Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > OPPRETTELSE AV PROSJEKTGRUPPE SOM SKAL BIDRA MED INFORMASJON OM ÅKERSVIKA.
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

OPPRETTELSE AV PROSJEKTGRUPPE SOM SKAL BIDRA MED INFORMASJON OM ÅKERSVIKA.

Av Hans Brox (14.03.2019)

Etter initiativ fra undertegnede vedtok årsmøtet i NOF Hedmark å opprette et driftsstyre som skal jobbe med informasjon om fuglelivet i Åkersvika. Dette innebærer i første omgang opprettelse av egne nettsider for Åkersvika. Disse vil få webadressen akersvika.no.

Opprettelse av prosjektgruppe som skal bidra med informasjon om Åkersvika.

Etter initiativ fra undertegnede vedtok årsmøtet i NOF Hedmark å opprette et driftsstyre som skal jobbe med informasjon om fuglelivet i Åkersvika. Dette innebærer i første omgang opprettelse av egne nettsider for Åkersvika. Disse vil få webadressen akersvika.no.

Bakgrunnen for dette forslaget er at jeg mener at det er viktig at vi ornitologer engasjerer oss i informasjonsarbeidet rundt våtmarksområdet. På 80-tallet produserte jeg et videobasert undervisningsopplegg for skolen i samarbeid med Fylkesmannens miljøvernavdeling: “Rent Vann-vidd", forurensning - ressurser på avveie. Helt siden den gang har jeg tenkt at vi burde lage et informasjonsopplegg rundt Åkersvika naturreservat.

Med økt fokus på naturreservatet i forbindelse med både E-6 utbyggingen og jernbane-debatten, tror jeg det vil være gunstig å gjøre noe nå framover. Flere og flere vanlige mennesker blir opptatt av miljøproblemene og har behov for mer fakta og kunnskap. Jeg tror det er viktig å være klar over at vi som ornitologisk forening sitter på viktig kunnskap som har stor verdi - om den bare deles. 

Det er så mye manglende kunnskap om fugler og deres sårbarhet at NOF, som i sin tid var pådriverne til å få Åkersvika varig vernet, har en plikt og et ansvar om å informere om dette. En egen nettside vil være en god start og en egnet plattform til å få ut informasjon om fugleliv og viktigheten av dette i et miljøperspektiv. Når jeg hørte en politiker uttale følgende: «Menneskelig aktivitet der fugler oppholder seg er jo ikke noe problem, de har jo vinger og kan bare flytte på seg!» Historien gjentar seg og vi blir servert samme argumentasjon som da det ble jobbet med fredning av Akersvika: «Det dreier seg jo kun om noen måker!» Informasjonsbehov er stort og her har vi som fuglevenner en viktig jobb å gjøre.

Målet må være at flere folk skal inspireres til å drive med fuglekikking og få økt forståelse av fuglenes plass i naturen.  For å få til dette trengs blant annet tilgang på god, relevant og saklig informasjon om fuglelivet i Åkersvika og dets nærområder. Vi kan ikke forvente at vanlige folk ser på området som viktig, før de vet hva som er av fugler i området. Vi må bli flinkere til å fortelle om verdien av området, hva slags arter som benytter seg av stedet, hvilke områder som best egnet for fuglekikking og hvorfor det er viktig på å ta vare på og pleie området. I tillegg bør vi informere om Ramsar-konvensjonen, Norges internasjonale forpliktelser, våtmarkers betydning for fuglene og hvorfor det er så viktig å ta vare på disse.

Presset på området øker, enten det er snakk om turstier, fiske, båttrafikk, vei og jernbane eller andre interesser. Vi bør ha som langsiktig mål å jobbe for å få til flere og bedre tiltak for fuglelivet. Når miljøet i våtmarksområdet har forandret seg såpass mye, bør vi kunne få aksept for å få utført avbøtende tiltak, slik at området ikke bare blir gradvis dårligere og dårligere, men bedre og bedre.

Vi må komme bort fra passiv - og over på aktiv forvaltning. Det gjøres i utlandet i andre våtmarksområder. Bør vi være mer aktive og foreslå ulike tiltak for bedre forvaltning av Åkersvika? Personlig mener jeg at vi ikke skal gi opp å få på plass terskler. Det kunne ha gjort susen for fuglelivet. Det er et faktum at deler av området gror igjen. Hva kan vi gjøre med det? I første omgang blir det aktuelt å studere nærmere den tiltaksplanen for Åkersvika som fylkesmannens miljøvernavdeling har jobbet med i lengre tid. Den ble ifølge Fylkesmannens miljøvernavdeling oversendt til Miljødirektoratet den 11.03.19.

Kan vi få til et samarbeid med Ramsar sekretariatet og andre områder som er vernet under samme konvensjon? Bør vi markere den årlige våtmarksdagen 2. februar? Bør vi samarbeide med andre interessenter slik f.eks. som Miljødirektoratet, Naturvernforbundet, WWF, Turistforeningen og ikke bare tenke lokalt?

Vi understreker at dette er et dugnadsarbeid og eventuelle inntekter skal komme foreningen til gode. Vi ser for oss at vi søker ulike steder for støtte til prosjektet slik som Sparebankstiftelsen DNB, Sparebank1-stiftelsen, ulike legat osv. Prinsipielt bør vi ikke ta imot penger fra noen som vil blande seg inn i hva vi mener. Foreningen skal stå fritt i forhold til hvilke saker som vi fronter. Fylkesstyret i NOF som skal ha den siste godkjennende myndighet for hva som legges ut på siden, om det kan være av kontroversiell karakter.

Det er nedsatt et driftsstyre bestående av Brit Rennemo, Hanne Sine Andresen og undertegnede som skal fungere som en redaksjon. Første milepæl er å få opp noen gode hjemmesider for Åkersvika. Til dette arbeidet trengs noen som kan skrive, systematisere funn, grave fram fakta, levere bilder, lage videoinnslag, jobbe med hjemmesidene osv. Har du andre ideer som du kan tenke deg å jobbe med eller brenner for, ta kontakt med undertegnede. Alle er velkomne til å delta!

Hans Brox, hans@brox.no, Tlf. 90 73 57 90