Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Lappspove med satellittsender

I slutten av mai i år ble 30 lappspover fanget med kanonnett i Porsangerfjorden i Finnmark. En av fuglene ble utstyrt med en miniatyr satellittsender som kun veier 12 gram! Dette er til nå den minste fuglearten som denne teknologien er tatt i bruk på i Norge.

Av Tomas Aarvak & Ingar Jostein Øien

Publisert 30.06.2008

Lite er kjent om lappspovens hekkebestander, og i dette prosjektet går NOF nye veier for å framskaffe ny kunnskap om den norske lappspovebestanden. Til tross for at vi vet at det er en overvintrende bestand på 120 000 individer i Europa, så har BirdLife International kun anslått hekkebestanden til 2800-14800 individer i de antatte hekkeområdene i Europa (inkludert nordvest-Russland). Det vil si at det er mer enn 100 000 individer av de europeiske overvintrerne som enten hekker utenfor Europa, eller som har ukjente hekkeområder i nord-Europa! Det er Norge og Russland som har de største bestandene på hhv. 1000-3000 par og 3000-4000 par. I Norge er lappspovens hovedutbredelse i Finnmark og Troms, men denne er generelt dårlig kjent. I den grunne og mudderflaterike Porsangerfjorden raster det store flokker med lappspove i mai, men også denne forekomsten er foreløpig dårlig kartlagt. Opptil 4000 individer har blitt observert i den indre delen av fjorden, og vi vet ikke om dette er norske eller eventuelt russiske hekkefugler. Vi vet heller ikke hvor disse fuglene trekker.

Hensikten med prosjektet er å kartlegge hekkeområdene og trekkrutene for lappspover som raster i Porsangerfjorden i Finnmark om våren. I siste halvdel av mai ble derfor 30 rastende lappspover fanget med kanonnett, og en av disse, en stor hunn, fikk påmontert en miniatyr satellittsender med solcellepanel. Denne veier kun 12 gram, som med seletøy utgjør kun 4 % av kroppsvekten til denne hunnen.

I øst-Asia har flere lappspover av en annen underart blitt fulgt med miniatyr satellittsendere fra overvintringsområdene på New Zealand, og det har vist seg at denne arten har den lengste «non-stop flighten» av alle fuglearter. En av etappene på nordtrekket er på hele 11 500 km. Foreløpig har vår lappspove oppholdt seg i Porsangerfjorden sammen med en flokk på ca. 100 artsfrender som tilsynelatende er ikke-hekkende fugler. Fuglen hadde imidlertid tidlig gjentatte besøk i et våtmarksområde mellom Porsanger og Alta, noe som kan indikere et mulig hekkeforsøk som kan være mislykket.

Lappspove med satellittsender
Her er hunnen som ble den første norske lappspove med satellittsender. FOTO: Ingar Jostein Øien

Kommentér nyheten