Hopp til hovedinnhold

BirdLife Rogaland

Store muligheter for bedre bruk og vern av Jæren landskapsvernområde

Jæren i Rogaland er et av de viktigste fugleområdene i Norge, både med betydelige hekkeforekomster av ulike fuglearter og med et høyt antall trekkfugler og overvintringsgjester. Nylig var et utkast til besøksstrategi for Jæren landskapsvernområde ute på høring.

Av Ståle Opedal, naturvernkontakt i NOF avd. Rogaland

Publisert 30.03.2020

Viktige fugleområder må skjermes

Utkastet til besøksstrategien er god på flere områder, men har også et klart forbedringspotensiale. NOF er særlig opptatt av tiltak som kan skjerme viktige fuglelokaliteter på land og til sjøs, ikke minst i de åtte eksisterende fuglefredningsområdene i Jæren landskapsvernområde.

Ett av disse områdene er Revtangen. Utfordringsbildet her preges av mer forstyrrelser til sjøs og på land i det som er et ikonisk sted for fugleinteresserte, så her er det rom for kraftige forbedringer for å ivareta de verneverdiene man ønsker å beskytte. Muligheten for å sette opp et fugletårn, eventuelt i kombinasjon med museets eksisterende bygg som brukes til lagring av fangstruser og til ringmerking, bør utredes. I vårt høringssvar tar vi for oss alle fuglefredningsområdene, og vi håper våre synspunkt blir tillagt nødvendig vekt.

Målet må være å høyne områdenes verdi for fugler

At utkastet legger opp til en mer differensiert forvaltning av verneområdet, der det intensivt legges til rette for besøk nær hovedinnfallsportene, mens andre områder mer effektivt skjermes, er bra. Der verneverdiene er i konflikt med tilrettelegging for besøkende, må verneverdiene få prioritet. Et effektivt tilsyn med at vernebestemmelsene faktisk blir overholdt er nødvendig.

For å nå målene som settes vil en framdriftsplan med milepæler som sier noe om når tiltak skal realiseres, være et godt verktøy. Med en 6-årig planleggingshorisont er det uklart når ulike tiltak er planlagt implementert. Skal dokumentet bli et effektivt styringsverktøy er det behov for en framdriftsplan. Vi må også kunne forvente klare mål om forbedring av verneområdene. Bedre skjerming av sårbare områder, og mer innsats for restaurering av tidligere mye brukte hekkeområder, som for eksempel Børaunen, kan bety at ikke bare truslene reduseres, men også at naturverdiene styrkes.

Sandlo
Sandloen og andre vadere prøver seg på hekking på utvalgte steder i Jæren landskapvernområde. Slike områder må skjermes bedre for ferdsel og forstyrrelser enn i dag. FOTO: Espen Bergersen