Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Kunnskap om fuglelivet på Værøy sammenfattet

I fuglesammenheng forbindes nok Værøy helst med fuglefjell og havørn. Men Værøy er en fuglerik øy med et utrolig mangfold av fuglearter. Her presenteres en rapport med kjente fugleobservasjoner frem til og med 2021 - en milepæle for den ornitologiske historien til Værøy og Lofoten.

Av Tore Berg

Publisert 23.02.2022

Manglende oversikt over fugler på Værøy

Historisk sett har nok den ornitologiske aktiviteten på Værøy vært konsentrert rundt taksering av fugl i fuglefjellene. Kunnskap om resten av fuglefaunaen har tilsynelatende vært relativt begrenset og svært lite informasjon er publisert selv om Værøy figurerer i både Norsk fugleatlas (1994) og Norsk VinterfuglAtlas (2006). Blar en gjennom Havørna (det ornitologiske lokaltidskriftet for BirdLife Norge, avd. Nordland) finner en at ornitologiske registreringer fra Værøy er bortimot fraværende.

På www.fugler-i-lofoten.no (nå nedlagt) ble det imidlertid publisert en artsoversikt over fugler på Værøy. Utover å være en opplisting av fugler registrert på Værøy (per juni 2016) har denne oversikten ingen detaljer rundt forekomsten, og bygger i stor grad på en upublisert rapport satt sammen av Jon Olav Larsen. I tillegg finnes et par rapporter fra NINA som gir litt mer informasjon om noen flere arter enn de rene fuglefjellsartene. Noen helhetlig rapport eller oversikt over fugle-forekomsten på Værøy har ikke vært tilgjengelig.


Arbeid i fuglefjellet

Fuglefjellet var målet for den tidlige ornitologiske aktiviteten på Værøy. Einar Brun takserte lunde og lomviforekomsten på 1960-tallet. Ellers ble øya kun sporadisk besøkt av fuglefolk på 1970, 1980 og 1990 tallet. Lite data er publisert og hvis informasjonen i registeringsverktøyet Artsobservasjoner er representativ dreier dette seg stort sett om tilfeldige observasjoner eller en-dagsbesøk. Et hederlig unntak er Roar Olsen som besøkte øya i lengre perioder fra mai til august 1982, og står for ca. 75 % av de registrerte observasjonene (totalt 418) på AO i årene før år 2000.

I perioden 2000 til 2010 har det vært mulig å spore opp kun 260 observasjoner som stort sett er basert på korte en-dagsbesøk, hovedsakelig i sommermånedene. Nytt nå er imidlertid noen få men interessante bidrag fra et fåtall lokale Værøy
boere (innsamlet av Jon Olav Larsen). Norsk institutt for naturforskning (NINA) foretok også noe ornitologisk feltarbeid og gav ut to publikasjoner med data fra Værøy i denne perioden, blant annet Viltkartlegging på Værøy (2006)
initiert av Værøy kommune. Begge har i stor grad fokusert på sjøfugl og våtmarksfugl.


Feltsliterne starter sine fugleregisteringer

Det første tegn til endring i feltsatsingen kom i 2010 da øya ble besøkt av flere fuglefolk blant annet Jon Olav Larsen (juli) og Bjørn Olav Tveit (september), som publiserte utfyllende lister med fugleobservasjoner på Artsobservasjoner. Disse registreringene viste at Værøy hadde et betydelig ornitologisk potensial, spesielt i trekktiden. Den store endringen i feltaktivitet kom imidlertid i 2011 da rogalendingen Kjell Mjølsnes lanserte idéen om ornitologiske undersøkelser på Værøy for et lite knippe rogalendinger. Tanken bak dette var selvsagt at også Værøy måtte få sin del av alle de vanlige og uvanlige artene som hadde blitt registrert på Røst de siste 10-20 årene. Dette resulterte i et 9 dagers besøk på øya i september 2011 (Kjell Mjølsnes, John Alsvik, Even Mjåland, Geir Kristensen og Tore Berg). Resultatene fra dette første besøket motiverte til videre satsing, og rogalandsgjengen (i varierende antall) med tilskudd av Egil Ween (Rogaland) og Simon Rix (Oslo) har besøkt Værøy hver høst fram til og med 2021. Resultatene fra denne satsingen har videre ført til at en rekke andre fuglekikkere har besøkt øya for kortere perioder (spesielt i september/oktober) de siste årene.


11.000 nye fugleobservasjoner på Værøy over 10 år

I forhold til tidligere år har observasjonsmengden (på AO) nærmest eksplodert, og i perioden 2011 til 2021 har det blitt lagt til ca. 11.000 nye fugleobservasjoner fra Værøy. Ved utgangen av 2021 teller artslisten for Værøy 228 arter. Dette står selvsagt i sterk kontrast til de 149 artene som var registrert ved utgangen av 2010. Med tanke på den økte feltinnsatsen i hovedtrekkperioden om høsten fra 2011 er økningen i antall arter på ingen måte uventet og selvsagt var økningen størst de første par årene. Men både 2016 og 2017 produserte henholdsvis 11 og 9 nye arter for Værøy.

En fyldig rapport sammenfatter ornitologiske funn på Værøy til og med 2021 (under).

Fugler på Værøy (til og med 2021)

lunde
Lundene hekker fortsatt i Måstadfjellet, om enn i langt mindre antall enn for noen tiår siden. Lunden pryder også Værøys kommunevåpen. FOTO: Steve Baines
Gulbrynsanger
Gulbrynsanger besøker ofte Værøy om høsten, enkelte år i store antall. Hele 350 gulbrynsangere har blitt ringmerket siden ringmerkingen startet opp 2014. FOTO: Tore Berg
Stripesanger fanget  Barnberget september 2016
Stripesanger fanget Barnberget på Værøy 24. september 2016. FOTO: Tore Berg
gulltrost
Denne gulltrosten ble sett i oktober 2020. En etterlengtet art for alle som ser etter sjeldne fugler på høsten! FOTO: Tore Berg