Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Innholdsrikt årsmøte på Runde!

NOFs årsmøte 2013 ble arrangert i spektakulære omgivelser på sjøfugløya Runde. NOF fikk valgt inn tre nye styremedlemmer: Michael Fredriksen, Tine Marie Hagelin og Atle Ivar Olsen. Viktige vedtektsendringer kom på plass, og Sentralstyrets forslag om at NOF på ny skulle søke medlemskap i SABIMA ble vedtatt.

Av Kjetil Aa. Solbakken

Publisert 02.05.2013

Fugleøya Runde er vel selve drømmelokaliseringen for NOF-arrangementer i Sør-Norge, og sist gang NOFs årsmøte ble arrangert der var i 1996. Når NOF avd. Møre og Romsdal på nytt tok på seg oppdraget med å arrangere årsmøtet var sjøfugløya en helt naturlig lokalisering. Det møtte opp 36 stemmeberettigede medlemmer til årsmøtets start lørdag 27. april.

NOFs styreleder Simon Rye åpnet årsmøtet, og Alv Ottar Folkestad ble valgt til å være dirigent. Årsmøteinnkallingen ble enstemmig godkjent. I 2012 fikk NOF en testamentarisk gave i form av en leilighet, som gav et overskudd ved salg på kr. 1 291 000. Det ble i forbindelse med godkjenning av årsmelding og årsoppgjørsdisposisjoner debatt om disse pengene skulle inngå i NOFs frie egenkapital (disposisjonsfond) eller om pengene skulle tildeles ett eller flere av fondene som forvaltes av fondsstyret. Sentralstyrets forslag om at pengene skulle plasseres i disposisjonsfondet ble vedtatt. Årsoppgjørsdisposisjoner og en oppdatert årsmelding ble så godkjent.

Langtidsplaner

Det var ikke utarbeidet noen ny strategisk plan som var i en slik form at den kunne presenteres for årsmøtet. Årsmøtet vedtok at den gjeldende strategiske planen skal videreføres. Anne Kolstad fremsatte deretter forslag om at Sentralstyret skal legge frem et utkast til ny strategisk plan for årsmøtet 2014. Årsmøtet vedtok forslaget fra Anne Kolstad.

Kontingent

Sentralstyret hadde foreslått følgende kontingent: Grunnandel kr. 150. Tidsskriftsandel for Vår Fuglefauna kr. 250 og tidsskriftsandel for Fuglevennen kr. 60. Sistnevnte en økning på 10 kr., de to førstnevnte uendret. Sentralstyrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Valg

Trond Vidar Vedum, Elisabeth Storstein Årsnes og Anette Jensen ønsket ikke gjenvalg til NOFs sentralstyre. Det var fire kandidater til de tre ledige vervene i Sentralstyret. Det ble da nødvendig med avstemning, og 12 godkjente forhåndsstemmer supplerte de 36 stemmeberettigede. Michael Fredriksen (39 stemmer), Tine Marie Hagelin (34 stemmer) og Atle Ivar Olsen (30 stemmer) ble valgt inn i Sentralstyret, mens Andreas Gullberg (4 stemmer) ikke nådde opp ved denne anledning.

Runar Jåbekk gikk ut av valgkomiteen, og ble erstattet av Knut-Arne Nygård. Fra før sitter Kjetil Mork, Alv Ottar Folkestad og Jann-Oskar Granheim i valgkomiteen.

Årsmøtesaker

Blant en rekke årsmøtesaker skal vi trekke frem at sentralstyret ønsker at NOF på nytt skal søke om medlemskap i SABIMA. Per Stensland (Sentralstyret) orienterte om årsakene til dette, og Christian Steel (SABIMA) fortalte om vedtektsendringer i SABIMA som tydeliggjør måten SABIMA og medlemsorganisasjonene skal samarbeide på. Årsmøtet vedtok deretter Sentralstyrets forslag om at «NOF søker om medlemskap i SABIMA etter en samlet vurdering».

NOF har nylig innført en samlet kontingent- og medlemskapsstruktur for hele organisasjonen, og det var nødvendig med noen avklaringer i form av vedtektsendringer. Disse ble vedtatt enstemmig, og inkluderer blant annet:

  • En presisering av hva medlemskap i NOF innebærer (§ 5.1): «Medlem kan enhver bli som er enig i foreningens formål og som betaler kontingent. Medlemskapet er gjennomgående og gjelder hovedforening, fylkesavdeling og lokallag.»
  • Valgfrihet av fylkesavdelings- og lokallagstilhørighet (§ 5.2): «Senior- og juniormedlemmer kan selv velge fylkestilhørighet (hovedfylke) og underliggende lokallag der dette finnes. Betaling til flere lokale tillegg etter § 6.1 gir medlemsrettigheter i de respektive fylkesavdelinger i tillegg til hovedfylket, men uten at disse fylkene får noen andel av grunnandelen av kontingenten».
  • En presisering av familiemedlemskap (§ 5.3): «Familiemedlemskap må knyttes opp mot et seniormedlemskap. Alle i husstanden kan føres opp som familiemedlemmer. Fylkes- og lokallagstilhørigheten til familiemedlemmer følger det aktuelle seniormedlems hovedfylke med tilhørende lokallag.»
  • En presisering av lokale tillegg (§ 6.1): Kontingenten består av en grunnandel og sentrale tidsskriftsandeler og fastsettes av årsmøtet. Av grunnandelen tilfaller 2/3 hovedforeningen og 1/3 fylkesavdelingen. Fylkesavdelingen fastsetter sitt lokale tillegg i kontingenten, og denne må dekke eventuelle lokallagskontingenter. Størrelsen på det lokale tillegget for neste år må meddeles hovedforeningen innen utgangen av oktober.»

For en fullstendig oversikt over årsmøtesaker (inkl. vedtektsendringer) henvises det til det offisielle årsmøtereferatet (lenke nederst). De nye, oppdaterte vedtektene ligger også vedlagt.

Lenker:

Lunde
En av hovedattraksjonene på Runde - lunden - var på plass i fuglefjellet. FOTO: Frode Falkenberg
Ekskursjon Runde årsmøte 2013
Det flotte kystlandskapet på Runde var målet for årsmøtets uforglemmelige ekskursjon lørdag 27. april. I fuglefjellet fikk deltakerne oppleve de fleste sjøfuglartene som fugleøya er kjent for, slik som havhest, havsule, lunde, lomvi, alke, krykkje og storjo. FOTO: Ingar Jostein Øien
Svein Karlsen Runde årsmøte 2013
Svein Karlsen (fondsstyrets leder) holder et innlegg for årsmøtet under gjennomgang av årsoppgjørsdisposisjonene. FOTO: Ingar Jostein Øien

Kommentér nyheten