Hopp til hovedinnhold

BirdLife Aust-Agder

Faulereset 2021

Birdrace er godt kjent i fuglekikkermiljøet, der man har en uhøytidelig konkurranse om å se flest arter innenfor et gitt tidsrom. Fritt oversatt til faulereset i Aust-Agder, har vi en lignende konkurranse 1. januar hvert år. Vi danner lag med to-fem deltakere der minst to av dem må ha sett fuglen for at arten blir godkjent. Slik også i år, og åtte lag hadde meldt sin interesse med til sammen 22 fuglekikkere. Lagene ble som følger; Dreamteam (Mette Berg Nielsen, Rune Skåland, Terje Moen og Lars Otto Eliassen), Pixeljentene (Gunn M. Benning-Rogers, Mariann Uldal og Hege Ødegård), Gulspurvene (Sven Inge Marcussen og Espen Birkeland), Spurs (Glenn Svendsen og Marius), Brægen (Trond Nilsen og Jon G. Thorsen), Fagelaget (Leif Fage, Ingrid og Ida), Team Aslaksen (Jan Ove Aslaksen, Veronica og Elisabeth) og Turlaget (Inger Berggren, Heidi Lillehammer og Tore G. Andersen).

Av Hege Ødegård

Publisert 03.01.2021

De fleste kystnære lokalitetene ble besøkt i løpet av dagen, fra Lillesand til Tvedestrand. Noen hadde flere rusleturer i løpet av dagen, mens andre hadde kjøreplanen klar med bare korte stopp for å plukke arten. Selv om dette er en konkurranse er felleskap og inkludering høyt på agendaen, slik at lagene delte gjerne sine funn med andre deltakere via meldingstjenesten BAND (omtalt i Fugler i Aust-Agder 2-2019). Første melding tikket inn kl. 09.15 om islom trekkende øst ved Bjellandsstrand fra Dreamteam. Utover dagen ble det også meldt om polarmåke, sivhøne, gulnebblom, kornkråke, varsler, gråspett, sangsvane, linerle, kanadagås, musvåk, fiskemåke, havørn, heilo og sidensvans. Sistnevnte var det ingen av lagene som fant.

I følge artobservasjoner.no ble det rapportert inn 89 arter denne dagen, mens totalantallet for alle lagene ble 86 arter. Tre arter som ingen av lagene fikk krysset av denne dagen var moskusand, hønsehauk og brunnakke. Alle lagene fikk sett blåmeis, gråmåke, kjøttmeis, knoppsvane, kråke, kvinand, skjære, stokkand, storskarv og ærfugl. Mange fikk sett alke, bokfink, bydue, dompap, dvergdykker, fjæreplytt, flaggspett, fuglekonge, gjerdesmett, grønnfink, grågås, gråhegre, gråspurv, gulspurv, havelle, havørn, heipiplerke, islom, kaie, kattugle, kjernebiter, laksand, lomvi, nøtteskrike, pilfink, ravn, ringdue, rødstrupe, sangsvane, siland, sivhøne, sjøorre, skjærpiplerke, smålom, sothøne, spettmeis, stillits, stær, svartand, svartbak, svarttrost, toppand, toppskarv, tyrkerdue, vannrikse og varsler.

Bare to lag fikk sett enkeltbekkasin (Dreamteam og Spurs), grønnspett (Dreamteam og Pixeljentene), gråtrost (Dreamteam og Brægen), heilo (Dreamteam og Brægen), kornkråke (Dreamteam og Brægen), svartspett (Dreamteam og Fagelaget), vandrefalk (Dreamteam og Brægen), vintererle (Brægen og Pixeljentene), svartmeis (Spurs og Pixeljentene), fiskemåke (Brægen og Turlaget), musvåk (Brægen og Spurs) og polarmåke (Brægen og Turlaget).

Noen lag hadde arter som ingen andre hadde. Dreamteam hadde alkekonge, bjørkefink, fossekall, grønnsisk, gulnebblom, rugde, spurvehauk og teist. Brægen hadde sivspurv, trekryper, bergand og kanadagås. Spurs var de eneste som så havsule, og Turlaget hadde den eneste munken. Til slutt hadde Pixeljentene granmeis, linerle og krykkje som eneste lag.

Det er en solid artsliste vi fikk for 1.1.2021 med mange forventede arter, men som dere ser noen overraskelser. Ei grågås ble sett på Justøy i Lillesand. Ikke et veldig uvanlig funn på vinterstid da ofte den islandske bestanden overvintrer i Norge. En heilo ble sett på Vessøyjordene i Grimstad og enkeltindivider kan sees i desember/ januar, men arten kan forflytte seg langt i vintersesongen og vil nok fly sørover når vinterkulden setter inn. Flere lag fikk sett heipiplerke som også i fåtall kan overvintre i kystnære områder ved milde vintre. Vintererla ved Landvikstranda i Grimstad, var også et funn som kan nevnes her, og hvert år er det noen få individer som blir værende utover høsten og vinteren. Den er registrert i Norsk VinterfuglAtlas med hele 120 individer, men er altså en trekkfugl for Norge. Linerla som det ble sett to individer av i Lillesand er heller ikke unormalt, men det blir ofte sett på som et symbol på vårens ankomst. Det var lite som gav vårstemning denne dagen, med tanke på dato, lett snødrev og med gradestokken på rundt 0`C. Derimot er det ikke helt uvanlig for denne arten å opptre sporadisk langs sørlandskysten vinterstid. En munk hann ble sett ved Flademoen på Tromøy i Arendal og denne arten kan også påtreffes i vinterhalvåret som enkeltindivider i alle fylker unntatt Finnmark. Sivspurven som ble sett i Reddal i Grimstad, er også en art som kan enkeltvis oppholde seg på sørlandskysten ved milde vintre. (Svorkmo-Lundberg 2006). Selv om disse artene sees på som trekkfugler viser det seg at enkeltindivider kan oppholde seg i Norge i milde vintre, men dermed må det også sies at det er svært få av dem og godt gjort å finne disse.

Arter som polarmåke, grønnlandsmåke, islom, gulnebblom, bergand, alke, alkekonge, dvergdykker, fjæreplytt og bjørkefink er arter som vi som regel bare finner i våre områder vinterstid. Det vil si at det er like interessant  å være fuglekikker på vinteren som på sommeren.

Resultatlista for faulereset 2021 ble Dreamteam med 69 arter og hakk i hel Brægen med 66 arter. Spurs endte på 44 arter selv om de avsluttet tidlig, og Turlaget fikk sett 39 arter. Like bak kom Fagelaget med 38 arter, Pixeljentene med 36 og Gulspurvene hanket inn 32 arter. Til sist, men ikke minst, kom Team Aslaksen med nye kikkerter og fuglebøker fra fugleinteressert håpefull far, seilende inn med sine 16 arter.

Takk for godt gjennomført arrangement og vi gleder oss til mange nye opplevelser gjennom dette året frem til neste fauleres i 2022.

 

Litteratur

Svorkmo-Lundberg, T., Bakken, V., Helberg, M., Mork, K., Røer, J.E. &Sæbø, S.(red.).2006. Norsk VinterfuglAtlas, Fuglenes utbredelse, bestandsstørrelse og økologi vinterstid. Norsk Ornitologisk Forening, Trondheim.496 s.

Svensson, L., Mullarney, K. &Zetterström, D. 2010. Gyldendals store fugleguide – Europas og middelhavetsområdets fugler i felt 3. rev. Utg. Norsk utgave ved V. Ree (red.), J. Sandvik & P.o: Syverrtsen. Gyldendal Fakta, Oslo.

https://www.birdlife.no/fuglekunnskap/fugleatlas/

Linerle
Linerle fra Justøy i Lillesand som ble sett 1. januar. 2021. Ikke mye som minnet om vår denne dagen, men heller ikke helt uvanlig at denne arten kan oppholde seg hos oss ved milde vintre. FOTO: Hege Ødegård
Dreamteam
Fra venstre ser vi Lars Otto Eliassen, Terje Moen og Rune Skaaland som sammen med Mette Berg Nielsen utgjorde vinnerlaget "Dreamteam". De kunne melde om både islom og gulnebblom på trekk forbi Bjellandstrand på morgenkvisten! FOTO: Mette Berg Nielsen