Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Oppdrettsselskap må utrede konsekvenser for fugleliv

I august klagde NOF på Hadsel kommunes tillatelse til akvakulturanlegg utenfor Ulvøyværet naturreservat. Området var ikke satt av til slik næring. Etter NOFs innvendinger har kommunen snudd, og selskapet må utrede konsekvensene for fuglelivet før en dispensasjon eventuelt gis. Saken er av stor prinsipiell betydning.

Av NOF avd. Nordland

Publisert 14.12.2016

NOF avd. Nordland og NOF Vesterålen lokallag klaget på Hadsel kommunes avgjørelse om å gi dispensasjon fra kommunedelplanens arealdel, og ba om at oppdrettsselskapet Nordlaks AS måtte finne en ny lokalitet for sin virksomhet. Klagen ble ikke tatt til følge, og saken sendes nå til Fylkesmannen i Nordland for avgjørelse.

Det er likevel en viktig avgjørelse Hadsel kommune har tatt når de pålegger oppdrettsselskapet å vurdere konsekvensene for fuglelivet i reservatet. Konsekvensutredningen skal også foreslå avbøtende tiltak der dette er mulig. Dette er helt i tråd med naturmangfoldlovens ulike paragrafer om tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag, føre-var prinsipp, økosystem-tilnærming, vurdering av samlet belastning og mest mulig bruk av miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Kommunen viser også til Akvakulturlovens § 10, som sier at akvakultur-anlegg skal drives og avvikles på en miljømessig forsvarlig måte. 

Ulvøyværet huser viktige sjøfuglforekomster, blant annet flere hundre par havsuler. Tradisjonelt har en større storskarvkoloni holdt til her, sammen med måker, teist og andre sjøfugler. Ulvøyværet er oppgitt å være viktig for mytende gjess og ender. Akvakulturanlegget er planlagt 3,5 kilometer fra reservatgrensen.

Er vekst i akvakultur forenlig med sjøfuglforekomster?

Et godt planverk er viktig for å ivareta ulike interesser og verdier langs kysten vår. Skjærgården inneholder rike forekomster av hekkende sjøfugler. Noen områder utpeker seg ved å inneha andre viktige økologiske funksjoner for eksempel områder for næringssøk, fristeder for myting (gjess og ender) og overvintringsområder. Slike områder skal spares for elementer som kan forringe naturverdiene. Det er elementært at kommunenes planverk følges, og dispensasjoner må grunngis særlig nøye.

NOF avd. Nordland har i flere saker påpekt at det er betydelig mangel på kunnskap rundt påvirkningen akvakultur har på ornitologiske verdier. Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) publiserte i 2013 rapporten Tverrfaglig vurdering av konsekvenser for sjøfugl (NINA-rapport 733). I rapporten påpeker de at arealbeslagene er de mest alvorlige følgene ved etablering av akvakultur. Samtidig skrives det at næringens samla belastning på fugleliv ikke kan fastslås med dagens kunnskap.

Det er dokumentert at fugler gjennom forstyrrelser ofte fortrenges fra optimale områder for næringssøk, myting og natteleie. Fuglene tvinges til å endre sin arealbruk på grunn av båttrafikk og andre forstyrrelser. Hekkende storskarv og havsule er særlig sårbare i hekkeperioden, mens gjess og dykkender er utsatte grupper også i myteperioden.

Prinsipiell viktig beslutning

Sentrale myndigheter har bestemt at oppdrettsnæringen skal vokse kraftig. Kommunene har således et mandat å legge til rette for næringsvirksomhet, samtidig som de har ansvar for å ivareta hensyn til naturverdier og andre interesser i områder. 

Det er gjennom kommunens overordnede arealplanlegging at det viktigste arbeidet gjøres, og her må kunnskapsgrunnlaget være så grundig som mulig. Akvakulturvirksomhet må ikke legges til områder med kjente sjøfuglforekomster, eller viktige myte-områder. NOF mener også at det i selve konsesjonsprosessen må gjøres en risikovurdering for tiltakets virkning på fugl, der omfanget av trafikk og forstyrrelser må være sentrale element. I et eget brev til Nærings- og fiskeridepartementet har vi bedt om at dette blir en del av kravene i konsesjonsbehandlingene for akvakulturanlegg.  

Ulvøyholman
Ulvøyværet er viktig for fugler. Over 300 par havsuler finnes her, sammen med flere hekkekolonier med storskarv. i 2011 ble totalt 339 storskarv telt. Svartbak, gråmåke, fiskemåke, teist og ærfugl er andre tallrike hekkefugler. Grågås, rødnebbterne, toppskarv og lunde finnes i mindre bestander. Ulvøyvær naturreservat er også et viktig myteområde for ender og gjess, i tillegg til å ha en meget god bestand av steinkobbe. FOTO: Håvard Eggen