Hopp til hovedinnhold

BirdLife Hedmark

Kartlegging av horndykker i Innlandet i 2022

Den vakre horndykkeren finnes hekkende over store deler av Innlandet. Det siste estimatet på bestandsstørrelsen i fylket er fra 2007. I 2022 skal BirdLife Norge foreta en ny kartlegging i fylket. Her trenger vi din hjelp for å få til en dekning som er god nok til å få en oversikt over artens nåværende forekomst og bestandsstørrelse i fylket.

Av Paul Shimmings

Publisert 04.04.2022

Horndykker er en trua art, og er vurdert som sårbar (VU) på norsk rødliste for arter. Den norske handlingsplanen for arten har som langsiktig målsetning at horndykkeren skal finnes utbredt med en livskraftig bestand innenfor dens naturlige utbredelsesområde i Norge, og på lang sikt med en bestandsstørrelse på 1000–1500 par. BirdLife Norge har estimert den norske bestanden av horndykker til å være på 750–850 par under en nasjonal kartlegging i 2007.

Horndykker hekker med få unntak i næringsrike vann i lavlandet. Bestanden av horndykker i hele Innlandet ble i 2007 estimert i til 90–106 par, fordelt på 76 kjente lokaliteter. Av disse var hhv. 58–65 par ved 50 lokaliteter i tidligere Hedmark fylke samt 32–41 par ved 26 lokaliteter i tidligere Oppland fylke. Siden den landsomfattende kartleggingen i 2007 (Øien mfl. 2008), er det kjent at horndykker hekker i områder som ikke var i bruk eller som var ukjent i 2007, og det er også lokaliteter som nå står tomme (Artsobservasjoner 2021).

For å få en oppdatert oversikt over nåværende hekkebestand, og for å kunne si noe om utviklingen i Innlandet, er det behov for en grundig kartlegging der så mange som mulig av kjente og potensielle hekkelokaliteter blir besøkt i løpet av 2022. Det er svært viktig at et så stort geografisk område som mulig blir dekket i én og samme sesong, når det er typisk for arten å forflytte seg mellom lokaliteter mellom år.

Hva vet vi om horndykker bestand de siste årene?

Det er lagt inn mange funn av horndykker i hekkesesongen i Artsobservasjoner. Funn med mulig, sannsynlig eller konstatert hekking er gjort i følgende kommuner i Hedmark de siste ti årene: Tynset, Tolga, Os, Folldal, Alvdal, Rendalen, Engerdal, Trysil, Stor-Elvdal, Åmot, Ringsaker, Hamar, Løten og Stange. Funn i hekkesesongen fra både Elverum, Åsnes og Kongsvinger dreier seg muligens om rastende fugler heller enn hekkefugler, siden det ikke er indikasjoner på hekking i de to kommunene. Funn av horndykker i hekkesesongen ligger på Artsobservasjoner, og denne informasjonen ville være til stor hjelp under planleggingen i forkant av feltturer.  
 

Arbeid i 2022

Registreringer skal foregå på lokaliteter der arten er rapportert i hekkesesongen de siste ti årene (2012–2021). Steder der arten tidligere er registrert i hekkesesongen skal prioriteres, og egnede habitater i nærheten av disse lokaliteter som kan huse horndykker skal også kontrolleres.

Registreringer må foretas etter isgangen, og gjerne når parene går til hekking. En av utfordringer er at vegetasjonen begynner å vokse fort rett etter isgangen. Jo lengre ut i sesongen det er, jo vanskeligere blir det å finne horndykkerne. Det lønner seg å lære å kjenne igjen lydene til de voksne, samt tiggelydene til ungene, som kan være til hjelp for å kunne avsløre tilstedeværelsen av horndykker i tettere vegetasjon.

Vi vil under feltarbeidet registrere antall hekkende par (eller sannsynlig hekkende par) på hver lokalitet. Hekkekriteriene som benyttes under registreringene blir de samme som de som brukes i Artsobservasjoner. Alle observasjoner gjort i felt registreres i Artsobservasjoner. Etter feltsesongen skal registreringer sammenstilles i en rapport som gis ut i BirdLife Norges rapportserie.

Det er viktig at det noteres antall individer, og hvor mange som regnes som par (basert på atferden). Det er også av interesse at det rapporteres antall reir, men det anbefales å ikke oppsøke selve reiret. Hvis lokaliteten besøkes etter klekkingen, er det antall unger som observeres og antall voksne fugler som passer på som noteres. Det er vanlig at de voksne fordeler ungepass mellom seg.

Det ville være fint om dere kan gi beskjed (gjerne pr. e-post) til undertegnede slik at vi vet hvilke områder ble dekket, eller om det er noen hull i dekningsgrad som må fylles. BirdLife Norge kan dekke kjøring etter statens satser, men vi har ikke ubegrensede midler, slik at kjøring med private biler må avtales på forhånd med undertegnede.

Nærmere informasjon om prosjektet fåes ved henvendelse til Paul Shimmings (paul@birdlife.no)

 

Horndykker i Innlandet
En rekke kommuner i Innlandet har registrert horndykker de siste årene. FOTO: Liv Hilmarsen
Hvordan er utviklingen i Innlandet?
Ulike deler av landet viser seg å ha ulik utvikling for horndykkerbestanden. Hvordan er situasjonen i Innlandet? FOTO: Liv Hilmarsen
650–750 par i Norge?
Den norsk bestanden av horndykker er estimert til å være 650-750 par. Disse to er «fersket» i Nylandstjønna i Vingelen, Tolga. FOTO: Liv Hilmarsen