Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Forstyrrelser i verneområder

NOF ønsker at medlemmene sender inn tips om forstyrrelser i verneområder. I forbindelse med bl.a. jakt vil det mange steder foregå forstyrrelser tett opp til grensene for verneområdene. Dette er forstyrrelser som påvirker fuglelivet der negativt, og som vi i NOF er svært kritiske til.

Av Inge Hafstad

Publisert 21.08.2007

NOF ønsker å følge opp NOF avd. Buskerud sin aksjon for å sette fokus på forstyrrelser innenfor, og rett utenfor verneområder, som direkte påvirker fuglelivet innenfor verneområdene negativt. I dagens lovverk mangler det gode lovhjemler for å stanse denne typen forstyrrelser, og vi ønsker derfor at Miljøverndepartementet (MD) innarbeider slike lovhjemler under arbeidet med den nye naturmangfoldloven. I tillegg til lovhjemler, trenger vi også en styrking av forvaltermyndighetens innsats blant annet med kontrolltiltak og holdningsarbeid. For å motivere myndighetene til å gjøre noe med dette, trenger de flest mulig konkrete eksempler på forstyrrende hendelser. Alle som vanker i reservater har erfart og hørt om mange slike episoder, men vi mangler en samlet oversikt.

Målet med denne aksjonen er å påvirke myndighetene til å ta bedre vare på områdene de har vernet. I dag mangler man en allmenn forståelse for at man i et vernet område skal oppføre seg annerledes enn i naturen for øvrig, og myndighetene gjør lite for å skape en slik bevissthet. Vi trenger endringer i lovverk, forvaltningsutøvelse og holdninger. Et reservat skal være reservert for planter og dyr, og det må skapes en forventning om at vi mennesker beveger oss her på disse premisser. Vårt store behov for å utfolde oss i strid med dette må kunne henvises til andre steder.

Miljøverndepartementet behandler nå et forslag om lovhjemmel som vil gjøre det enklere å stanse uforstandig oppførsel som forstyrrer dyrelivet og undergraver vernehensikten. For å overbevise departementet om behovet for å skape en helt annen respekt for våre verneområder, trenger de flest mulig konkrete eksempler på forstyrrende episoder. De fleste av oss har sikkert opplevd dette, men erfaringene er hittil ikke samlet. Vi ønsker også eksempler på forstyrrende hendelser like utenfor grensene for verneområdet som direkte påvirker fuglelivet der negativt. Dette kan f.eks. være jakt der de sitter i grensen av verneområdet og skyter på ender som kommer inn til natteleie i våtmarksområder. Denne formen for jakt er nok forholdsvis vanlig i vårt langstrakte land, men vil virke direkte negativt på alt fugleliv i det aktuelle verneområdet.

Du kan bidra ved å sende dine erfaringer og historier. Send en kort beskrivelse med reservatnavn, (omtrentlig) dato. Både gamle og nye beretninger vil være nyttige. Det kan også være hendelser du har hørt om fra en sikker kilde. Tanken er å lage en oppsummering av historiene som vil bli oversendt departementet.

Sendes til:
Norsk Ornitologisk Forening
Sandgt. 30 B
7012 Trondheim
e-post: nof@birdlife.no

Kortnebbgås ulovlig skutt i Gaulosen
Disse to kortnebbgjessene ble ulovlig skutt i verneområdene ved Gaulosen våren 2007. Jegeren ble imidlertid tatt på fersk gjerning av Statens Naturoppsyn, og fikk våpen og fugler inndratt. FOTO: Georg Bangjord

Kommentér nyheten