Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Omfattende innspill til Flakstad kommunes arbeid med kommuneplaner

Flakstad kommune skal utarbeide ny samfunnsplan for perioden 2019 – 2031, senere også arealplan. Slikt strategi- og planarbeid er svært viktig for ivaretakelsen av fugler- og dyreliv og annet naturmangfold. Norsk Ornitologisk Forening og Naturvernforbundet har derfor sendt innspill tidlig i prosessen.

Av NOF Lofoten lokallag

Publisert 04.02.2019

Kommunene pålegges stadig større oppgaver, og dermed ansvar. Kommunene er også Norges viktigste arealforvaltere. De temaene vi her adresserer under forventer vi  at kommunene følger opp i samarbeid med statlige myndigheter. Skal Norge nå sine miljømål, må kommunene spille på lag og følge opp sine oppgaver. Dessverre ser vi alt for ofte at kommunale vedtak og arealdisponeringer er en del av problemet, og ikke løsningen. 

  • Områdene beskrevet i Naturbase.no bør avsettes til arealformålet naturvern etter Plan- og bygningsloven § 12-5 i kommende arealplaner, og samfunnsplanen må legge opp til en slik gjennomgang og ivaretakelse.
  • Flakstad kommune må ta vare på viktige friluftsområder og naturområder i lavlandet, der naturmangfoldet er størst. Lofotens ytterside må spares for privatisering gjennom hytte—og fritidsbebyggelse og turistanlegg. Egnede områder for dette må avsettes i kommunens arealplan der naturverdiene er små, og det allerede er tekniske inngrep. Kommunen må forholde seg til egne arealplaner.
  •  Vi ber Flakstad kommune påse at hensynet til kantsoner ivaretas langs vassdrag og strandvegetasjon i kommunen. Hensynssoner bør avsettes i kommuneplanens arealdel.
  • Flakstad kommune bør melde sin interesse og undersøke mulighetene for støtte til en kommunedelplan for Flakstad, gjerne i samarbeid med en eller flere nabokommuner. En kommunedelplan for naturmangfold vil ikke være juridisk bindende for arealbruk, men arbeidet med en slik plan vil åpne for bred deltakelse og politiske diskusjoner om prioriteringer. En politisk vedtatt kommunedelplan vil gi føringer for hvordan hensynet til naturmangfold skal ivaretas i kommuneplanens arealdel, for eksempel gjennom bruk av arealformål, bestemmelser og hensynssoner.
  • Det er et stort behov for å få på plass reguleringer for vannscooterbruk i Flakstad kommune. Dette av hensyn til reiseliv, lokalbefolkning og naturmangfold. Bruken av dette fartøyet er beskjedent per dag dato, men det kan raskt endre seg.
  • Kommunen må ha fokus på bekjempelse av fremmede arter, og man kan søke Fylkesmannens miljøvernavdeling om støtte til dette. Mink og sitka- og lutzgran, samt en del arter karplanter, utgjør den største økologiske risikoen i Flakstad.

    Se hele innspillet i pdf. nederst i nettsak. 

De to foreningene har tidligere også sendt innspill til Vestvågøy kommune, både samfunnsdelen og arealplanen, samt hatt møter/presentasjoner for kommunen. 

Innspill til Flakstad kommunes samfunnsplan

Ærfugl
Skal ærfuglene og deres unger være trygg for lek med vannscootere i Flakstad, må bruken reguleres. Det er bare en av de mange oppgavene kommunene er pålagt og som de må utføre for å sikre naturverdiene i Lofoten. FOTO: Martin Eggen