Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Søte drops (og bitre piller) i 2016

2016 var et spennende år for norsk fuglevern, og mye kan trekkes frem, også av positive beslutninger. Det gir oss motivasjon til å gå løs på 2017 med forhåpninger. Utfordringer har det heller ikke manglet på, og NOF har måttet brette opp ermene på vegne av blant annet kongeørn og dverggås.

Av Martin Eggen

Publisert 21.12.2016

Tre viktige seire for fuglene i 2016

  • Mer vern kommer, og IBA-områder prioriteres
    NOF har styrket arbeidet med ivaretakelsen av våre aller viktigste fugleområder. IBAene (Important Bird and Biodiversity Areas) i Norge er en del av et globalt nettverk, der verdens aller viktigste områder for fugler og naturmangfold er identifisert og kartfestet. I 2016 bestemte Stortinget at ivaretakelse av IBAene skal prioriteres i arbeidet med nye verneplaner, etter forslag fra oss. I tillegg har vi styrket beskyttelsen av disse områdene gjennom vårt nettverk av IBA-voktere. IBA-arbeidet fortsetter med uforminsket styrke til neste år, vi er kun i oppstartfasen. Behovet for flere IBA-voktere over hele landet er absolutt til stede, så meld din interesse! Skilting av områdene og utarbeidelse av øvrig informasjonsmateriell vil starte til neste år.
  • Handlingsplan for sjøfugler ble vedtatt
    Nedgangen i sjøfuglbestandene våre er så omfattende at det er vanskelig å ta innover seg. Utviklingen er ikke noe nytt, men har pågått i en årrekke. I 2014 sendte NOF et brev til daværende klima- og miljøminister Tine Sundtoft, der vi etterlyste en handlingsplan for å imøtekomme utfordringene. I år kunne NOF sammen med andre naturvernorganisasjoner innkassere seieren for det vi håper skal bli en storstilt redningsaksjon for arter som lunde, makrellterne og ærfugl. En handlingsplan for sjøfugl skal utarbeides, noe som var på høy tid, det haster med å lage en god strategi for å ta nødvendige grep for fugler tilknyttet havet. Vi har store forventninger til at myndighetene raskt omgjør planene til praktisk handling, for kysten har verken tid eller fugler å miste.

Vi har også lyst å trekke frem seieren for Siragrunnen, et sjøområde på grensen mellom Rogaland og Vest-Agder. Her vant fuglene, og et planlagt vindkraftverk i fuglenes trekkvei ble ikke bygget. På tampen av året ble det vedtatt at nydyrking av myr stanses. For fugler tilknyttet denne naturtypen, spesielt de som utnytter restareal i tilknytning til kulturmark, er det en substansiell god nyhet. Slike og andre fornøyelige fremskritt er verdt å ta med seg. Noe går i riktig retning!

Kampen for kongeørn og dverggås

At Stortinget i 2016 fattet et trist og kunnskapsløst vedtak som åpner for skyting av kongeørn, understreker at vi har et godt stykke igjen før forvaltningen av naturen i Norge er der vi ønsker den skal være. Forslaget om regelendringene rundt skadefelling av kongeørn kommer nå til høring, og vi mobiliserer på nytt. Kongeørnbestanden i Norge har vært stabil i 15-20 år, og er ingen stor skadegjører på beitedyr.

Dverggåsa er en av våre aller sjeldneste hekkefugler. Naturvern nytter, og bevaringsarbeid for den fennoskandiske bestanden har gode resultater å vise til. Bestanden som for et tiår tilbake var på randen til utryddelse er nå i jevn økning. Kanskje kan vi på lenger sikt få nyetableringer andre steder, også i våre naboland. Likevel er bestanden skjør, og artens fremtid er på ingen måte sikret. Internasjonalt samarbeid er nødvendig, og NOFs arbeid er en del av en internasjonal handlingsplan for arten. NOF trappet i 2016 opp kampen mot utsetting av dverggjess avlet opp i fangenskap. En ny rapport fra NOFs fagavdeling gir en kritisk gjennomgang av alle slike prosjekter, og det konkluderes med at slike utsettinger er en trussel mot de ville dverggjessene i Europa. Arbeidet med å redusere de negative effektene av slike prosjekter blir derfor viktig også i fremtiden. 

Fuglene og naturen trenger din støtte. Meld deg inn i Norsk Ornitologisk Forening her.

Lomvi
Er det håp for lomvien? Det er et absolutt et lyspunkt for sjøfuglene at det nå skal utarbeides handlingsplaner. NOF har jobbet for dette gjennom flere år. FOTO: Ingar Jostein Øien
Polarsnipe
Store flokker med polarsniper raster hver vår i Porsanger. Her er det behov for mer vern, 468,6 km² uvernet IBA-areal venter på det! I Indre Porsangerfjord ble IBA-grensene utvidet i 2014, og omfatter nå hele Porsangerfjorden sør for Veidneset i vest og Børselvneset i øst, samt kyststrekningen fra Børselvneset til Styrnes. Det finnes fem mindre verneområder innenfor dette arealet. Området er av stor betydning for en lang rekke våtmarksfugler, inkludert dverggås, ærfugl, sjøorre, havelle og polarsnipe, som er truet både nasjonalt og globalt. FOTO: Tomas Aarvak