Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Ny rapport om faunakriminalitet i Europa

Selv om faunakriminalitet får mindre fokus i media nå enn for 20 år siden, er denne typen lovbrudd fortsatt et problem både her hjemme og i utlandet. Nå har BirdLife International lansert en fersk rapport om omfanget av dette problemet i Europa.

Av Paul Shimmings

Publisert 24.10.2017

Den 24. oktober presenterte BirdLife International rapporten «Review of illegal killing and taking of birds in Northern and Central Europe and the Caucasus». Samtidig ble en kortere oppsummering av resultatene utgitt: «The Killing 2.0 - A View to a Kill». Rapportene oppsummerer omfanget av faunakriminalitet på fugler i 29 ulike land og ett territorium i Nord- og Sentral-Europa samt i Kaukasus. I likhet med rapporten «The Killing», som tar for seg omfanget av faunakriminalitet på fugler i middelhavslandene, presenterer den nye rapporten en rekke bekymringsverdige tall, som kort kan oppsummeres som følgende:

 • Mellom 400 000 og 2 millioner fugler blir drept ulovlig i Nord- og Sentral-Europa, samt i Kaukasus, hvert år
 • Problemet med faunakriminalitet på fugler er størst i Aserbajdsjan (191 000–997 000 fugler drept årlig), Tyskland (53 000-146 000 drept årlig) og Romania (22 300-177 000 drept årlig)
 • For Norges del er det anslått at mellom 5 200 og 34 500 fugler drepes på ulovlig vis hvert eneste år

Faunakriminalitet i Norge

NOFs fagavdeling har hatt ansvaret for å samle inn informasjon angående omfanget av faunakriminalitet i Norge til BirdLife Internationals rapport. Det er selvfølgelig vanskelig å vite det reelle antallet fugler som årlig utsettes for faunakriminalitet i Norge og i andre land. Siden dette er ulovlig, er det naturligvis ingen som tar kontakt og sier hva de har gjort. Men enkelte saker havner i rettssystemet, og mange lokalkjente personer over hele landet har bidratt med tips om slik aktivitet. Blant annet basert på dette vet vi at følgende typer faunakriminalitet foregår eller har foregått hos oss:

 • Ulovlig jakt og fangst
 • Reirplyndring
 • Ødeleggelse av reir og egg
 • Ulovlig salg av fugler, fugleegg og reir
 • Ulovlig eksport og import av fugler og egg
 • Bruk av giftstoff i åte som ulovlig predatorkontroll
 • Jakt innenfor verneområder
 • Jakt uten tillatelse fra grunneiere

Noen av disse handlingene medfører at fugler drepes (f.eks. jakt) eller at de får mindre avkom (reirplyndring, ødeleggelse av egg). I de fleste tilfeller er faunakriminalitet i Norge rettet mot en bestemt art, og skjer i form av reirplyndring, ødeleggelse av egg eller reir, eller jakt. I andre tilfeller kan det være ganske tilfeldig hvilke arter som utsettes for faunakriminalitet, f.eks. under jakta. Bruk av giftstoff i åte er også et eksempel på dette, ettersom det ofte kan være ganske tilfeldig hvilke arter som får i seg giftstoffet.

Innfanging og jakt på fugler for preparantvirksomhet og eggsamling er så vidt vi vet de vanligste formene for lovbrudd i Norge, og skjer antakelig i omtrent like stort omfang som ulovlig jakt. Ellers er ulovlig ødeleggelse av reir og ulovlig sanking av egg til matauk også utbredt.

Måker, skarv og fjelljo mest utsatt

De fem mest utsatte artene for faunakriminalitet i Norge antas å være fiskemåke, gråmåke, svartbak, toppskarv og fjelljo. De tre måkeartene er særlig utsatte for ulovlig eggsanking, ulovlig jakt og bevisst ødeleggelse av reir og deres innhold. Rundt 700–800 toppskarver rapporteres årlig som skutt i fylker der jakt på arten ikke er tillatt. Fjelljo kommer høyt opp i tabellen over arter som utsettes for faunakriminalitet i Norge ettersom den er en nordisk spesialitet, og fordi dens egg er ettertraktet av samlere. Egg fra norske fjelljo er ved flere anledninger funnet i eggsamlinger beslaglagt i utlandet.

Hotspots

Faunakriminalitet er påvist i alle landets fylker, og i enkelte områder er det påvist flere lovbrudd enn i andre. Fire såkalte «hotspots» for faunakriminalitet er utpekt i landet vårt, dvs. områder der det rapporteres særlig mange lovbrudd rettet mot fugler. I Finnmark er ulovlig eggsamling (spesielt på arter som oppfattes som nordiske spesialiteter) samt ulovlig jakt de største problemene. Ulovlig jakt er også et problem på Helgelandskysten og i Engerdal. Både ulovlig jakt og eggsamling er problemer på Jæren.

Veien videre

I skrivende stund jobber NOFs fagavdeling med en rapport som fokuserer på forekomsten av faunakriminalitet i Norge. Rapporten tar utgangspunkt i alle kjente lovbrudd som vi har kjennskap til i landet siden 1982, da den nåværende Viltloven tredde i kraft.

Du kan lese BirdLife Internationals rapport her: http://www.birdlife.org/campaign/stop-illegal-bird-killing. Er du interessert i en grundigere gjennomgang av BirdLife Internationals tallmateriale, vil dette presenteres i en artikkel i det vitenskapelige tidsskriftet Bird Conservation International senere i høst.

Kontaktperson i NOF: Paul Shimmings: paul@birdlife.no 73 84 16 47

Kråke
Blant ulovlige fangstmetoder som er påvist brukt i Norge er ulike typer feller. Her har ei kråke blitt drept av ei klappfelle plassert på rekkverket ved ei brygge i Nordland. Denne kråka er drept i mai, midt i hekkeperioden når kråka er freda. Klappfeller som står i åpent terreng kan ta mange forskjellige arter, inkludert rovfugler. FOTO: Paul Shimmings
Fiskemåke
Fiskemåke er antakelig den arten som er mest utsatt for faunakriminalitet i Norge. Både ulovlig jakt, eggsamling til matauk, og ødeleggelse av reir med innhold er kjent fra Norge. Det estimeres at minst 1000 og kanskje inntil 10 000 blir drept ulovlig hvert år. NOF har i det siste par årene anmeldt flere hendelser mot arten. Fiskemåke er av flere årsaker i tilbakegang, og slike ulovlige handlinger hjelper ikke utviklingstrenden hos denne arten. FOTO: Paul Shimmings
Vandrefalk
Selv fredede arter som ikke kan forveksles med jaktbare arter skytes ulovlig i Norge. Bildet viser en vandrefalk som ble skutt ved en lokalitet på Helgelandskysten midt i hekketiden. Heldigvis gikk det bra med denne fuglen, takket være (kostbar) hjelp fra veterinærer og noen uker i forpleining. FOTO: Paul Shimmings