Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Unike myrer og våtmark truet på Lista - NOF med appell til «grønne» selskaper

I dag lærer man om økologisk bærekraft i barnehage, skole og arbeidsliv. Mange bedrifter tilstreber å ha en grønn profil. NOF har tatt direkte kontakt med styrene i selskapene bak «Joint Battery Initiative» med en oppfordring: Ikke legg virksomheten til umistelige våtmarker på Lista i Agder!

Av Martin Eggen og Knut Olsen

Publisert 14.06.2021

Naturødeleggende reguleringsplaner gir kanskje det juridiske grunnlaget for å ødelegge viktig natur, men bedrifter bør styre unna. NOF tok i 2020 kontakt med Morrow Batteries og informerte dem om verdiene knyttet til næringsarealet Farsund kommune tilbød dem. De styrte unna, og areal i Arendal ble valgt. Det er selskapene Panasonic, Hydro og Equinor som står bak Joint Battery Initiative, et av prosjektene som er aktuelt for Lista Renewable Energypark. Farsund kommune jobber for tiden med å få godkjent en områdeplan for dette området.

Rester av et landskap dekket av myr og våtmarker

Planområdet dekker blant annet rundt 40 % av de resterende myrene på flat-Lista. Det er store naturverdier knyttet til både selve området som skal reguleres til industri og til influensområdene rundt. Den ytterste delen av Listahalvøya har et unikt flatt landskap, og sammen med den geografiske beliggenheten har det medført at hele halvøya er svært rikt på biologisk mangfold. Det er mange verneområder her, hvorav mange er viktige i internasjonal sammenheng og derfor har Ramsar-status. Mesteparten av de ikke-vernede områdene på Lista har i årenes løp blitt dyrket opp, men mye av det aktuelle industriområdet har blitt liggende mer eller mindre urørt. Her inngår blant annet siste sammenhengende rest av Hellemyra, et historisk stort, og meget verdifullt myrområde som en gang dekket store deler av flat-Lista. Den resterende delen av Hellemyra utgjør nå hele 33,5 % av den sterkt truede naturtypen «atlantisk høymyr» som er gjenværende i den sørlige delen av Norge. Myra gir tilhold for en rekke rødlistede arter, og fungerer i tillegg som et karbonlager samt at den har en vannregulerende funksjon. Ødeleggelse av myra vil dermed føre til store CO2-utslipp og stort tap av biologisk mangfold. Ellers består planområdet for en stor del av kulturlandskap med en mosaikk av myrområder, skog, tørre enger og jordbruksområder. Dette gir gode biotoper for et rikt artsmangfold, deriblant en lang rekke rødlistede arter. Til tross for at planområdet er dårlig undersøkt, er det for eksempel påvist minst 34 rødlistede fuglearter, hvorav minst 13 hekker i området.

Statsforvalteren går mot planene

Også andre naturvernorganisasjoner, bl.a. SABIMA og Naturvernforbundet, har uttalt seg sterkt kritisk til utbyggingsplanene. Statsforvalteren har kommet til samme konklusjon som NOF, og har på bakgrunn av dette fremmet en omfattende innsigelse med bakgrunn i planforslagets negative konsekvenser for naturmangfold, landbruk og klima og mobilitet. Ramsarkonvensjonens sekretariat har også åpnet en såkalt «case-file» etter konvensjonens artikkel 3.2, siden Lista våtmarkssystem, vernet under konvensjonen, står i fare.  

Til tross for dette fortsetter Farsund kommune både sitt arbeid for å få gjennom områdeplanen og sine bestrebelser for å få interessenter til å etablere sine bedrifter her. NOF kan knapt se for seg en dårligere lokalisering av ny industri enn i dette området. Dersom kommunens områdeplan blir realisert, til tross for protester og innsigelser, vil de bedriftene som eventuelt etablerer seg i området risikere å få en stygg skrape i sin miljøprofil.

Henvendelse til Joint Battery Initiative fra NOF

Hellemyra
Hellemyra er siste sammenhengende rest av et historisk stort, og meget verdifullt, myrområde som en gang dekket store deler av flat-Lista. Den er klassifisert som en atlantisk høymyr, en naturtype som på den norske rødlista over naturtyper har status som sterkt truet (EN). Det er en kystnær naturtype, som er i stor tilbakegang grunnet menneskelig aktivitet (landbruksaktivitet og utbygging). Hellemyra er den eneste forekomsten av denne naturtypen i Farsund kommune, og er én av kun to lokaliteter registrert i Agder. For den sørlige delen av landet utgjør Hellemyra 33,5 % av naturtypens forekomst. Denne myra må vi ikke miste! FOTO: NOF
Hellemyra
Norge mister myrer i stor hastighet, og historisk har dreneringene og ødeleggelsene vært betydelig i lavereliggende områder i Sør-Norge og i Rogaland. De resterende myrene har derfor enorm verdi, både i kraft av seg selv og som leveområder for truede fuglearter. Dette bildet viser et Lista få kjenner, og akkurat nå står det harde arealkamper om disse restarealene. FOTO: NOF