare på de viktigste leveområdene for arten. Det videre arbeid med å ta vare på arten kan følges fra arbeidsgruppas nyetablerte nettsted.

Aktuelle lenker:

Rødhalsgås
Rødhalsgås på hekkeplass Maya Logata, Tajmyrhalvøya i Russland i 1997. FOTO: Ingar Jostein Øien

Kommentér nyheten