Hopp til hovedinnhold

BirdLife Oppland

Fortsatt bekymring for fuglelivet i Lågendeltaet

19. desember 2022 fattet Miljødirektoratet vedtak i klagesaken om framføring av ny E6 bru gjennom Lågendeltaet naturreservat. Klager fra ulike aktører ble tatt til følge. Statsforvalterens vedtak om dispensasjon som tillot inngrepet, ble tilsidesatt. Men fuglene og reservatet går likevel en usikker fremtid i møte - fuglene er slettes ikke reddet.

Av BirdLife Oppland

Publisert 22.12.2022

Planene om en fire kilometer lang tunnel på vestsiden av deltaet, med bru over ei oppdyrket øy i deltaet i verneområdet, har blitt skrinlagt. Prinsipielt er vedtaket svært viktig. Naturverneområder er opprettet for å bevare unike naturkvaliteter for ettertiden. En utvikling der myndighetene stadig prioriterer utbygging - også i naturreservater - er kritisk uheldig og fører til en utvikling der vi mister deler av vår viktigste naturarv. Men vedtaket åpner også opp en mulighet for at reservatets viktigste naturområder kan bli taperen.

Hva nå?

Etter å ha lest vedtaket er usikkerheten om Lågendeltaets framtid som fuglelokalitet større enn på lenge. Hva nå? Etter reaksjonene å dømme kan en fort tro at Lågendeltaet endelig er spart for en stor og stygg motorvei. Men hva er det vi har i dag? Jo, en E6 som går tvers gjennom selve kjerneområdet for rastende trekkfugl i naturreservatet. 80–90 % av fugleflokkene stopper opp i de næringsrike mudderbankene i denne delen av deltaet, hvor det er ferdselsforbud til vanns i en måned på våren. Nærmeste nabo er en motorvei med 13 000–18 000 biler i døgnet! Er det god miljøpolitikk å ha det slik?

Nå er vi tilbake til start, og det er usikkert hva slags veiløsninger vi har i vente. Å utvide og forbedre dagens traseer vil bli svært ødeleggende for fuglelivet, og helt uforenlige med det fuglelivet som verneforskriften skal ivareta. Dette må for all del unngås. Det er også mulig vi får presentert helt nye alternativer gjennom deltaet. Ikke noe er endelig avklart, heller ikke veistandard. 

Må mobilisere for fuglene - på nytt

Alt dette står i skarp kontrast til de som gjennom media forteller oss at nå har alle Lågendeltaets 229 fuglearter fått et nødvendig vern. Hvis det er noe som er sikkert i denne saken så er det uvissheten framover. For oss som vil verne om fuglelivet i Lågendeltaet er ikke tida inne for å juble enda.

FN har utpekt tiåret 2021–2030 til restaureringstiåret, med mål om å øke takten på restaurering av natur, og gjennomføring av større restaureringsprosjekter. Økosystemene i ferskvann viser den sterkeste negative trenden blant økosystemer globalt, og det anslås at bestandene av arter i ferskvannsøkosystemer i verden er redusert med over 80 prosent siden 1970. Det er ikke lenger nok å bevare natur – vi må også restaurere.

Det er muligheter for å restaurere natur langs dagens E6 ved Mjøsa, der strandarealene over langt tid har vært utsatt for et enormt press. Samtidig må Lågendeltaet slippe unna planer om nye inngrep.

Fremover trenger Lågendeltaets fugler alle gode lykkeønskninger for 2023 og fremover, for de går en usikker fremtid i møte.

 

Lågendelta
Mudderbankene i søndre del av Lågendeltaet naturreservat er kjerneområdet for rastende vannfugl på trekk om våren. Dagens E6 ligger rett utenfor høyre bildekant. FOTO: Ragnar Ødegård
Kart Lågendeltaet
Vannfuglenes rasteplasser i Lågendeltaet, basert på nesten daglige tellinger i april og mai i over 50 år. En prikk på kartet representerer 10 ind. Som kartet viser går dagens E6 tvers gjennom de viktigste rasteområdene for trekkfugl på våren, hvor det er et ferdselsforbud til vanns i perioden 15. april – 14. mai. Områdene her er av kritisk betydning for verneområdets fugleliv. Nå som løsningen med bru over reservatet lengre nord er stanset, er det en reell fare for at man på ny vurderer utvidelse av veien i dette området. Det må absolutt unngås. FOTO: BirdLife Oppland