Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Overnattingsplasser for skarv – og behovet for å verne dem

På Nesna i Nordland planlegges det et stort industriområde for lagring og montasje av vindturbiner for havvind. Ikke bare vil dette ødelegge fuglerik våtmark. Dersom planene realiseres vil også en betydningsfull overnattingsplass for storskarv bli sprengt vekk. Det er stort behov for å kartlegge og verne slike overnattingsplasser.

Av Atle Ivar Olsen

Publisert 25.10.2022

Overnattingsplassen Skarvskjulet ligger i Skarberget på Nesna, og «Skar» henviser formodentlig til «skarv», for i berget er det en overnattingsplass for storskarv. Man ser den så vidt fra andre siden av fjorden Sjona, der Silatunnelen starter på den nasjonale turistvegen Fylkesvei 17. For å se den enda bedre må man i båt. Dette er ikke tilfeldig. Skarven er sky og forsiktig, og bare få steder er trygge nok til å overnatte på. Skarvskjulet har antagelig vært i bruk i flere hundre, og kanskje tusener år – faktisk kanskje helt siden siste istid for 10 000 år siden.

Skarvskjulet på Nesna er akutt truet av industriutbygging. Det er planer om å sprenge ned hele Skarberget, og BirdLife Nesna og BirdLife Norge kjemper innbitt mot etableringen som vil ødelegge umistelig natur som Skarvskjulet og fugleeldoradoet Engentjønna. 

Behov for å beskytte overnattingsplasser for skarv

Fugler som skarv bruker mange ulike områder i løpet av døgnet og året, der ulike steder har ulike livsnødvendige funksjoner. Trygge overnattingsplasser er et slikt funksjonsområde. Plassene er svært viktig for storskarvens langsiktige overlevelse. Arten er nær truet på den norske rødlista (Artsdatabanken 2021), og storskarven er helt avhengig av sikre overnattingssteder. Hvis et skarvskjul blir ødelagt må de hjemløse storskarvene ta i bruk dårligere steder, der faren for å bli tatt av rovdyr er større og forstyrrelsene er flere. Dette vil igjen virke negativt på artens overlevelse.

Alle kjenner storskarvens silhuett når den sitter på sjømerker og skjær. Den velkjente posituren til en skarv når den tørker vingene sine er ofte å finne på bilder, malerier og frimerker. Skarven kan imidlertid ikke overnatte på sjømerker og eksponerte skjær. De flytter seg derfor til sikre overnattingsplasser når mørket faller på. Ettersom de bruker plassen først og fremst etter mørkets frembrudd, er det ikke nødvendigvis slik at man ser skarvene når de sitter i berget.

Skarveskjulet i Nesna ligger utsatt til

Overnattingsplassene er i mange tilfeller godt kjent for lokalbefolkningen og båtfolk, men de er lite kartlagte og kjente ellers. Det bør gjøres en jobb for å kartlegge og legge slike steder inn i Naturbase i større grad, slik at kommunene kan ta hensyn til disse viktige lokalitetene i arealsaker. Alle typer inngrep som forringer lokalitetenes funksjon som overnattingsplass må unngås. Eksempel på inngrep kan være at det bygges hytter eller legges anlegg for fritidsbåter, oppdrettsanlegg eller annen industri like ved. Det er helt nødvendig med store nok buffersoner rundt overnattingsplassen. Både kunstig lys og støy virker forstyrrende. Skarven flyr ikke inn i berget for å overnatte før det er rolig i omgivelsene rundt og det har begynt å skumre.

Overnattingsplasser for skarv kan være viktige for flere enn skarven. Det kan også finnes andre viktige biologiske forekomster på slike godt gjødslete steder. Dette bør kartlegges grundig, og slike lokaliteter må få varig vern og beskyttelse.

Skarvskjulet på Nesna er som nevnt truet av industriutbygging, inkludert planer om sprengning. Selv om planene skulle bli moderert slik at selve Skarvskjulet ikke blir rasert, så vil den skisserte utvidelsen av industriarealet ha sin pris: Økt trafikk, kunstig belysning og støy vil gjøre den tradisjonelle overnattingsplassen ubrukelig for storskarven. 

Les BirdLife Nesnas innspill til næringsområde ved Langsetvågen/Skarberget i Nesna kommune.

 

Skarberget
Her er det foreslått et stort industriområdet - selv om naturverdiene er betydelige! Blant artene utbyggingen vil gå utover er den nær truede storskarven. FOTO: Norconsult
storskarv
Man ser gjerne storskarven rastende på skjær og stolper, ikke sjeldent med vingene bredt utover for å tørke dem. Overnattingsstedene til storskarv er mindre kjent, og det er behov for å tillegge dem vekt i forvaltningen og arealpolitikken. FOTO: Dagny Løfall
Skarberget fra sjøsiden
Overnattingsplass ved Skarberget, Nesna kommune. Fremtiden til stedet er høyst usikker. FOTO: Arnt-Ivar Lillevik