Hopp til hovedinnhold

BirdLife Hordaland

Blåstrupen overvintrer i India

Ornitologer har lenge undret seg over hvor skandinaviske blåstruper overvintrer. Ringmerking viser en overvekt av gjenfunn mot sørøst, men antyder også at noen kan trekke sørover til Afrika. Forskere ved Universitetsmuseet i Bergen har med hjelp av lysloggere avslørt hvor blåstruper fra Hardangervidda tilbringer vinteren.

Av Frode Falkenberg

Publisert 10.11.2015

Det meste av det vi vet om fugletrekket er basert på gjenfangst av ringmerkede fugler. Dette er en arbeidskrevende metode som bare gir sporadiske og fragmenterte resultater. For noen få år siden utviklet man små og lette lysloggere (vekten er omlag 0,5 gram) for å få kunnskap om fuglenes trekkatferd. Fuglene merkes med slike loggere som måler lysintensitet gjennom døgnet, og lagrer informasjon som gjør det mulig å rekonstruere tidspunkter for soloppgang og solnedgang hver dag. Loggeren må hentes inn igjen etter en periode, for eksempel ett års tid, for å få tilgang til dataene. Man bruker lysdataene til å beregne posisjoner hvor fuglen har oppholdt seg så lenge den var merket. Daglengden avslører breddegrad og tidspunktet for soloppgang og solnedgang viser lengdegrad.

Ny kunnskap om blåstrupens overvintringsområder

Blåstrupen er en vanlig hekkefugl i skandinaviske fjellområder, men hvor denne lille spurvefuglen overvintrer, har lenge vært et omdiskutert tema blant ornitologer. En rekke gjenfunn av ringmerkede fugler langs den svenske østkysten, og noen få gjenfunn så langt borte som i Pakistan, har vist at skandinaviske blåstruper trekker mot sørøst. Noen få andre gjenfunn har imidlertid antydet at noen av fuglene også kan overvintre i Afrika.

Siden ingen ringmerkede blåstruper fra Skandinavia er gjenfunnet i vintermånedene har det vært en gåte hvor blåstrupene oppholder seg vinterstid. Terje Lislevand og Ingvar Byrkjedal ved Universitetsmuseet i Bergen har brukt lysloggere for å avsløre trekket og overvintringsområdet til blåstrupene.

- Blåstrupen pekte seg tidlig ut som spesielt interessant å forske på da vi startet å jobbe med lysloggere, siden det var så lite kjent om hvor fuglene oppholder seg om vinteren, sier Lislevand.

- Vi merket i alt 30 hanner i Isdalen på Hardangervidda i 2011, og fanget igjen 5 av dem året etter forteller Lislevand. - Dessverre viste det seg at kun to av loggerne hadde fungert.

To måneder på reise fra Norge til India

Sammen med forskere fra Sveits og Tsjekkia publiserte Lislevand og Byrkjedal nylig en artikkel som viser at fugler fra Isdalen og tsjekkiske fjellområder tilbringer vinteren i India og Pakistan!

- Vi fant at blåstrupene forlot hekkeområdene i august-september og brukte om lag 1-2 måneder på turen, sier Terje Lislevand.

Vårtrekket startet i begynnelsen av april, og etter en reise på drøyt 12 000 km tur/retur var fuglene tilbake igjen på de europeiske hekkeplassene i midten av mai. Dette er den første studien hvor man har logget trekket til en spurvefugl fra Europa til Asia.

Referanse

Lislevand, T. m. fl. 2015. Red-spotted Bluethroats Luscinia s. svecica migrate along the Indo-European flyway: a geolocator study. Bird Study, doi: 10.1080/00063657.2015.1077781

Artikkelen kan leses i sin helhet i tidsskriftet Bird Study

Blåstrupe
Forskning på blåstruper fra Hardangervidda avslører at de overvintrer i India og Pakistan. FOTO: Terje Lislevand