Hopp til hovedinnhold

BirdLife Vest-Agder

Store naturområder på Lista trues av arealkrevende industriutbygging

Det er nå en høyst reell fare for at mye av det som er igjen av verdifulle naturområder på Lista vil gå tapt. Lista er nemlig en svært aktuell kandidat til å få etablert en stor og arealkrevende batterifabrikk, i regi av Morrow Batteries. Nok en gang kan det bli slik at det såkalte «grønne skiftet» fører til store tap av natur.

Av Knut Olsen

Publisert 13.10.2020

Det er ikke små dimensjoner over det området som Farsund kommune nå vil regulere til industriområde, i første omgang for å legge til rette for batterifabrikken: Hele 2220 daa omfattes av det som kalles for «Lista Renewable Energypark». Dette omfatter det aller meste av gjenværende naturområder på vestre Lista som ikke allerede er dyrket opp, utbygget eller vernet. Jordbruksmyndighetene i Farsund kommune har anslått at planene omfatter omkring 50 % av gjenværende våtmarksområder på Lista, hvorav en stor andel er gamle torvmyrer.

Opprinnelig var det 19 områder i Agder som var aktuelle for etablering av denne fabrikken, men Lista er nå en av bare fire gjenværende finalister. Det aktuelle planområdet ligger midt på den vestre delen av flat-Lista, altså midt i noe av det mest verdifulle natur- og kulturlandskapet vi har i Norge. Området ligger innenfor det tidligere militære området rundt Lista Flystasjon. Etter at Forsvaret trakk seg ut og solgte området til private aktører så har størsteparten blitt liggende innenfor sikkerhetssonene til Lista flyplass. Det har altså vært ferdselsforbud i disse områdene siden 1950-tallet. På grunn av dette er natur og fugleliv svært mangelfullt undersøkt. Likevel er det påvist minst 34 rødlistede fuglearter, hvorav hele 13 er hekkefugler, innenfor området som nå skal reguleres til industri- og næringsområde. I tillegg kommer et ukjent antall rødlistede planter, insekter og andre organismer. Dersom det skal være noe formål med å ha rødlister for truede arter så burde det være helt uaktuelt å ødelegge så store arealer i et så spesielt og høyproduktivt landskap.

Mesteparten av området som kommunen nå ønsker å regulere til industri og næring fremstår i dag som ubebygd kulturlandskap, med mosaikk av myrområder, skog, tørrere enger og jordbruksområder. Det meste av det som er jordbruksområder er dyrket opp i løpet av de siste 20 årene, men flere av disse områdene er fremdeles svært fuktige og ligger brakk eller drives ikke særlig intenst.

I tillegg til at det meste av natur og fugleliv kan gå tapt innenfor det området som blir regulert til industri og næring, så vil en slik utbygging fraksjonere og dele opp naturområdene på Lista. Det trengs også store mengder kjølevann, som nødvendigvis vil føre til inngrep i vernede områder utenfor planområdet. Dersom planene blir realisert vil det derfor ha stor innvirkning på fugleliv og øvrig biodiversitet langt utenfor grensene for industriområdet. Dette er svært dårlig nytt for flere fuglebestander som allerede er svært presset og står i fare for å forsvinne fra Lista. Hele landskapet på vestre del av Lista blir endret om planene realiseres i den utstrekning som forslaget til reguleringsplan legger opp til: Blant annet legges det opp til en maksimal bygningshøyde på opptil 20 meter, noe som tilsvarer bygninger på seks etasjer.

Morrow Batteries anslår at den nye fabrikken vil generere 2000-2500 arbeidsplasser når alle faser av fabrikken er i drift. Hvor reelt dette er vanskelig å si, men vi kan se for oss hva dette eventuelt vil kunne medføre i form av utbygging av ny infrastruktur (veier m.m.), nye boligfelt og tilknyttet næringsvirksomhet i en kommune som i dag har mindre enn 10.000 innbyggere. Dette vil igjen legge beslag på ytterligere naturområder i kommunen. De fleste politikerne i Farsund kommune er fra seg av begeistring over denne muligheten til økonomisk vekst og store inntekter, men vi tror ikke at den jevne innbygger i områdene rundt det planlagte industriområdet har tatt inn over seg alle de konsekvensene dette vil ha for nærmiljø og trivsel på sitt hjemsted. Så langt har de eneste motforestillingene kommet fra jordbruksmyndighetene og enkelte bønder på Lista som mister verdifull matjord.

Vi i Norsk Ornitologisk Forening kan ikke se for oss noe verre sted enn Lista å etablere en slik type arealkrevende industri. De andre tre områdene som fremdeles er med i kampen om å få fabrikken ligger alle i områder som har en betraktelig mindre verdifull natur, og så vidt vi vet er noen av disse områdene også allerede delvis ødelagte som naturområder. Folkevalgte i Farsund vil høyst sannsynlig godkjenne reguleringsplanen, kanskje med noen mindre korreksjoner for at det skal se ut som at naturverdiene er hensyntatt. Vårt eneste håp synes derfor å være at utbygger velger en annen plassering sin såkalte «grønne» industri. Ifølge Morrow`s egne nettsider er det Agder Energi og Bjørn Rune Gjelsten, samt blant annet Bellona og Fredric Hauge som står som eiere av selskapet. En kan derfor dessverre neppe forvente at hensyn til natur og biologisk mangfold vil være tungen på vektskålen når plasseringen av den nye fabrikken skal bestemmes omkring årsskiftet.

Les hele høringsuttalelsen fra NOF Lister Lokallag her

Hellemyra nord
Siste rest av Hellemyra, en torvmyr som tidligere dekket store deler av Lista, vil trolig gå tapt om Morrow Batteries bestemmer seg for å bygge fabrikk på Lista. Omkring 400 daa av denne myra ligger fremdels noenlunde intakt. I tillegg til direkte tap av natur og biologisk mangfold kan opptil 100.000 tonn CO2 blir frigjort bare fra denne ene myra om den ødelegges (ref. Sabima). FOTO: Norge i bilder