Hopp til hovedinnhold

BirdLife Aust-Agder

Årsmøtet i NOF avd. Aust-Agder endelig avholdt!

Etter mange utsettelser var det 29. mai endelig klart for årsmøte i NOF avd. Aust-Agder, denne gangen på Grimstad vertshus. Mette Berg Nielsen ble valgt til ny leder ved akklamasjon. Årsmøtet vedtok også å innlemme fire nye æresmedlemmer i fylkeslaget.

Av Helge Venaas

Publisert 30.05.2021

En flott lørdagsettermiddag benket ti påmeldte seg på Grimstad vertshus for å bidra til et godt årsmøte med konstruktive diskusjoner. Leder ønsket velkommen etter at alle hadde fått spritet seg, skrevet seg opp på smittesporingslista, spritet seg, forsynt seg med kaffe og kake, spritet seg igjen og satt seg rundt bordet med foreskreven koronaavstand. Etter at møteleder, referent, tellekorps og protokollunderskrivere var valgt, ble årsberetninga for 2020 gjennomgått.

Årberetninga viste et høyt aktivitetsnivå, selv om mange ekskursjoner og møter måtte avlyses på grunn av koronarestriksjonene. Medlemsutviklinga var også fin, og Foreninga hadde per 31.12.2020 281 medlemmer (255 i 2019). Både styre, bokkomité og andre tilpasset seg den spesielle situasjonen etter nedstenginga, så til tross for varierende smittenivåer og regler, har arbeidet fortsatt ufortrødent. Det kom også fram at NOF avd. Aust-Agder har hatt et godt samarbeid med bl.a. Motvind SørVest og Naturvernforbundet i henholdsvis vindkraftsakene og innspill knyttet til Hovekilen og Raet nasjonalpark. I slutten av årsberetninga ble det rettet en spesiell takk til Inge Selås for sin utrettelige innsats som redaktør for jubileumsboka.

Kassereren gikk deretter gjennom regnskap og prosjektregnskap for 2020 og budsjett for 2021. Både regnskapet og budsjettet viste at vi har god kontroll på den økonomiske situasjonen, men at vi på grunn av satsninga på jubileumsboka hadde et negativt driftsresultat i 2020 på kr. 19 644,73, og det er budsjettert med et negativt resultat i 2021 på rett over kr 130 000. Dette underskuddet vil hentes inn igjen etterhvert som boka selges.  Årsmøtet godkjente regnskapene og tok budsjettet til orientering. I tilknytning til denne saken hadde også styret innstilt på at prisen på medlemsbladet forblir uendret. Dette sluttet også årsmøtet seg til.

Neste post på programmet var valg, og valgkomitéens innstilling fikk årsmøtets tilslutning. Det betyr at Norsk ornitologisk forening avdeling Aust-Agder har fått sin første kvinnelige leder, og det i jubileumsåret, nemlig Mette Berg Nielsen. Hun ble som resten av kandidatene valg ved akklamasjon. Helge Venaas, Thomas Gruer og Knut Olav Raen ble valgt til styremedlemmer for en periode på to år, og Arnfinn Heldal trer inn som varamedlem i for en periode på ett år. Per Kristensen hadde sagt seg villig til å stille som revisor for nye to år, og Sven Inge Marcussen det samme som valgkomitemedlem.

Neste post på programmet var presentasjon av bokprosjektet, og Hege Ødegård kunne fortelle at nesten hundre hadde forhåndsbestilt jubileumsboka, og et prøvetrykk av boka er i løpet av få dager i bokredaksjonens hender for en siste kontroll før trykkpressene settes i gang for alvor. Fra årsmøtet kom det mange gode innspill om videre markedsføring og salg når vi endelig får bøkene i hende. Når det skjer, håper styret også å kunne ha et slags lanseringsarrangement.

Fugleprosjektene ble presentert av Jan Helge Kjøstvedt. Mens han gikk gjennom prosjektene for viper og innlandshekkende måker kom det mange spørsmål og innspill, og alt ble grundig besvart. Det er søkt om midler for prosjektene også inneværende år, og medlemmene ble oppfordret til å rapportere inn observasjoner av både viper og måker i www.artsobservasjoner.no.

Siste programpost handlet om nye æresmedlemmer i NOF avd. Aust-Agder. Forslagsstiller var Inge Selås som i arbeidet med jubileumsboka og femti års historie hadde sett hvilken innsats som var lagt ned av sentrale personer for å gjøre foreninga til det den er i dag. Styret hadde behandlet saken og sluttet seg til forslaget i sin innstilling til vedtak. Det samme gjorde årsmøtet etter en diskusjon om hva som burde være kriterier for et slikt æresmedlemskap, for det er så mange ildsjeler som har gjort en fantastisk innsats. De fire nye æresmedlemmene, Tore Gustavsen, Ole Kristian Spikkeland, Roald Bengtson og Christian Steel, vil bli hedret når det forhåpentligvis går an å arrangere et større møte engang utover høsten.

Før leder takket for oppmøtet, ble de tilstedeværende medlemmene av bokredaksjonen, avtroppende styremedlemmer og leder gitt en liten oppmerksomhet som takk for innsatsen. Resten av redaksjonsmedlemmene, og Leif Fage som også trer ut av styret, får sin ved en senere anledning.

Og med det var et interessant, konstruktivt og hyggelig årsmøte over! Neste år håper vi å kunne være tilbake til normalen med litt mer opplegg i form av sosialt samvær og turer i sammenheng med årsmøtet, så vel møtt om litt under et år!

 

budsjettgjennomgang
Hege Ødegård går gjennom regnskap og budsjett. FOTO: Helge Venaas
bokredaksjon
Hege Ødegård og Jan Helge Kjøstvedt, de tilstedeværende medlemmene av bokredaksjonen, fikk en liten oppmerksomhet som takk for innsatsen. FOTO: Helge Venaas
ledere
To fornøyde ledere etter årsmøtet, Helge Venaas avtroppende og Mette Berg Nielsen påtroppende. FOTO: Mette Berg Nielsen