Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Andenes: Fremdeles ikke klarhet rundt ærfugldøden

Mandag 24. januar meldte NRK at årsaken til fugledøden i Andenes havn trolig var funnet: «avmagring som følge av næringsmangel i kombinasjon med kulde». Dette kan man stille seg spørrende til. Så langt er det funnet rundt 150 døde fugler. En miljøgiftanalyse bør utføres på de døde fuglene.

Av Anette Jensen, NOF Vesterålen

Publisert 26.01.2011

Også kommuneveterinæren i Andøy som stilte diagnosen, mente at man ikke kunne utelukke andre årsaker: – For å være helt sikker bør vi undersøke om det kan finnes rester av tungmetaller og andre miljøgifter i de døde fuglene, uttalte han til NRK.

Torsdag 20. januar ble det gjennomført en opprydding i havna på Andenes, hvor Mattilsynet, havnekontoret og representanter fra NOF Vesterålen var til stede. Det ble plukket opp rundt femti døde fugler i havneområdet, og i tillegg var en fugl i så dårlig forfatning at den ble avlivet. Fuglene ble arts- og kjønnsbestemt og så sendt til destruksjon. Noen eksemplarer ble tatt vare på, deriblant en praktærfugl. De siste dagene har situasjonen i Andenes havn har bedret seg betraktelig – det er mindre syk fugl å se og antall døde fugler har gått ned.

Matmangel?

Ærfugl er en av de større andeartene vi har i den norske sjøfuglfaunaen. Den beiter på en rekke bunndyr, deriblant krabbe, kråkebolle og forskjellige skjelltyper. I havner, hvor det er fiskermottak eller en fiskeflåte, er det også vanlig at ærfuglen spiser fiskeslo og fiskerester. 

Havet rundt Vesterålen og Lofoten er svært næringsrikt, og et av de viktigste områdene innen fiskeindustrien i Nordland og Troms. De siste fire ukene har mengder med sild gått inn i Andfjorden, noe som har tiltrukket flere sjøpattedyr, deriblant knølhval, spekkhugger og sel. Forekomsten av steinkobbe og oter er også på vei opp i det samme området. Det betyr at det er flere som konkurrerer om maten.

Normalt vil fuglene trekke ut av havna og inn i Andfjorden hvis de ikke finner mat i selve havna.  Tidligere år ble fisk sløyd inne i havna, men med nye regler blir fisken nå sløyd på havet. Dette har ført til at mindre fiskeslo havner i havna. Produksjonsvannet fra fiskebrukene blir heller ikke pumpet ut i havna lenger. Dette har ført til at mattilgangen i havna er mindre. Men den er blitt større utenfor havna. Akkurat nå har skreifisket startet opp, og det skal være nok mat til fuglene.

Frost?

Middeltemperaturen på Andenes i løpet av et år ligger på +5 grader.  De siste to månedene har gjennomsnittstemperaturen ligget rundt -2. Legger vi til vindfaktoren vil gjennomsnittstemperaturen de to siste månedene ha vært på rundt -5 grader.  Dette tilsier at fuglene skal kunne klare slike temperaturer. Det er faktisk langt kaldere i fjordene i Troms og Finnmark, og fuglene fryser ikke i hjel der.

Parasitter?

Både dyr og mennesker er mottagelig for parasitter. Det finnes svært lite kunnskaper om parasitter og ærfugl. Parasitter er vanlig i ærfuglbestander og er vanlig å finne i ærfugl. I ærfuglene fra Andenes ble det funnet kratsere – innvollsorm som ofte angriper andefugler. På grunn av antallet døde fugler har det blitt naturlig å skylde på parasitter. Det eneste man vet er at krabber er en av mange kilder for en slik parasitt, og siden krabber er et naturlig byttedyr for ærfugl, kan også parasittene være en medvirkende årsak.

Dårlig vannkvalitet?

Det pågår for tiden store utbedringer av havna på Andenes. Dette har medført at masse har blitt virvlet opp i vannet, som enkelte dager har blitt svært grumsete. Kan dette være en medvirkende årsak? I en miljøundersøkelse som ble gjennomført i 2008 av sedimentene i den vestlige delen av havna, ble det påvist miljøgifter som kobber, kvikksølv, sink, bly, krom, arsen og nikkel. I tillegg ble det også påvist organiske miljøgifter som PAH, PCB og TBT. Området hvor disse målingene er foretatt ligger 200-300 meter fra der det i dag graves. 

Rapporten fra 2008 sier følgende: Siden det er påvist miljøgifter i tilstandklasse III og IV må det gjennomføres tiltak for å hindre spredning av forurensning dersom området skal mudres eller utfylles. Er dette gjort? Effekten av miljøgifter over tid hos fugler er kjent. Om dette er årsaken til dødeligheten hos fuglene kan ikke bekreftes siden fuglene ikke er blitt analysert med hensyn på dette. Er kombinasjon mellom dårlig vannkvalitet og parasitter en mulig årsak?

Akutt forurensning eller forgiftning?

Det finnes beklageligvis mennesker som tror at havet er en stor søppelbøtte hvor man kan hive det meste. Dette var noe vi i NOF Vesterålen så da vi var med på å fjerne døde fugler fra havna i Andenes. Her fant vi hele fisker (sei og torsk), fiskeslo, en pappeske med silderester henslengt i fjæra, fisk ferdig delt opp i skiver, garnrester, søppel og mye, mye mer.

Om det er blitt dumpet noe i havna som har ført til en langvarig eller kortvarig forgiftning er vanskelig å svare på. Men man kan lure litt på hvorfor enkelte mennesker dumper spesialavfall, batterier, hvitevarer og andre ting i havna i stedet for å levere det gratis på en miljøstasjon? Akutt forurensning kan ha forekommet bevisst, men også ubevisst. Dette er en aktiv fiskerihavn med flere fiskebruk, industri og en stor fiskeflåte. Det finnes mange giftstoffer som kan forårsake at fuglene ikke tar til seg næring og dør av sult. Men fuglene har ikke blitt undersøkt med tanke på dette.

Konklusjon

En endelig konklusjon kan ikke fremlegges siden grunnlaget er mangelfullt. Det som flere stiller seg kritisk til, er at konklusjonen som har kommet frem i media er basert på enkelte funn uten at en mer inngående analyse av de døde fuglene er blitt gjennomført med tanke på at miljøgifter kan være en medvirkende årsak. Man kan heller ikke konkludere med at det store antallet fugler har sultet i hjel, siden havet rundt Andenes er et av de mest næringsrike havområdene i Vesterålen og Lofoten.

Kilder:

  • Innledende miljøundersøkelser av sjøbunnsedimenter for Andenes havn, 9. april 2008 utført av Multiconsult.
  • Wadden Sea Newsletter 2001 - Special Issue on Eider Mortality
Opprydding i Andenes havn
Torsdag 20. januar ble det gjennomført en opprydding i havna på Andenes, hvor Mattilsynet, havnekontoret og representanter fra NOF Vesterålen var til stede. Rundt femti døde fugler ble funnet. FOTO: Anette Jensen
Død praktærfuglhann
Noen eksemplarer av de døde fuglene ble tatt vare på, deriblant en praktærfugl. FOTO: Anette Jensen
Syk ærfuglhann
Syk ærfugl der den nye fergekaia bygges. Bildet er tatt med 28 mm objektiv, det sier noe om hvor nært man kunne komme de syke fuglene. FOTO: Anette Jensen

Kommentér nyheten