Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

NOFs årsmøte vil ha et sentralt medlemskap

NOFs årsmøte ble arrangert 24. april på Lista i Vest-Agder. Forslaget om en samlet innkreving av medlemskontingent i NOF skapte stort engasjement. Årsmøtet ga sin tilslutning til at NOF etablerer et samlet medlemskap, og at Organisasjonsutvalget utarbeider løsningsforslag som sendes fylkesavdelingene og lokallagene til høring.

Av Magne Myklebust

Publisert 06.05.2010

Skal NOF sentralt ta over kontingentinnkrevingen for alle ledd i organisasjonen? Dette var nok den årsmøtesaken det var knyttet størst interesse til før årsmøtet til NOF på Lista 24. april. Engasjementet til de 46 stemmeberettigede deltakerne var da også upåklagelig! Det er lenge siden et årsmøte sprengte fastsatte tidsrammer for arrangementet, men på Lista måtte man legge til litt overtid for å komme i mål med sakene.

Etter at NOFs styreleder Alv Ottar Folkestad hadde åpnet årsmøtet, ble møtet myndig ledet av dirigent Jan Erik Røer. Årsmøteinnkallingen ble godkjent, det samme ble årsmelding og årsoppgjørsdisposisjoner for 2009.

Kontingenten for Vår Fuglefauna ble enstemmig vedtatt å stå uendret. Det innebærer da at også for år 2011 så blir seniorkontingenten 350 kroner, mens juniorer (≤ 18 år) og pensjonister skal betale 250 kroner. Familiemedlemskap blir fortsatt 50 kroner.

Grunnet fjorårets vedtektsendringer var kun én vararepresentant på valg ved årsmøtet. Rune Haugen fra Hitra i Sør-Trøndelag ble enstemmig valgt av årsmøtet som ny vararepresentant etter Ellen Tove Andreassen. Espen Sundet Nilsen kommenterte på vegne av valgkomiteen at neste årsmøte har en utfordring med tanke på å unngå at hele sentralstyret kommer på valg samtidig.

Så var det klart for den store saken: Skal NOF sentralt kreve inn kontingenten for alle ledd i organisasjonen? Styreleder Alv Ottar Folkestad orienterte om bakgrunnen for at sentralstyret fremmet saken. Dagens fylkesavdelinger og lokallag springer ut fra sentralorganisasjonen, og er en del av en organisasjon som jobber mot felles mål. På vegne av sentralstyret erkjente Folkestad at NOF sentralt ikke har vært dyktige nok til å yte service som et bindeledd til fylkesavdelinger og lokallag. Med dagens gode økonomi er NOF sentralt imidlertid i bedre stand enn noensinne til å yte service til organisasjonen. Da må NOF sentralt ha oversikt over og kommunikasjon med medlemsmassen. Etter mange innlegg og lang debatt vedtok årsmøtet med 39 stemmer for og 6 stemmer mot å gå videre med jobben med å innføre en sentral kontingentinnkreving. Tre alternative forslag ble utarbeidet for votering. Årsmøtet vedtok Sentralstyrets forslag: Årsmøtet gir sin tilslutning til at NOF etablerer et samlet medlemskap, og at Organisasjonsutvalget utarbeider løsningsforslag som sendes fylkesavdelingene og lokallagene til høring.

Sentralstyret foreslo før årsmøtet å endre vedtektenes § 3.1.3, men siden det ikke ble vedtatt en sentral innkreving av kontingent på dette årsmøtet, valgte Sentralstyret å trekke forslaget. Dermed mister ikke de som har medlemskap kun i fylkesavdelingene sine rettigheter på årsmøtet i påvente av vedtak om en sentral innkreving av medlemskap. Årsmøtet ga enstemmig sin tilslutning til at saken om endring av § 3.1.3 utgår.

For § 4.9 vedtok årsmøtet enstemmig følgende nye tekst: Regnskapet skal revideres av en offentlig godkjent revisor.

Ingen resolusjoner var meldt inn før årsmøtet.

 

Det offisielle årsmøtereferatet

Årsmøte Lista 2010
Jan Erik Røer (til høyre) var dirigent under årsmøtet til NOF på Lista 24. april 2010. Møtet ble arrangert i lokalene til Lista flypark ved Borhaug. FOTO: Ingar Jostein Øien
Årsmøte Lista 2010 bilde 2
NOFs styreleder Alv Ottar Folkestad (til venstre) taler til forsamlingen under festmiddagen på årsmøtet på Lista 24. april 2010. FOTO: Ingar Jostein Øien
Årsmøte Lista 2010 bilde 3
Grytidlig om morgenen lørdag 24. april samlet årsmøtedeltakerne seg til fuglekikking ved Lista fyr. I forgrunnen ser vi Trond Vidar Vedum (i midten) i samtale med Arnfinn Tøråsen (t.h.). FOTO: Ingar Jostein Øien

Kommentarer til nyheten (3)