Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Opptil 4 100 hekkende grågåspar i Nordland

Fylkesmannen i Nordland har startet arbeidet med en forvaltningsplan for grågåsa i fylket, og i den forbindelse var det ønskelig med en statusoppdatering for regionens hekkebestand. NOF gjennomførte derfor en kartlegging av arten i utvalgte kommuner i 2017, og resultatene er oppsummert i en grundig rapport.

Av Oddvar Heggøy og Paul Shimmings

Publisert 08.02.2018

Tidligere estimater for hekkebestanden av grågås i Norge antyder at omtrent halvparten av bestanden hekker i våre tre nordligste fylker. Av disse er det antakelig Nordland som har flest hekkende par.

Forvaltningsplan i Nordland

Det antas at hekkebestanden av grågås i Norge er i økning, noe som er en sannsynlig årsak til hyppigere konflikter mellom beitende gjess og ulike landbruksinteresser. Dette er også noe av årsaken til at Fylkesmannen i Nordland har startet arbeidet med en forvaltningsplan for arten i hele fylket. Målet er å gi forvaltningsmyndighetene i kommuner og fylke et bedre verktøy for forvaltning av grågåsa i Nordland. Som en viktig del av forvaltningsplanen inngår arbeidet med å skaffe en oppdatert kommunevis oversikt over fylkets hekkebestand. Denne store oppgaven ble tildelt NOF i 2017.

NOFs arbeid i 2017 gikk ut på å sammenstille eksisterende kunnskap, samt å foreta supplerende feltundersøkelser i områder der kunnskapen om bestandsstørrelse var mangelfull, men hvor det var rapportert om mange grågjess i hekketiden. Særlig Helgeland og Vesterålen ble derfor prioritert med hensyn til feltundersøkelser, som også er områdene i Nordland hvor Fylkesmannen mottar flest klager fra på grunn av beiteskader fra gjess. Også i Lofoten ble det gjort et grundig feltarbeid. I to av kommunene på Helgeland (Vega og Herøy) ble resultatene fra undersøkelser i 2015 benyttet.

Tetthetsdata

På bakgrunn av feltundersøkelsene som ble gjennomført var det mulig å beregne tettheter av hekkende grågjess i det som kunne betraktes som passende hekkebiotoper. Dette inkluderte arealer som var under 25 moh., mindre enn 2 km fra sjøen (eller mindre enn 1 km fra innsjøer som lå helt eller delvis innenfor en avstand på 2 km fra sjøen) og definert som dyrket mark, åpent område, innsjø eller myr i Kartverkets N50-kartgrunnlag. Tettheter av hekkende grågåspar i undersøkte områder ble så brukt for å beregne antall hekkende par i områder som ikke ble undersøkt, i kombinasjon med det som forelå av observasjonsdata fra disse kommunene.

Flest grågjess på Helgeland

Kommunene med flest hekkende grågjess i Nordland var alle i sørfylket. Vega, med sine anslagsvis 400–600 par, antas å ha den største hekkebestanden, etterfulgt av nabokommunene Herøy (350–475 par) og Dønna (250–500 par). På bakgrunn av de kommunevise estimatene, som alle er presentert og begrunnet i rapporten, har NOF kommet fram til en total hekkebestand på 2 425–4 120 par grågås i Nordland.

Supplerende undersøkelser i 2018

NOF vil i 2018 gjøre en del supplerende feltarbeid i noen av kommunene i Salten og på Helgeland, som ble mangelfullt undersøkt i 2017. Til dette vil tips og supplerende observasjonsdata fra publikum kunne være av stor verdi. Observasjoner av rugende individer eller av par med unger er av særlig interesse, og vi oppfordrer derfor alle som observerer hekkende grågjess i Nordland til å rapportere sine observasjoner i Artsobservasjoner eller direkte til NOF (paul@birdlife.no) også i 2018.

Mange grågjess i Nordland

Fylkesmannen i Nordland har startet arbeidet med en forvaltningsplan for grågåsa i Nordland, og i den forbindelse var det ønskelig med en statusoppdatering for fylkets hekkebestand. NOF gjennomførte derfor en kartlegging av arten i utvalgte kommuner i 2017, og resultatene er oppsummert i en grundig rapport.

Tidligere bestandsestimater for hekkebestanden av grågås i Norge antyder at omtrent halvparten av bestanden hekker i våre tre nordligste fylker. Av disse er det antakelig Nordland som har den største enkeltbestanden av arten.

Forvaltningsplan i Nordland

Det antas at hekkebestanden av grågås i mye av den nordnorske regionen er i økning, noe som er en sannsynlig årsake til hyppigere konflikter mellom beitende gjess og ulike landbruksinteresser. Dette er også noe av årsaken til at Fylkesmannen i Nordland har startet arbeidet med en forvaltningsplan for arten i hele fylket. Målet er å gi forvaltningsmyndighetene i kommuner og fylke et verktøy for forvaltning av grågåsa i Nordland. Som en viktig del av forvaltningsplanen inngår arbeidet med å skaffe en oppdatert kommunevis oversikt over fylkets hekkebestand. Denne store oppgaven ble tildelt NOF i 2017.

NOFs arbeid i 2017 gikk ut på å sammenstille eksisterende kunnskap, samt å foreta supplerende feltundersøkelser i områder der kunnskapen om bestandsstørrelse var mangelfull, men hvor det var rapportert om mange grågjess i hekketiden. Særlig Helgeland og Vesterålen ble derfor prioritert med hensyn til feltundersøkelser, som også er områdene i Nordland hvor Fylkesmannen mottar flest klager fra på grunn av beiteskader fra gjess. Også i Lofoten ble det gjort et grundig feltarbeid.

Tetthetsdata

På bakgrunn av feltundersøkelsene som ble gjennomført var det mulig å beregne tettheter av hekkende grågjess i det som kunne betraktes som passende hekkebiotoper. Dette inkluderte arealer som var under 25 moh., mindre enn 2 km fra sjøen (eller mindre enn 1 km fra innsjøer som lå helt eller delvis innenfor en avstand på 2 km fra sjøen) og definert som dyrket mark, åpent område, innsjø eller myr i Kartverkets N50-kartgrunnlag. Tettheter av hekkende grågåspar i undersøkte områder ble så brukt for å beregne antall hekkende par i områder som ikke ble undersøkt, i kombinasjon med det som forelå av observasjonsdata fra disse kommunene.

Flest grågjess på Helgeland

Kommunene med flest hekkende grågjess i Nordland var alle i sørfylket. Vega, med sine anslagsvis 400–600 par, antas å ha den største hekkebestanden, etterfulgt av Herøy (350–475 par) og Dønna (250–500 par). På bakgrunn av de kommunevise estimatene, som alle er presentert og begrunnet i rapporten, har NOF kommet fram til en total hekkebestand på 2 425–4 120 par grågås i Nordland.

Supplerende undersøkelser i 2018

NOF vil i 2018 gjøre en del supplerende feltarbeid i noen av kommunene som ble mangelfullt undersøkt i 2017. Til dette vil tips og supplerende observasjonsdata fra publikum kunne være av stor verdi. Observasjoner av rugende individer eller av par med unger er av særlig interesse, og vi oppfordrer derfor alle som observerer hekkende grågjess i Nordland til å rapportere sine observasjoner i Artsobservasjoner eller direkte til NOF også i 2018.

NOF-Rapport 2017-3 Grågås i Nordland – Et estimat på hekkebestand i 2017

Grågås
Grågåsbestanden i Nordland er antakelig økende, og Fylkesmannen i Nordland tok i 2017 initiativet til å lage en forvaltningsplan for arten i fylket. Arten påfører en del grunneiere beiteskader gjennom sommerhalvåret, og forvaltningsplanen skal gi beslutningstakere i kommuner og fylke et bedre verktøy for forvaltningen av arten. I forbindelse med dette gjennomførte NOF kartlegging av grågåsbestanden i utvalgte kommuner i 2017. FOTO: Paul Shimmings
Grågås
I NOFs grågåsrapport for Nordland finner du kommunevise bestandsestimater for grågåsbestanden i alle Nordlands kommuner. I en del kommuner er kunnskapen fremdeles mangelfull, og supplerende feltundersøkelser vil gjennomføres i 2018. Finner du hekkende grågås i fylket i 2018 kan også dine observasjoner være til stor nytte. Rapporter dem på Artsobservasjoner eller direkte til NOF. FOTO: Oddvar Heggøy