Hopp til hovedinnhold

BirdLife Vest-Agder

Slevdalsvann - Status fem år etter at restaurering og skjøtselstiltak ble igangsatt

NOF Lister lokallag har overvåket hekkende våtmarksfugl i Slevdalsvann naturreservat. Resultatene viser at de fleste artene har respondert positivt på tiltakene som er gjort for å forbedre naturtilstanden i området. En forhåndsdefinert evalueringsmetodikk med et poengsystem viser at vi nå kan anse prosjektet i Slevdalsvann for å være vellykket.

Av Knut Olsen

Publisert 15.04.2020

Før forbedringstiltakene ble startet opp ble det definert forvaltningsmål og tilstandsvariabler, og et poengsystem for å kunne evaluere om prosjektet ble vellykket. Status etter 2019-sesongen var en score på 19 av 25 mulige poeng, dette gjør at vi nå anser restaureringen og skjøtselen for å ha vært vellykket.

Som en direkte følge av målrettet restaurering og skjøtsel har sothøne, vipe, rødstilk, sørlig gulerle og skjeggmeis reetablert seg som hekkefugler i Slevdalsvann, etter å ha vært borte i kortere eller lengre perioder på grunn av gjengroing og lav vannstand. Flere andre arter har vist en økende hekkebestand: Stokkand, krikkand, vannrikse, myrrikse, enkeltbekkasin og rørsanger.

Sivhauk, trane og gresshoppesanger hekker i området i noenlunde samme antall som før, mens et fåtall arter har gått tilbake: Sivsanger, myrsanger og sivspurv. Nedgangen hos sivsanger og myrsanger er en direkte følge av at store arealer har endret karakter fra å være i en sterk gjengroingsfase til å bli åpne strandenger og sumpområder med lav vegetasjon og små vannspeil. Dette var et bevisst valg, da forbedring av biotop for noen arter nødvendigvis vil forverre eller ødelegge biotopen for andre arter. For sivspurven sin del er nok den generelle tilbakegangen over store deler av utbredelsesområdet også en del av forklaringen på nedgangen.

Grågås er en helt ny hekkefugl i Slevdalsvann. Det er også håp om at flere våtmarksarter vil etablere seg som hekkefugler i området i årene fremover. Det er påvist en økning i forekomsten av bl.a. brunnakke, snadderand, knekkand, skjeand, dvergdykker og sivhøne i hekketiden – uten at vi så langt har klart å påvise hekking med sikkerhet hos disse artene.

Slevdalsvannets verdi som raste- og næringsområde under trekket vår og høst har også økt betydelig for mange arter, dog uten at dette er fulgt opp og kvantifisert like målrettet som hekkefuglfaunaen.

Når dette er sagt så er det flere ting som truer i fremtiden:

• Først og fremst så har det vært en voldsom nedgang i hekkebestanden til mange våtmarksfugler ellers på Lista. Tidligere vanlige hekkefugler som vipe og rødstilk har nå nærmest forsvunnet fra alle andre hekkeområder enn Slevdalsvann, mens arter som brunnakke, myrrikse, storspove og enkeltbekkasin er på god vei til å forsvinne fra andre hekkeområder. Spørsmålet er om den lille våtmarken i Slevdalsvann er nok til å opprettholde levedyktige bestander av disse artene om de forsvinner fra områdene rundt.

• Slevdalsvann har også et svært begrenset nedslagsfelt og liten vanntilførsel fordi "Åna" som tidligere rant gjennom vannet er lagt i en kanal rundt naturreservatet. De siste to vår- og sommersesongene (2018 og -19) har vi hatt lite nedbør på våren og sommeren, og dette har ført til at området tørker ut i hekkesesongen. Dette går ut over de hekkende våtmarksfuglene. Mer konsentrert nedbør og lengre perioder med tørke er forutsatt å være en av konsekvensene av de klimaendringene vi nå ser. Dersom dette viser seg å bli et gjentakende fenomen så er det behov for tiltak for å bedre vanntilførselen til området i perioder med langvarig tørke.

• Til sist så ser vi også at enkelte arter, til tross for bestandsøkning, har hatt store problemer med å oppfostre flyvedyktige unger de siste par årene. Dette gjelder særlig for vipa, som ikke har fått en eneste unge på vingene de siste to år. Problemet er stor predasjon av egg og unger. En rekke predatorer blir trukket til Slevdalsvann på grunn av god tilgang på byttedyr. Enkelte tiltak er igangsatt i Slevdalsvann og områdene rundt, men dette er et vanskelig problem å finne gode løsninger på.

Vedlagte rapport oppsummerer de tiltakene som er gjennomført i området, utvikling i hekkebestanden til en rekke arter, evaluering av tilstanden i området, samt forslag til fremtidige tiltak som kan bidra til å løse enkelte av de problemene som er nevnt over og sikre at naturverdiene i Slevdalsvannet opprettholdes i fremtiden.

Tidligere rapporter fra Slevdalsvann:

 

Slevdalsvann 2020-03-02
Vestre del av Slevdalsvann sett fra fugletårnet i sør mot nord. Bildet er tatt 2. mars 2020. Området fremstår nå i sin «endelige» form, etter fem år med restaurerings- og skjøtselstiltak. FOTO: Knut Olsen