Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

NOF skal lage nye estimater for norske fuglebestander

Bestandssituasjonen for europeiske hekkefugler skal revideres av BirdLife International, og BirdLife-partneren NOF skal tallfeste norske fuglebestander. Dette skjer samtidig som at NOF på oppdrag fra Artsdatabanken skal tallfeste bestandene av et utvalg arter som skal vurderes i forhold til neste rødliste. Du kan bidra!

Av Paul Shimmings

Publisert 29.10.2013

I 1994 ga BirdLife International ut boka «Birds in Europe: their conservation status» der det ble presentert opplysninger om bestandstall for samtlige hekkefugler i Europa. Ti år seinere, i 2004, kom «Birds in Europe II: population estimates, trends, and conservation status» med oppdaterte bestandstall for alle hekkende fuglearter i Europa.

De to overnevnte bøkene presenterte bestandsestimater for hver fugleart for hhv. periodene 1980-1990 og 1990-2000, men der det fantes mer oppdaterte opplysninger, ble de brukt i publikasjonene. Bestandsutvikling for hver art for hvert land og en generell oppsummering av statusen i Europa ble presentert i begge bøkene og bevaringsstatusen til hver enkelt art ble vurdert. 

I 2014 planlegger BirdLife International å publisere nye estimater på hekkefuglbestander i alle europeiske land. Prosjektet er koordinert av BirdLife International og er finansiert av «The European Commission». NOF er BirdLife-partner i Norge og skal stå for innsamling av dataene og videre rapportering til BirdLife.

NOF håper å kunne presentere så oppdaterte bestandstall som mulig for alle arter som hekker i Norge og på Svalbard, i alle fall for perioden 2000-2010 men også mer oppdaterte data hvis dette er tilgjengelig. Vi er nå i gang med å samle inn opplysninger slik at vi får levere så oppdatert informasjon som mulig. Data skal samles fra flere ulike kilder som rapporteringsverktøyet Artsobservasjoner, fra litteraturen og fra personer som jobber med ulike arter og/ellers artsgrupper.

For noen fuglearter har vi god oversikt (f.eks. enkelte arter valgt som Årets Fugl, arter som NOF driver aktive prosjekter på). Men for mange arter har vi ikke så god oversikt. Vi kommer til å ta kontakt med ornitologer som har opplysninger om forekomst og hekkebestander for de ulike artene. Men vi kjenner ikke til alle relevante prosjekter som foregår i Norge og Svalbard, så hvis du har spesifikke opplysninger om fuglearter som kan benyttes til å oppdatere bestandstallene så vil vi gjerne få vite om det. Vi tenker spesielt på kunnskap om enkeltarters forekomster i de ulike fylkene, så vi oppfordrer vi alle som kan bidra om kunnskap fra sitt fylke til å ta kontakt med oss så fort som mulig.

Den siste rødlista for arter i Norge kom i 2010 og en ny utgave skal publiseres i 2015. En rødliste er et viktig verktøy i forvaltningssammenheng som presenterer arter som er truet og er utarbeidet etter internasjonale standardkriterier. Det er også viktig å ha så oppdaterte opplysninger som mulig for hver art i forbindelse med oppdatering av den norske rødlista for arter. I denne sammenheng skal NOF gi innspill til Artsdatabanken for enkelte arter som har en usikker status men som enten ikke var med i den forrige vurderingen eller kan vurderes å bli gitt endret status på rødlista. I denne sammenheng skal NOF utarbeide en statusrapport som tar for seg følgende fuglearter:

  • sædgås, dverggås, sangsvane, knoppsvane, snadderand, stjertand, knekkand, skjeand, bergand, svartand, sjøorre, lappfiskand, vaktel, storlom, dvergdykker, toppdykker, vepsevåk, sivhauk, myrhauk, hønsehauk, fiskeørn, lerkefalk, jaktfalk, vandrefalk, vannrikse, myrrikse, åkerrikse, sivhøne, sothøne, dverglo, fjellmyrløper, brushane, svarthalespove, hettemåke, dvergmåke, tyrkerdue, hubro, snøugle, slagugle, lappugle, nattravn, vendehals, gråspett, grønnspett, hvitryggspett, dvergspett, tretåspett, trelerke, vintererle, sidensvans, nattergal, svartrødstjert, svartstrupe, gresshoppesanger, myrsanger, hauksanger, lappsanger, skjeggmeis, tornskate, varsler, nøttekråke, kornkråke, bergirisk, båndkorsnebb, konglebit, rosenfink, hortulan, vierspurv og dvergspurv.
  • Øvrige arter som ikke var med på Rødlista 2010 og som NOF mener bør få ekstra fokus i forbindelse med rødlistevurderinger 2015. Her kan det suppleres etter hvert som arbeidet med bestandsestimatene går framover.

Vi håper at NOFs medlemmer som sitter med kunnskap om hekkende fugler i tilknytning til overvåkingsprosjekter tar kontakt med oss så fort som mulig slik at bestandsestimater for samtlige arter i både Norge og Svalbard blir så oppdatert som mulig.

Kontaktperson hos NOF er Paul Shimmings: e-post: paul@birdlife.no, tlf.: 73 84 16 47.

Referanser:

BirdLife International 2004. Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. Cambridge, UK. (BirdLife Conservation Series No. 12). 374 sider.

Kålås, J. A., Viken, Å., Henriksen, S. & Skjelseth, S. (red.). 2010. Norsk rødliste for arter 2010. Artsdatabanken, Norge.

Tucker, G. M. & Heath, M. F. 1994. Birds in Europe: their Conservation Status. BirdLife International, Cambridge, UK. 599 sider.

Den siste norske rødliste for arter kan lastes ned her

Tornskate
Hvor stor er den norske bestanden av tornskate? Og hvilken utvikling har bestanden? Det er slike vurderinger NOF skal gjøre nå som organisasjonen skal jobbe fram nye bestandsestimater for norske hekkefugler. FOTO: Magne Myklebust
Sjøorre
Sist NOF reviderte bestandsestimatet for den norske hekkebestanden av sjøorre var i 2004. Da kom vi fram til at bestanden var på 500-1500 par i perioden 1990-2003, med en stabil bestandsutvikling. Hvordan er situasjonen nå? FOTO: Gunnar Numme
Hvitryggspett
I likhet med en del andre skoglevende fuglearter forsvant hvitryggspetten ut av rødlista ved forrige revidering. Hva er bestandssituasjonen for arten i Norge? FOTO: Terje Kolaas/naturspesialisten.no

Kommentarer til nyheten (3)