Hopp til hovedinnhold

BirdLife Hedmark

Høringsforslag nye forskrifter for NOF Elverum lokallag

NOF Elverums lokallagsstyre foreslår vedlagte vedtekter vedtatt på kommende årsmøte 8. januar 2020. Innspill eller endringsforslag sendes lokallagsleder Morten Østheim på mail: umoroest@online.no innen 1. desember 2019.

Publisert 13.11.2019

Vedtekter for Norsk Ornitologisk Forening Elverum lokallag

 § 1. Navn
Foreningens navn er Norsk Ornitologisk Forening Elverum lokallag, foreningen for fuglevern (NOF Elverum lokallag).

 

§ 2. Formål
NOF Elverum lokallag, ser som sine viktigste oppgaver:

2.1. Å verne om naturen, særlig fuglefaunaen.

2.2. Å fremme interessen for og bedre kunnskapen om fuglene og deres livsmiljø.

2.3. Å være bindeledd mellom distriktets fugleinteresserte.

2.4. Å stimulere til ulike ornitologiske undersøkelser og aktiviteter.

 

§ 3. Styringsform

 3.1. Årsmøte

3.1.1. Årsmøtet er lokallagets øverste besluttende organ.

3.1.2. Årsmøte avholdes i desember/januar, alltid før fylkesavdelingens årsmøte.

Medlemmene innkalles elektronisk med minst 2 ukers varsel.

3.1.3. Medlemmer av lokallaget, som for møteåret har betalt kontingent har møte-, tale-, forslags- og stemmerett på årsmøtet.

3.1.4. Faste poster på årsmøte er:

(a) Valg av møteleder, referent og tellekorps på 2 medlemmer.

(b) Godkjenning av årsmøteinnkalling.

(c) Godkjenning av årsmelding og regnskap

(d) Valg etter § 4.

3.1.5. Avgjørelsene på årsmøtet fattes ved simpelt flertall.

3.1.6. Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være lokallaget i hende senest 1. desember.

3.1.7. Forslag til vedtak på årsmøtet må framsettes skriftlig og være undertegnet. Det kan ikke fremmes eller voteres over saker som ikke står oppført på dagsorden.

3.1.8. Tellekorpset har plikt til å påse at kun stemmeberettigede avgir stemme.

3.1.9. Blanke stemmer teller ikke.

3.1.10. Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret i lokallaget finner det nødvendig eller dersom minst 1/4 av de stemmeberettigede medlemmene krever dette.

 

3.2. Styret

3.2.1. Styret velges av årsmøtet og er dets utøvende organ. Det følger opp lokallagets aktiviteter og økonomi i henhold til lokallagets vedtekter og etter instruksjon fra årsmøtet. 3.2.2. Styret skal bestå av fortrinnsvis 5, men minst 3 medlemmer: Leder, kasserer og minst ett styremedlem.

3.2.3. Styret bør bestå av personer fra ulike deler av lokallagets nedslagsfelt.

3.2.4. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer, deriblant deriblant leder, er til stede.

3.2.5. Vedtak i styret fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

3.2.6. Styret skal føre vedtaksprotokoll for behandlede saker. Referat fra styremøtene og årsmøtet skal sendes til NOF avd. Hedmark.

3.2.7. Lederen innkaller til styremøter når den eller minst 2 andre medlemmer av styret finner det nødvendig.

3.2.8. Styret skal oppnevne nødvendige komiteer, utvalg og tillitsrepresentanter og ha ansvar for at disse fungerer på en tilfredsstillende måte.

3.2.9 Styret skal oppnevne lokallagets representant til Norsk Ornitologisk Forenings årsmøte

 

3.3. Leder og kasserer har hver for seg signaturrett for lokallaget.

 

§ 4. Valg

 4.1. Alle valg under denne paragrafen skal avgjøres ved simpelt flertall og foretas av årsmøtet, dersom ikke annet er nevnt.

4.2. Dersom det er foreslått flere kandidater enn det er ledige verv, skal det holdes skriftlig valg. Valgene skal foretas ved separate avstemninger.

4.3. Lederen velges særskilt og for ett år.

4.4. De øvrige styremedlemmene velges for 2 år, slik at minst 2 styremedlemmer er på valg ved hvert årsmøte.

4.5. Utover ledervervet, bestemmer styret selv innbyrdes fordeling av verv.

4.6. Kun medlemmer med betalt kontingent kan velges inn i styret. Ingen kan velges inn i styret uten på forhånd å ha sagt seg villig til å ta imot valg.

4.7. Det skal velges en valgkomite på 2 medlemmer. Medlemmene velges for to år av gangen, slik at et medlem er på valg hvert år. Komiteen velger selv sin leder.

4.8. Det velges en revisor for 2 år.

4.9. Valgkomiteens forslag til styre, og andre innkomne forslag blir oversendt medlemmene sammen med årsmøteinnkallingen. Ingen andre er valgbare.

 

§ 5. Medlemskap

 5.1. Medlem kan enhver bli som er enig i foreningens formål og som betaler kontingent. Medlemskapet er gjennomgående og gjelder hovedforening, fylkesavdeling og lokallag.

5.2. Senior og junior kan selv velge fylkestilhørighet (hovedfylke) og underliggende lokallag der dette finnes. Medlemmer av NOF Elverum lokallag er bare de som har valgt fylkestilhørighet Hedmark, og i tillegg har valgt Elverum lokallag som sitt lokallag.

5.3. Familiemedlemskap må knyttes opp mot et seniormedlemskap. Alle i husstanden kan føres opp som familiemedlemmer. Fylkes- og lokallagstilhørigheten til familiemedlemmer følger det aktuelle seniormedlems hovedfylke med tilhørende lokallag.

5.4. Æresmedlem kan foreslås for sentralstyret i NOF og utnevnes av årsmøtet i hovedforeningen. Forslaget skal begrunnes. Fylkesavdelinger og lokallag kan utnevne æresmedlemmer for sine avdelinger.

5.5. Medlemmer som handler i strid med foreningens formålsparagraf eller hindrer foreningen i å oppfylle formålsparagrafen kan bli ekskludert. Ekskluderingen foreslås for sentralstyret i hovedforeningen, som behandler dette etter hovedforeningens vedtekter. Forslaget skal begrunnes.

5.6. Medlemskategorier, bestemt av hovedforeningen er følgende:

A. Seniormedlem, over 18 år.

B. Juniormedlem, 18 år eller yngre.

C. Familiemedlem.

D. Æresmedlem.

 

§ 6. Kontingent

 6.1. Kontingenten kreves inn av hovedforeningen, som overfører fylkesavdelingens andel til fylkesavdelingen. Fylkesavdelingens andel fordeles mellom fylkesavdelingen og lokallagene i henhold til fordelingsnøkkel angitt i fylkesavdelingens vedtekter.

6.2. Kontingenten består av følgende deler:

  • Grunnandel
  • Familietillegg
  • Sentral tidsskriftandel
  • Lokale tillegg

Grunnandelen og sentrale tidsskriftandeler fastsettes av årsmøtet i hovedforeningen. Av grunnandelen tilfaller 2/3 hovedforeningen og 1/3 fylkesavdelingen. Sentral tidsskriftandel tilfaller hovedforeningen.

6.3. Lokalt tillegg vedtas av fylkesavdelingen, og tilfaller fylkesavdelingen.

6.4. Juniormedlemmer betaler 50 % av seniorkontingenten.

6.5. Familiemedlemmer betaler samlet et tillegg tilsvarende sentral grunnkontingent for senior. Av tillegget tilfaller 50 % hovedforeningen og 50 % fylkesavdelingen.

6.6. Æresmedlemskap er fritt og livsvarig.

 

§ 7. Organisasjonsform

 7.1. NOF Elverum lokallag er underlagt NOF avd. Hedmark fylkesavdeling og tilsluttet den landsomfattende hovedforeningen Norsk Ornitologisk Forening.

7.2. Vedtektene for lokallagene må ikke stå i strid med hovedforeningens eller fylkesavdelingens vedtekter, og skal godkjennes av styret i fylkesavdelingen.

 

§ 8. Informasjon
 8.1. Lokallaget kan via fylkesavdelingen benytte tilrettelagt mulighet på birdlife.no til å publisere aktiviteter og annen informasjon på internett.

 

§ 9. Vedtektsendringer

9.1. Endringer i vedtektene til lokallaget kan vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer. De må sendes fylkesavdelingen for endelig godkjenning.

9.2. Vedtektsendringer vedtatt på hovedforeningens eller fylkesavdelingens årsmøte som påvirker lokallagets vedtekter behandles ikke av lokallagets årsmøte, men skal kunngjøres for medlemmene ved første årsmøte etter at endringene er pålagt.

 

§ 10. Oppløsning

10.1. Oppløsning av lokallaget kan bare skje dersom et framsatt forslag oppnår minst 2/3 flertall ved skriftlig avstemning på 2 etter hverandre følgende, ordinære årsmøter.

10.2. Et forslag til oppløsning skal være kunngjort for medlemmene i årsmøteinnkallingen.

10.3. Ved eventuell oppløsning tilfaller lokallagets aktiva fylkesavdelingen.

 

§ 11. Gyldighet

 

Disse vedtektene er gyldige fra x.x 2020.