Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Nøkkelområder for vadere i Norge

Mange bestander av arktiske vadefugler har lange og farefulle trekkveier mellom sine hekke- og vinterområder. Det forutsetter et internasjonalt samarbeid om bevaring av fuglene og deres mange viktige leveområder. BirdLife Norge har i den forbindelse sammenstilt eksisterende kunnskap som gjelder de 34 vaderartene som opptrer på regulær basis i Norge og på Svalbard.

Av Oddvar Heggøy, Ingar Jostein Øien og Frode Falkenberg

Publisert 02.11.2023

Informasjon knyttet til nøkkelområder for vadere i Norge og på Svalbard har blitt hentet fra en rekke ulike kilder. BirdLife Internationals portefølje av «Important Bird and Biodiversity Areas» i Norge danner et viktig utgangspunkt for analysen, kombinert med den norske porteføljen av Ramsar-områder. Kart over IBA- og Ramsar-områder som er av verdi for vadere ble kombinert med et omfattende observasjonsmateriale for vadere hentet fra ulike kilder, men primært fra artsobservasjoner.no. Sistnevnte kilde dannet også det viktigste grunnlaget for den endelige utvelgelsen av nøkkelområder. For mange av de aktuelle artene ble det gjennomført såkalte «hotspot-analyser» for å identifisere mulige nøkkelområder.

Mange truete vadefugler

I forrige utgave av norsk rødliste (2015) var i underkant av halvparten av våre vadefuglarter oppført. I rødlista som kom 2021 har ytterligere 7 arter kommet inn. Dessuten var flere av de artene tidligere på rødlista, men har nå blitt plassert i en høyere rødlistekategori. Rødlistekategorien for de ulike artene har vært sentral for å identifisere nøkkelområdene.

Internasjonalt søkelys på vern av viktige funksjonsområder for vadere

Arbeidet er et norsk bidrag til å videreutvikle kunnskapsgrunnlaget om arktiske vadefugler. Dette er kunnskap som blant annet har vært etterspurt av Arktisk råd, og det faktum at mange bestander har lange og farefulle trekkveier gjør at dette internasjonale initiativet danner en velegnet ramme for styrket søkelys på vadere også fra norsk side.

Rapporten oppsummerer funnene fra prosjektet knyttet til kunnskapsinnhenting, identifikasjon og dokumentasjon av viktige rasteplasser og andre nøkkelområder for trekkende arktiske vadere i Norge. Prosjektets målsetning er at dette datagrunnlaget kan anvendes aktivt i nasjonal arealforvaltning for bedre ivaretakelse av disse viktige leveområdene på lang sikt, samt å regelmessig oppdatere og videreutvikle dette grunnlaget i dialog med relevante aktører.

 

Les hele rapporten

Tjeld
Norge er et viktig land for tjeld både i europeisk og global målestokk. De mest oppdaterte bestandsestimatene antyder at nærmere 18 % av den europeiske hekkebestanden finnes i Norge. FOTO: Frode Falkenberg
Tjeld
Tetthetsfordeling av observasjoner av tjeld med angitt hekkeaktivitet i Norge i perioden 2000–2020 rapportert i Artsobservasjoner. Nøkkelområder for arten er vist med lilla polygoner. FOTO: BirdLife Norge