Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Ny medlems- og kontingenstruktur i NOF

NOFs årsmøte ble arrangert 2. april på Skullerudstua i Oslo. En ny medlems- og kontingentstruktur ble vedtatt. Fra og med 2013 skal NOF sentralt kreve inn kontingenten for alle ledd i organisasjonen, og alle blir likeverdige medlemmer i NOF.

Av Magne Myklebust

Publisert 06.05.2011

På årsmøtet i 2010 vedtok NOF at organisasjonen skulle ha en sentral innkreving av medlemskontingenten, i år var det på tide å avgjøre på hvilken måte dette skulle skje. Mange hadde naturlig nok meninger om temaet, og det tok over syv timer før årsmøtet i 2011 ble hevet! Det var 66 stemmeberettigede tilstede på årsmøtet.

NOFs styreleder Alv Ottar Folkestad åpnet årsmøtet, og Jan Erik Røer ble som i fjor valgt til å være dirigent. Årsmøteinnkallingen og årsoppgjørsdisposisjonene ble enstemmig godkjent. Årsmeldingen til NOF ble også enstemmig godkjent, men med følgende tillegg: Når det gjelder internasjonale prosjekter har NOF videreført samarbeidet med NORAD om Zambia-prosjektet.

Kontingent

Årsmøtet vedtok at kontingenten for Vår Fuglefauna i 2012 skal stå uendret. Et unntak ble gjort for de som ønsker å innføre den nye kontingenstrukturen (nedenfor) alt i 2012. For disse ble det vedtatt at en grunnkontingent på kr. 150 skal fordeles med 2/3 til sentralt ledd og 1/3 til fylkesavdeling. Utover grunnkontingenten tilkommer kr. 250 for Vår Fuglefauna og kr. 50 for Fuglevennen. Det er frivillig for fylkesavdelingene å innføre ordningen alt fra 2012, men fra og med 2013 skal den nye kontingentstrukturen gjelde for hele NOF.

Valg

Alv Ottar Folkestad ble gjenvalgt for ett år som styreleder, og Edvin Thesen og Rune Aae ble også gjenvalgt som styremedlemmer for ett år. Styremedlemmene Elisabeth Årsnes og Trond Vidar Vedum er på valg i 2013, da de ble valgt for fire år i 2009 med den tids valgregler i NOF. Terje Lislevand stilte ikke til gjenvalg som varamedlem, og ble erstattet av Anette Jensen fra NOF Vesterålen lokallag. Rune Haugen ble gjenvalgt som varamedlem for ett år. Grunnet vedtektsendringer senere på årsmøtet, ble de to varamedlemmene omgjort til styremedlemmer.

Valgkomiteen ble gjenvalgt.

Medlems- og kontingentstruktur

Alv Ottar Folkestad presenterte de to forslagene til ny organisasjonsstruktur, og Håkan Billing ga utfyllende kommentarer til Organisasjonsutvalgets forslag. Det ble brukt mye tid på denne saken, da de to forslagene har store og noe ulike konsekvenser for hvordan organisasjonen drives.

Det ble votert over de to forslagene, og 46 stemte for Sentralstyrets forslag, mens 16 stemte for Organisasjonsutvalgets forslag.

Det ble så stemt punkt for punkt i Sentralstyrets forslag. Følgende vedtak ble fattet på de seks punktene:

1) Kontingenten består av en grunnandel og sentrale tidsskriftsandeler og fastsettes av årsmøtet. Av grunnandelen tilfaller 2/3 hovedforeningen og 1/3 fylkesavdelingen. Lokale tillegg vedtas lokalt.
2) Fylkesavdelingen fastsetter sin andel av kontingenten utover grunnkontingenten.
3) Kontingenten inkludert abonnementer innkreves sentralt hvor fylkesavdelingenes andel overføres videre etter hovedforfall.
4) Medlemskap i NOF innebærer normalt ett eller flere tidsskrifter.
5) Følgende satser gjelder:

  • a. Senior 100 % av kontingent
  • b. Junior 50 % av sentralt vedtatt kontingent (tom 18 år)
  • c. Familiemedlemskap = tillegg av sentral grunnandel (med fordeling 50/50 lokalt/sentralt) (uavh. av ant. familiemedlemmer).

6) Endringer i vedtektenes §§ 6.1, 6.2, 6.3, ny 6.4 og 8.2 gjelder senest fra årskontingenten for 2013.

Dette innebærer at alle som frem til nå har vært medlem av NOF-sentralt, en fylkesavdeling eller lokallag i NOF kun blir medlem av NOF når disse endringene trer i kraft. Alle NOFs medlemmer vil også ha like rettigheter på foreningens årsmøte, og i andre sammenhenger der medlemskap i NOF er av betydning.

Årsmøtet vedtok å gå bort fra redusert kontingent for pensjonister. Juniorkontingent blir i fremtiden 50 % av seniorkontingent. Sekretariatet tar sikte på at endringene i pensjonist- og juniorkontingent trer i kraft fra og med 2012 for kontingent som kreves inn av NOF sentralt.

Vedtektsendringer

Det ble gjort en rekke vedtekstendringer på årsmøtet, se det offisielle årsmøtereferatet og årsmøteinnkallingen (nederst) for en oversikt over disse. Den nye kontingentstrukturen ble rotfestet i vedtektene, og av andre vedtektsendringer kan vi legge merke til at ordningen med varamedlemmer fjernes, og at disse omgjøres til styremedlemmer. Ordningen med livsvarig medlemskap fjernes fra og med 2012. Årsmøteinnkallingen skjer heretter elektronisk.

Aktuelle lenker:

Årsmøte 2011 Håkan Billing
Håkan Billing (bildet) og NOF avd. Oslo og Akershus sto for et suverent arrangement av årsmøtet til NOF på Skullerudstua i Oslo 2. april 2011. FOTO: Ingar Jostein Øien
Årsmøte 2011 salen med deltakere
Det var møtt opp 66 stemmeberettigede på NOFs årsmøte på Skullerudstua i Oslo 2. april. Dette er et relativt høyt antall til NOFs årsmøter å være. FOTO: Ingar Jostein Øien
Årsmøte 2011: Alv Ottar Folkestad og Jan Erik Røer
Alv Ottar Folkestad (foran) tok gjenvalg som styreleder i NOF. I bakgrunnen sitter dirigent Jan Erik Røer. FOTO: Ingar Jostein Øien

Kommentarer til nyheten (1)