Hopp til hovedinnhold

BirdLife Trøndelag

NOF støtter opp om Gaulosen og Rødberg marine verneområder

Av fire foreslåtte marine verneområder i Sør-Trøndelag er nå planene klare for Gaulosen og Rødberg marine verneområde. NOF støtter opp om begge verneområdene og mener det er både riktig tidspunkt og svært viktig at disse områdene nå sikres for ettertiden gjennom status som marine verneområder.

Av Thomas Kvalnes

Publisert 02.08.2015

En måte å ta vare på viktige naturområder er å verne de. Hittil er få marine områder vernet, men arbeidet med en marin verneplan for Norge har pågått siden 2001. Marine verneområder har som formål å beskytte et representativt utvalg av sjøområder langs norskekysten og sikre mangfoldet av arter og naturtyper. De tre første marine verneområder ble opprettet med vedtak i statsråd i juni 2013. Disse vedtakene gjaldt Saltstraumen i Nordland, korallrevet på Tauterryggen i Trondheimsfjorden og fjordarmen Framvaren i Vest-Agder. I Sør-Trøndelag er Gaulosen, Rødberg, Kråkvågsvaet-Grandefjæra-Bjugnfjorden og Froan-Sularevet foreslått som marine verneområder. Planene for Gaulosen og Rødberg marine verneområde har nå vært ute på høring.

Gaulosen

Gaulosen elvedelta med tilgrensende fjærer, gruntvannsområder og marine områder er et av de viktigste områdene for vannfugl i Sør-Trøndelag. Lokaliteten, som ligger i Trondheim, Melhus og Skaun kommuner, er et nesten helt urørt stort elvedelta og estuarium, som er det eneste av sitt slag i Sør-Norge, og ett av svært få i Norge. Området har enorm naturrikdom på små arealer, og Gaulosenområdet er den mest artsrike lokaliteten for fugler i Trøndelag, med 241 fuglearter registrert i Artsobservasjoner. Hele det foreslått vernede området har status som internasjonalt viktig fugle- og biodiversitetsområde (IBA – Important Bird and Biodiversity Area) og dagens verneområder har status som Ramsarområde. Etablering av et marint verneområde som foreslått i Gaulosen vil være et meget viktig steg i riktig retning for å bevare disse verdiene for ettertiden.

Forslaget til Gaulosen marine verneområde dekker ca. 10 km2 og består av store tidevannsflater og grunne arealer med sand- og mudderbunn, samt relativt bratte skråninger ned til den flate fjordbunnen med dyp mer enn 200 meter innerst i fjordarmen. Forslaget inkluderer fjærene på Øysand, Brekkgrunnen, fjæra i Buvika, fjærene ved Mule og sjøområdene mellom. NOF mener det er meget viktig at fjæresonene og gruntvannsområdene i Gaulosen vernes i den utstrekning som er foreslått. Utstrekningen av det marine verneområdet i fjordområdet ansees som god, men vi skulle gjerne sett at vernet ble utvidet med de tidevannspåvirkede delene av Gaula opp til Kuøra/Volløya og Stavsengan, som også er en viktig funksjonell deler av våtmarksområdet.

Trykk her for å lese hele NOFs uttalelse om Gaulosen marine verneområde.

Rødberg

Rødberg er en strømrik lokalitet i Rissa kommune som omfatter en spesiell geologisk struktur med grunne spektakulære forekomster av korallrev (bygd opp av øyekorall Lophelia pertusa) med et rikt biologisk mangfold, samt grunne sjøområder med tilhørende rik bunndyrsfauna ved Grønningsbukta og Prestbukta. Disse to buktene med tilhørende sjøområder rundt Rødbergneset har vært godt kjent blant lokale ornitologer i over lang tid for sin rike forekomster av vannfugl med spesielt høye individantall under trekktidene og større forekomster av overvintrende vannfugl, blant annet sjøorre (sterkt truet på IUCNs rødliste). Grønningsbukta er allerede vernet som naturreservat på grunn av våtmarksområdets rike plante- og dyreliv, med strandenger og store forekomster av fugl. Det nå foreslått vernede området har ikke mindre enn 191 fuglarter registrert i Artsobservasjoner.

Forslaget til Rødberg marine verneområde dekker ca. 16 km2 og inkluderer fjærene i Grønnings- og Prestbukta, og et stort sjøområdet utenfor mellom Storneset og Slakken. NOF mener det er svært viktig og riktig at disse verdiene nå i enda større grad synliggjøres og bevares for ettertiden gjennom etablering av et marint verneområde. Slik som i Gaulosen er det meget viktig at fjæresonene og gruntvannsområdene ved Rødberg vernes i den utstrekning som er foreslått.

Trykk her for å lese hele NOFs uttalelse om Rødberg marine verneområde.

Gaulosen flyfoto
Gaulosen elvedelta og estuarium sett fra lufta. FOTO: Arne Follestad
Gaulosen marine verneområde
Verneforslaget for Gaulosen marine verneområde. FOTO: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Rødberg marine verneområde
Verneforslag Rødberg marine verneområde. FOTO: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag