Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Værøy - mer enn ørn og lunder

I forbindelse med Værøy kommunes arbeid med kommunedelplan for naturmangfold har BirdLife Norge utarbeidet en rapport om hekkende fugler på Værøy i Lofoten. Rapporten viser at Værøy er hekkeområde for viktige forekomster av flere rødlistede arter, og gir administrasjon og politikere et godt redskap for å bevare fuglelivet inn i fremtiden.

Av Martin Eggen

Publisert 23.10.2023

Arealendringer er den viktigste driveren bak fuglearters tilbakegang, og i dag er 40 prosent av norske hekkefugler rødlistet. Kommunen er en viktig premissgiver for fuglenes overlevelse, først og fremst gjennom arealplanlegging. Gjennom plan- og bygningsloven er kommunen gitt gode verktøy til å beskytte natur, men også gitt vide fullmakter til å bygge ned natur.

Med andre ord er kommunene våre sine veivalg utslagsgivende for utviklingen for fuglebestander og annet naturmangfold. På Værøy ligger mange av de viktigste naturarealene tett inntil bebyggelse og næringstomter. Å beskytte særlig viktige naturområder vil derfor kreve oppdatert kunnskap, godt planarbeid og politisk vilje. 

Grunnlaget for den nye rapporten ble gjort under feltarbeid 6.–7. juni 2023. Ulike deler av kommunens strand- og kystsoner, våtmarker og jordbrukets kulturlandskap ble gått over med mål om å kartlegge hekkende fugler. Selv om Værøy først og fremst er kjent for fuglefjell full av lunder og andre sjøfugler, tidligere tiders fangst av ørn – og sjeldne spurvefugler som dukker opp i trekktidene, fant vi også interessante hekkeforekomster, blant annet for stjertand, storspove og fiskemåke. 

Stjertand er en fåtallig hekkefugl i Nordland og Norge, og har status som sårbar (VU) nasjonalt. I Vesterålen og Lofoten er det særlig på Andøya at vi finner den i noe antall. Hekkebestanden på Værøy er knyttet til noen få våtmarker, og bestanden er liten og svært sårbar. Skal den overleve som hekkefugl på Værøy må bestanden beskyttes.

Bestanden av den sterkt truede (EN) storspoven estimerte vi til 10–12 par. På Værøy er parene tilknyttet mange ulike biotoper, først og fremst hei, gammel kulturmark, myr, strandeng og andre våtmarker. Å opprettholde diversitet av landskapstyper og landskapselementer er avgjørende for forekomsten på Værøy. 

Fiskemåke (sårbar, VU) har en solid bestand på Værøy, og beskyttelse av koloniene og restarealene (først og fremst myrer) er avgjørende for å ta vare på dem. I det undersøkte områdene i fant vi 250–300 par. 

 

Fugler på Værøy – underlagsrapport for naturmangfoldplan

Fugler på Værøy – underlagsrapport for naturmangfoldplan
"Fugler på Værøy – underlagsrapport for naturmangfoldplan" heter den nye rapporten fra BirdLife Norge. FOTO: BirdLife Norge
Fiskemåke
Fiskemåke er en karakterart på Værøy. Den har små og større kolonier flere steder på øya, men kan også hekke spredt og enkeltvis. I den undersøkte delen av Værøy i forbindelse med denne rapporten estimerer vi hekkebestanden til 250-300 par. Fiskemåke spiser både fisk, marine dyr og ferskvannsdyr, inkludert skjell, snegler og børstemark, samt insekter, meitemark, flygemaur, stankelbein og bær. Det allsidige næringsvalget gjør at vi ofte ser fiskemåker søke næring på kulturmark og gressmarker, som her på Nordland, Værøy 6. juni 2023. FOTO: Martin Eggen