Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Foreningen for fuglevern og fuglevernere

Norsk Ornitologisk Forening har som mål å være slagkraftig i naturvernarbeidet. Vi har tusenvis av medlemmer som er ute i verdifull natur hver dag, som følger med og har stor kunnskap om lokale forhold. For mange av våre fuglearter og naturområder går utviklingen i feil vei. Sammen skal vi stoppe dette!

Av Martin Eggen

Publisert 04.01.2016

En verden i endring

Verdens fugleliv er truet fra mange kanter. Felles for dem alle er at det er mange lokale OG regionale påvirkningsfaktorer som utgjør den totale negative trenden. 421 millioner fugler er borte fra den europeiske faunaen på 30 år. Hver tredje fugleart i Norge er truet eller nært truet. I mange saker er det kommunene der hver enkelt av oss bor som har ansvaret for naturen både vi og fuglene er avhengig av. Bortfall av gode plasser for næringssøk og hekking er fortsatt den primære årsaken til at fugler forsvinner.

Fuglevern

Naturvernarbeid omfatter det meste av det vi sysler med i NOF, både nasjonalt og lokalt. Enten vi er ute for å registrere fugler i nærmiljøet, driver med vinterfôring eller forteller andre om fugler, er det i vid betydning naturvernarbeid. Gjennom å kartlegge fugler og bevisstgjøre andre om fuglers krav til miljø legges mye av grunnlaget for god forvaltning av fuglene. Naturvern, mer spesifikt fuglevern, er så viktig for oss at det til og med er inkludert i navnet vårt: Norsk Ornitologisk Forening – forening for fuglevern.

I NOFs strategi vedtatt på årsmøtet i 2014 er forvaltning av fuglene våre på en bærekraftig måte mål nummer én av totalt fire satsingsområder. NOF har lenge vært en sentral aktør i norsk naturforvaltning, ikke minst gjennom å ha en medlemsmasse av kyndige fuglefolk. Dette setter oss i en særstilling. Dette gjør at vi blir lyttet til, og selv kan bidra med verdifull informasjon. Rundt omkring er det mengder av NOFere som legger inn observasjoner i artsobservasjoner.no, og således bidrar til kunnskap om naturen. De fleste lokallag og fylkesavdelinger har på et eller annet tidspunkt kommet med uttalelser eller jobbet mer planmessig med å engasjere seg når fugleliv i deres område er truet. Mange jobber godt med dette, og opplever at det er en aktivitet som gir både tap og seire. Mest av alt gir det mening. Hva kan være bedre for en fuglekikker enn å bidra til å ta vare på fuglene rundt oss?

Gjør hverandre gode!

Dette ønsker vi mer av. For å styrke fuglevernarbeidet har derfor NOF ansatt en egen naturvernrådgiver, som skal ha et spesielt fokus på fuglevern. En av de primære oppgavene er å styrke naturvernarbeidet ute i lokallag og fylkesavdelinger. Med våre 9000 medlemmer, der svært mange kan tenkes å ha ressurser å bidra med, er potensialet for enda mer engasjement stort. Ved å hjelpe hverandre og gi hverandre tips vil vi bli enda mer slagferdig. Dette gjør vi gjennom:

  • Å gi hverandre tips om ressurspersoner og kontaktpersoner.
  • Å vise frem de gode resultatene. Hva har fungert andre steder?
  • Å bidra med det hver enkelt er god på, og få hjelp til det man føler seg utrygg på.
  • Å bygge kompetanse innad i foreningen.
  • Å følge med på små og store naturvernsaker over hele landet.
  • Å bli sett og hørt i den offentlige debatten.

De hyggelige eksemplene

Det er viktig å huske på at det vi gjør betyr noe, også i et langt perspektiv. NOF har siden 1957 bidratt til å sette fuglevern på kartet. Vi har vært sentral i å foreslå verneplaner og opprette naturreservater over hele landet. Vi har gjennom årtier korrigert og vært både en vaktbikkje og støttespiller til forvaltningen. Mange naturinngrep er ikke gjennomført blant annet takket være NOF, og vi kan trygt si at uten NOF ville norsk natur vært fattigere. Vi jobber mot konkrete arter, blant annet dverggås, hubro, åkerrikse og vipe – vi vet at langsiktig naturvernarbeid gir resultater! Ikke bare konkret, men også gjennom utformingen av forvaltningen av artene på sikt.

Svært mye av det vi oppnår er takket være alle våre medlemmer og tillitsvalgte over hele landet. Dere er ryggraden i organisasjonen. Med en nyansatt naturrådgiver er ønsket at NOF kan bli enda mer aktuell og slagkraftig, og at samarbeidet mellom ulike nivåer i NOF styrkes.

Kontaktperson for naturvernsaker hos NOF er Martin Eggen. Han kan nås på:

e-post: martin@birdlife.no
Telefon: 90 56 51 08
Skype: martin.eggen3

Aktuelle lenker:

Brekstadfjæra fylles ut
Den viktigste årsaken til at det blir færre fugler er ødeleggelse av områder for næringssøk og hekking. Brekstadfjæra i Ørland (bildet) var et av de viktigste våtmarksområdene i den sørtrønderske kommunen, men ble vedtatt utfylt til næringsformål. FOTO: Georg Bangjord
Hubro på stolpe
Det er ikke uvesentlig hvor en kraftlinje legges. Mange av NOFs avdelinger jobber konkret med denne type saker – slik at hubro (bildet) og andre fuglearter ikke skal få økt dødelighet gjennom elektrokusjon og kollisjoner. FOTO: Karl-Otto Jacobsen
Martin Eggen
Martin Eggen er ny naturvernrådgiver i NOF, og organisasjonen ønsker med ansettelsen å øke slagkraften i naturvernsaker. Har du en aktuell naturvernsak? Da kontakter du Martin! FOTO: Jon Olav Larsen