Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Måkekoloni lagt i grus?

Rasmussens anlegg ønsker å utvide sitt masseuttak av grus på Torvøya i Flakstad (Lofoten). Dette er vi i utgangspunktet positive til, men ikke uten konsekvensutredning og nødvendige avgrensninger. Kommunen har ikke satt krav om konsekvensutredning. Lofotens natur er kanskje ikke så verdifull?

Av NOF Lofoten lokallag

Publisert 12.04.2019

Ifølge kunngjøringen til planarbeidet står det at det ikke stilles krav om konsekvensutredning til tross for at planene innebærer en betydelig utvidelse av dagens regulering, og etableringen er ikke i tråd med gjeldende arealplan. Vi undrer oss over hvilke vurderinger som er gjort når man prøver å unngå krav om konsekvensutredning: 

1) Områdene rundt har store landskapsmessige kvaliteter, og er et av våre nasjonalt mest naturskjønne og fotograferte områder. Det bør stilles avbøtende og avgrensede tiltak etter at konsekvensutredningen for landskap er gjennomført. Områdene øst og nord i planområdet må ikke reguleres til masseuttak, da dette vil skape omfattende landskapsendringer synlig fra store deler av Ramberg og Sprengerleira-området.

 

2) Planområdet på Torvøya ligger midt i en av Flakstad kommunes viktigste sjøfuglkolonier. Området er imidlertid aldri godt undersøkt av ornitologer, men trolig er det snakk om et tresifret antall måker, par joer og alkefugler. Storspoven (sårbar, VU) hekker trolig/mulig i planområdet. Tyvjo er nær truet (NT), mens alkefuglen teist er kategorisert som sårbar (VU). Teisten er knyttet til kystsonen mot øst og nord, og blir trolig ikke berørt med riktig og begrenset regulering som tar landskapsmessige hensyn. Nøyaktig kartlegging av måker og jo, og evt. annen viktig naturmangfold, er helt nødvendig for å detaljregulere området på en måte som er mest mulig skånsomt mot naturmiljøet.

 

Les hele NOF Lofoten lokallags høringssvar her, skrevet sammen med Naturvernforbundet i Lofoten.

 

 

Svartbak
Mange måker hekker på Torvøya, her svartbak. FOTO: Terje Lislevatn
Oversiktsbilde av Tornøya
Oversiktsbilde over området. Kartet viser: Rødt: eiendomsgrense. Gul: reguleringsplan i dag for eksisterende masseuttak Blå: området søkt om for utvidelse av masseuttak Grønn: bobilcamping FOTO: NOF og Naturvernforbundet