Hopp til hovedinnhold

BirdLife Aust-Agder

Nei til «natur light»!

I Agderposten 7. februar kan man lese at rådmannen i Arendal anbefaler «camping light» når politikerne skal regulere delen av Hoveodden som ikke er innlemmet i Raet nasjonalpark. «Camping light» fører fort til «natur light», og det er Norsk Ornitologisk Forening avd. Aust-Agder imot! Vi mener naturmangfoldet i dette flotte området bør vernes om og skjermes fra økt aktivitet.

Av Helge Venaas

Publisert 11.02.2020

«Influensområdet», det vil si det samlede området der reguleringen kan medføre konsekvenser, er allerede sterkt belastet med menneskelig aktivitet, samtidig som det er svært viktig for fuglelivet både som hekkeområde (f.eks. makrellterne og fiskemåke), som rasteplass i trekktida (f.eks. vadefugler, småfugler, gjess) og som vinterkvarter (f.eks. lommer, dykkere, ender). Det er registrert over 150 forskjellige fuglearter i området som skal reguleres og som kommer til å bli sterkt påvirket av reguleringen, og mange av disse er kategorisert som sårbare eller truet på rødlistene. NOF avd. Aust-Agder står derfor fremdeles for innspillene vi kom med i høringen:

  • Campingområdet må gjennom supplerende vern innlemmes i Raet nasjonalpark. For å få til dette må inngrep reverseres slik at området oppfyller kravene til hva som kan tillates i en nasjonalpark. Tilrettelegging for besøkende, f.eks. med informasjonstavler, stier, kafé-/restaurantdrift m.m., må skje i henhold til besøksstrategien til Raet nasjonalpark. Om kommunen ønsker campingtilbud i randsonen til nasjonalparken, kan dette plasseres i Hoveleiren, gjerne i nærheten av et kommende besøkssenter.
  • Den nest beste løsninga for naturmangfoldet er at området reguleres til et landbruks-, natur- og friluftsområde der man gjør det man kan for å bygge opp under verneformålet i den omkringliggende nasjonalparken.
  • Samme hvilken løsning som blir valgt er det svært viktig at reguleringen ikke legger til rette for økt aktivitet i Hovekilen og hundremetersbeltet. Dette området er svært viktig under fugletrekket og representerer en naturtype som er under sterkt press i hele Europa.

Alternativ 2 i konsekvensutredningen skiller seg ut fordi det vil gjøre området «attraktivt for dagsbesøkende som verdsetter tradisjonelt strand- og badeliv, tur og rekreasjon uten forstyrrelser fra vannsport og trengsel». Dette alternativet, å gjøre området til et natur- og friluftsområde, vil også være det mest skånsomme for naturmangfoldet og i tråd med verneformålet i nasjonalparken det burde vært en del av. Det er dette alternativet Arendals politikere bør gå for.

Vi må vise barn og unge at vi tar naturen på alvor. Vi må også lære dem at et «moderne friluftsliv» må være et friluftsliv som blant annet tar hensyn til at tap av leve- og rasteområder nå er en av de største truslene mot Europas fuglebestander. Det skylder vi dem!

Fiskemåke og tjeld
Strendene ved Hove Camping er viktige for trekkfugler og sjøfugler. FOTO: Helge Venaas
Grønnsisik
Grønnsisiken er en av mange frø- og insektspisere som finner mat i hundremetersbeltet på Hoveodden. FOTO: Helge Venaas