Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Flytting av Trondheim havn til Gaulosen er ikke et miljøprosjekt!

NOF mener at forslaget om Øysand havn er et overgrep mot unik norsk natur – ikke et miljøprosjekt. Et lovende CO2-regnskap er nemlig ikke nok til å kalle dette «et av Midt-Norges største miljøprosjekter noensinne» når ødeleggelse av et intakt elvedelta også inngår i planene.

Av Kjetil Aadne Solbakken

Publisert 20.06.2009

NOF opplever at debatten om flytting av Trondheim havn foreløpig har vært for ensidig og lite kritisk. Man skulle nesten tro at det var operaen i Bjørvika som nå planlegges i Gaulosen!

NOF mener forslaget om Øysand havn er et overgrep mot unik norsk natur – ikke et miljøprosjekt. Et lovende CO2-regnskap er nemlig ikke nok til å kalle dette «et av Midt-Norges største miljøprosjekter noensinne» når ødeleggelse av et intakt elvedelta også inngår i planene. Det er viktig å være visjonær og nytenkende, men det er likevel ikke legitimt å foreslå å bygge ned et område som dette. NOF mener forslagsstillerne burde ha tenkt seg bedre om.

Natur- og friluftslivsverdiene i Gaulosen, så nær en stor by, gjør Trondheim unik i norsk sammenheng. Dette må veie mye tyngre enn de fordelene det måtte ha å bygge en industrihavn og et transportknutepunkt her. Dessverre er ikke slike verdier målbare i kroner og øre. Nettopp derfor er det fare for at vi kan miste dem nå.

Gaulosen-området ligger som det gjør i dag fordi man til nå har greid å stå i mot presset fra ulike hold på å bygge ned området. Vår evne til å ødelegge natur er enorm. Det krever etisk ryggrad å la være! Forslaget som Havnesjefen har fått utarbeidet ser rent og pent ut, men vi ønsker å presentere et mer nyansert bilde av saken som viser mulige ekspansjonsretninger og omfanget av båttrafikk. Vi tror ikke det er mulig å skulle anlegge en regional industrihavn i Gaulosen og samtidig bevare områdets verdier for natur og friluftsliv.

All erfaring tilsier at når et slikt gigantanlegg etableres vil tilgrensende arealer gradvis bli bygd ned. Det er alltid behov for utvidelser, knoppskyting, synergieffekter eller hva man vil kalle det. Derfor må slike anlegg lokaliseres til steder hvor utvidelser er ønskelige og mulige. NOF vil trekke frem Orklas delta som et eksempel på hvordan det går når man bedriver «bit for bit»-planlegging i lang tid. I 1920 var dette et uberørt elvedelta. Nå er det en by og et industriområde. Deltaet eksisterer ikke mer. Denne utviklingen ønsker vi ikke i Gaulosen.

På vår illustrasjon har vi også tegnet inn et sannsynlig antall skip man kan regne med vil besøke havnen per dag når anlegget står klart. Denne skipstrafikken vil høyst sannsynlig medføre vedvarende forurensning som for eksempel oljesøl i hele fjordsystemet (inkludert Gaulosen Ramsarområde) i tillegg til stor forstyrrelse og fortrengning av fuglelivet. I tillegg vil uønskede fremmede marine arter kunne komme med ballastvann og etablere seg i brakkvannsområdet i elveosen.


Oppfordringen fra NOF er klar – skrinlegg planene om Øysand havn og bruk pengene på utredning av andre alternativer.

Fakta om Gaulosen:

  • Verneområdene i Gaulosen er et Ramsarområde. Dvs. at de har en status som internasjonalt viktige i tillegg til at de er vernet nasjonalt.
  • Selve Gaulosen, fjæra på Øysand, Buvikfjæra og sjøområdene utenfor utgjør ett funksjonsområde for fugl og naturmangfold. Hvis noen av dem blir bygd ned blir alle delområdene redusert i verdi. For eksempel pendler fuglene på daglig basis mellom Gaulosen, Øysand og Buvika.
  • Gaulosen er det største store urørte elvedeltaet i Midt-Norge. Det finnes i det hele tatt svært få slike deltaer i landet.
  • Elvedeltaer er blant de mest truede naturtypene i Norge og på verdensbasis, fordi de oftest ligger sentralt og fordi det er så lett å bygge dem ned.
  • Gaulosen og Øysand er et svært viktig friluftsområde for befolkningen i Trondheim og omliggende kommuner. Det finnes ingen erstatningsområder dersom dette bygges ned.
  • Gaula er et varig vernet vassdrag.
  • Gaula er en svært viktig lakse- og sjøørretelv. Gruntvannsområdene i sjøen utenfor er svært viktige særlig for sjøørret.
  • Direktoratet for naturforvaltning har bedt Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om å utarbeide et forslag om marint vern i sjøen mellom Buvika, Gaulosen og Byneslandet.

Gaulosen
Slik ser NOF for seg Gaulosen før og etter en flytting av Trondheim havn til Øysand. Foto: Google Earth. Arkitekten Tormod Amundsen fra Nordøstkompaniet har tegnet inn havna med trafikkårer på land og vann inn på satellittbildet fra Google Earth.
Orkanger
Elvedeltaet til Orkla på Orkanger var så og si urørt rundt 1920 (Foto: Orkanger Historielag). En gradvis utbygging av havneanlegg og industri har imidlertid nærmest utradert hele elvedeltaet. NOF mener at en tilsvarende utvikling fort kan skje med Gaulosen når den foreslåtte havna på Øysand etterhvert får ekspansjonsbehov. FOTO: Bilde fra 2009: Orkdal kommune

Kommentarer til nyheten (2)